Dlaczego warto inwestować pieniądze i ile możesz na tym zyskać?

22.09.2022

Przed wejściem na inwestorską ścieżkę należy postawić sobie na podstawowe pytanie: dlaczego warto inwestować? Odpowiedzi na nie można formułować na różne sposoby, co wynika z faktu, że istnieje wiele przyczyn przemawiających za inwestowaniem. Kolejne dylematy, z którymi spotykają się inwestorzy, dotyczą tego, ile można na tym zyskać, a także, w co najlepiej inwestować.

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy m.in.: dlaczego warto inwestować swoje oszczędności, na jakie modele inwestowania można się zdecydować oraz ile można na tym zarobić.

Dlaczego warto inwestować swoje oszczędności?

Ludzie decydują się na inwestycje z wielu różnych powodów. W zależności od indywidualnej charakterystyki inwestora może on na różne sposoby motywować swoją chęć do działania w tym zakresie. Wśród najistotniejszych zalet inwestowania wyróżnia się m.in.:

 • walkę z wpływem inflacji,
 • możliwość dywersyfikacji portfela,
 • możliwość zwiększenia dotychczasowych zasobów finansowych,
 • motywację do gromadzenia oszczędności na przyszłość,
 • samorozwój i wzrost wiedzy na temat finansów,
 • możliwość samodzielnego decydowania o podejmowanym ryzyku.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego warto inwestować swoje oszczędności, dobrze jest zapoznać się z każdym z tych zagadnień.

Inwestowanie, czyli sposób na walkę z inflacją

Rosnąca inflacja jest zjawiskiem, które negatywnie rzutuje na codzienne życie. Co oznacza to pojęcie? Najprościej mówiąc, poprzez inflację rozumie się wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce, który skutkuje spadkiem siły nabywczej pieniądza, a zatem utratą jego wartości. W praktyce inflacja powoduje sytuację, w której za tę samą sumę pieniędzy można wraz z upływem czasu kupić mniej dóbr.

W jaki sposób inwestowanie może stać się narzędziem do walki ze skutkami inflacji? Jeżeli ceny wzrastają, a suma oszczędności się nie zwiększa, to traci ona na wartości. Inwestycje mają na celu zwiększanie zasobów finansowych w tempie szybszym od wzrostu cen. Aby zabezpieczyć wartość oszczędności, wystarczy inwestować tak, aby stopa zwrotu z inwestycji była równa poziomowi inflacji. Jeżeli będzie większa, to wartość oszczędności nie tylko nie spadnie, ale i odpowiednio wzrośnie. Co istotne, inwestorzy zainteresowani zabezpieczeniem zgromadzonych przez siebie pieniędzy przed wpływem inflacji nie muszą decydować się na strategię inwestycyjną charakteryzującą się wysokim poziomem ryzyka utraty środków.

Dywersyfikacja portfela

Częstą obawą pojawiającą się u osób, które nie miały doświadczenia z inwestycjami, jest to, że jedna błędna decyzja inwestycyjna w całości przekreśli ich oszczędności. Odpowiednia dywersyfikacja portfela pozwala zapobiec takiej sytuacji. Polega ona na podziale oszczędności przeznaczonych do inwestowania na kilka grup. Po dokonaniu podziału środki lokuje się w różne produkty finansowe, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko utraty całości kapitału przeznaczonego na inwestycje.

Szansa na powiększenie majątku

Oczywistą zaletą inwestowania jest możliwość powiększania zgromadzonych oszczędności. Udane inwestycje przynoszą zysk, dzięki któremu rośnie pula środków inwestora. Regularne powiększanie majątku to również skuteczna metoda umożliwiająca zabezpieczenie się na przyszłość. Należy przy tym pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Inwestowanie motywacją do skutecznego oszczędzania

Ciekawym zjawiskiem związanym z inwestowaniem jest częsty wzrost motywacji do oszczędzania pieniędzy. Chęć przeprowadzania kolejnych inwestycji i związane z nimi potencjalne zyski zachęcają do bardziej efektywnego gospodarowania swoim majątkiem. Dodatkowo przeznaczenie części oszczędności na różnego rodzaju inwestycje wiąże się z koniecznością przeanalizowania swojego budżetu, co może pozwolić na zidentyfikowanie i redukcję zbędnych wydatków.

Rozwój osobisty i powiększanie wiedzy o finansach

Zainteresowanie inwestycjami jest silnym bodźcem do rozwoju. Dzięki regularnemu zwiększaniu swojej wiedzy inwestor jest w stanie podejmować trafniejsze decyzje i osiągać większe zyski, co z kolei motywuje go do dalszej nauki. Rozwój w tym kierunku przynosi inwestorowi liczne korzyści w postaci m.in. lepszego zarządzania swoimi finansami.

Swoboda w zakresie podejmowanego ryzyka

Z perspektywy inwestora bardzo istotną kwestią jest ustalenie poziomu ryzyka, jakie jest gotów podjąć podczas inwestycji. Ze względu na szeroki wybór możliwych form inwestowania osoby zainteresowane tym obszarem mają bardzo dużą swobodę decyzyjną. Mogą się one zdecydować na inwestycje charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka, lokując swoje środki np. w obligacjach skarbowych lub wybrać bardziej ryzykowne rozwiązanie i zainwestować np. w akcje spółek giełdowych o niskiej kapitalizacji. Decyzja w zakresie podejmowanego ryzyka zależy wyłącznie od inwestora.

W co można inwestować oszczędności?

W zależności od tego, jakie oczekiwania towarzyszą inwestorowi, może on zdecydować się na różne sposoby inwestowania. Wśród nich można wyróżnić m.in.:

 • inwestowanie w fundusze inwestycyjne,
 • inwestowanie w akcje,
 • inwestowanie w obligacje,
 • inwestowanie w nieruchomości,
 • inwestowanie w obligacje skarbowe,
 • inwestowanie w lokaty bankowe.

Inwestorzy mają do dyspozycji wiele różnych opcji – przed podjęciem decyzji o kierunku lokowania środków finansowych warto zapoznać się z charakterystyką najpopularniejszych rozwiązań.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Za jedną z najbardziej cenionych form inwestowania uznaje się fundusze inwestycyjne. Co to jest fundusz inwestycyjny? Jest to forma zbiorowego inwestowania, która pozwala na lokowanie środków wpłaconych przez uczestników w fundusze, które mogą inwestować w:

 • papiery wartościowe,
 • instrumenty rynku pieniężnego,
 • inne prawa majątkowe.

Tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zajmują się specjalne podmioty, które określa się mianem towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne? Podstawową zaletą tego rozwiązania jest łączenie środków finansowych wielu indywidualnych inwestorów, które później wspólnie się inwestuje. Procesem inwestycyjnym zarządzają doświadczeni specjaliści, dzięki czemu ma się pewność, że powierza się swoje zasoby odpowiedniej osobie. Eksperci zarządzający funduszem odpowiadają za to, aby środki były inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną znajdującą się w statucie funduszu. Celem ich działania jest obracanie zasobami finansowymi w taki sposób, który zapewni korzyści uczestnikom funduszu.

Inną kwestią będącą odpowiedzią na to, dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne, jest różnorodność tego typu produktów finansowych. Inwestorzy mogą wybierać spośród funduszy operujących na różnych poziomach ryzyka uzależnionych między innymi od tego, w czym lokowane są środki danego funduszu. Na rynku jest obecna bardzo duża liczba funduszy inwestycyjnych, stąd każda osoba zainteresowana uczestnictwem w takim funduszu może znaleźć produkt odpowiadającym jej potrzebom.

O tym, dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne, wiele mówi również zestawienie ich z innymi metodami inwestowania, takimi jak np. samodzielne inwestowanie na giełdzie czy korzystanie z lokat bankowych. Inwestowanie na giełdzie wymaga znacznie większego doświadczenia i wiedzy, a często jest obarczone również dużo wyższym poziomem ryzyka. Ważnym aspektem przemawiającym za wyborem funduszy inwestycyjnych jest także m.in. profesjonalne zarządzanie. Jeśli porówna się natomiast fundusze inwestycyjne z lokatami bankowymi, to dużą przewagą tego pierwszego rozwiązania są wyższe potencjalne zyski z inwestycji. Należy jednak podkreślić, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje zysku i tak jak inne sposoby lokowania oszczędności, jest obarczone ryzykiem utraty przeznaczonych środków.

Inwestowanie w akcje

Osoby, które dopiero zastanawiają się nad rozpoczęciem swojej drogi inwestora, często utożsamiają inwestowanie z giełdą oraz akcjami. Trudno się temu dziwić, ponieważ ten sposób inwestowania może przynosić znaczne korzyści. Jakie plusy ma to rozwiązanie i dlaczego warto inwestować w akcje giełdowe?

Jedną z najważniejszych zalet inwestowania w akcje giełdowe jest to, że inwestor po zakupie tych papierów wartościowych staje się współwłaścicielem danej spółki. Uprawnia go to do partycypowania w zyskach spółki, a także zapewnia mu prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu. Wśród innych powodów uzasadniających to, dlaczego warto inwestować na giełdzie w akcje, znajdują się m.in.:

 • duża płynność regulowanego rynku giełdowego, dzięki której możliwa jest swobodna sprzedaż akcji w momencie, gdy chce tego inwestor,
 • szeroki wybór spółek emitujących akcje, umożliwiający zakup akcji podmiotu działającego w sektorze, o którym inwestor ma dużą wiedzę,
 • możliwość dywersyfikacji portfela.

Do najczęstszych wad indywidualnego inwestowania w akcje giełdowe zalicza się natomiast wysokie ryzyko straty, a także konieczność dużego zaangażowania czasowego ze strony inwestora.

Inwestowanie w obligacje

Jednym ze sposobów inwestowania środków są inwestycje w obligacje. Poprzez obligacje należy rozumieć instrument finansowy o charakterze dłużnych papierów wartościowych. Dlaczego warto inwestować w obligacje?

Najistotniejszym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w obligacje jest stosunkowo niski poziom ryzyka (a w przypadku obligacji korporacyjnych średni poziom ryzyka). To dobre rozwiązanie dla osób zainteresowanych inwestowaniem długoterminowym, którym zależy jednak na wyższym zysku niż w przypadku lokat bankowych. Dużym plusem tego rozwiązania jest również szeroki wybór obligacji, zarówno tych skarbowych, jak i korporacyjnych. Inwestorzy mogą zdecydować się m.in. na obligacje o stałym, zmiennym lub zerowym oprocentowaniu. Należy przy tym pamiętać, że obligacje korporacyjne wiążą się z większym ryzykiem, a przy tym wyższymi potencjalnymi zyskami niż te emitowane przez Ministra Finansów. Mimo wszystko inwestorom, którzy oczekują wysokiej stopy zwrotu, poleca się zazwyczaj inne rodzaje inwestowania.

Inwestowanie w nieruchomości

Celem wielu inwestorów jest zapewnienie sobie tzw. dochodu pasywnego. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu może być inwestowanie w nieruchomości. Z tego rodzaju inwestycjami wiążą się różne korzyści. W wielu przypadkach są to mniej ryzykowne inwestycje niż np. lokowanie swoich funduszy w akcjach giełdowych. Wynika to z faktu, że nieruchomości to obiekty fizyczne, które są w mniejszym stopniu narażone na wahania wartości. Innym plusem tego rodzaju inwestycji jest możliwość zagwarantowania sobie stabilnego przypływu środków w postaci opłat za wynajem. Inwestowanie w nieruchomości nie jest jednak pozbawione wad – wymaga posiadania dużego kapitału, a czas zwrotu inwestycji może być bardzo długi.

Inwestowanie w obligacje skarbowe

Inwestorzy szukający długoterminowego i mało ryzykownego sposobu na ulokowanie swoich środków finansowych często decydują się na inwestycję w obligacje skarbowe. Tym mianem określa się obligacje emitowane przez Ministra Finansów. Poza ograniczeniem ryzyka ten typ inwestycji wiąże się również z innymi korzyściami. Inwestowanie w obligacje skarbowe wyróżnia m.in.:

 • prostota,
 • brak potrzeby posiadania dużego kapitału początkowego,
 • pewnością wypłaty odsetek.

Za najistotniejsze wady inwestowania w obligacje skarbowe uznaje się niewielki potencjalny zysk, a także niezbyt atrakcyjne oprocentowanie.

Inwestowanie w lokaty bankowe

Mimo wzrastającej popularności innych form inwestowania lokaty bankowe nadal cieszą się dużym uznaniem wśród Polaków. Co kryje się pod tym pojęciem? Lokata bankowa jest umową zawiązywaną z bankiem, w celu powierzenia mu przez klienta określonych środków finansowych na wskazany okres. Kiedy umowa ustaje, klient odzyskuje ulokowaną sumę pieniędzy powiększoną o wysokość odsetek. Inwestorom decydującym się na ten instrument finansowy zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie ich oszczędności, ponieważ ten sposób inwestowania nie daje szans na duże zyski. Warto przy tym zaznaczyć, że każdy zysk z lokaty jest objęty podatkiem Belki w wysokości 19%.

Czy do inwestowania potrzebny jest duży majątek?

Wśród wielu osób pokutuje mit, że inwestorem mogą zostać jedynie osoby majętne. Jest to absolutna nieprawda – do podjęcia działań inwestycyjnych niejednokrotnie wystarczą nawet nieduże oszczędności. Aby czynić postępy i zwiększać pulę środków przeznaczonych na inwestycje, niezbędna jest ciągła edukacja oraz systematyczność. W przypadku inwestorów dysponujących niewielkimi funduszami szczególną rolę odgrywa również odpowiedni wybór formy inwestycji. Na co najczęściej decydują się tacy inwestorzy? Zwykle wybierają oni m.in. inwestycje w fundusze inwestycyjne lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa bądź firmy prywatne.

Jak inwestować pieniądze?

Osoby, które planują przeznaczyć część swoich oszczędności na inwestycje, często zadają sobie pytanie: jak inwestować pieniądze? Jest to złożone zagadnienie, jednak można wskazać kilka podstawowych zasad, którymi trzeba się kierować, aby zwiększyć swoje szanse na inwestycyjny sukces. Aby inwestować odpowiedzialnie, należy m.in.:

 • sprecyzować cel inwestycji,
 • dokładnie przeanalizować dostępne możliwości,
 • określić poziom ryzyka, jakie jesteśmy w stanie podjąć, a także interesujący nas potencjalny zysk,
 • kierować się chłodną kalkulacją – emocje są złym doradcą,
 • korzystać z wiedzy i wsparcia doświadczonych inwestorów,
 • odpowiednią dużą część środków finansowych lokować w bezpieczne instrumenty,
 • dywersyfikować portfel inwestycyjny.

To jedynie niektóre z wielu reguł, jakich należy przestrzegać, aby inwestować w sposób racjonalny. Szerzej to zagadnienie omawiamy w artykule na temat tego, jak inwestować pieniądze, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Ile można zyskać na inwestowaniu?

Wiele osób przed podjęciem pierwszych kroków na inwestorskiej ścieżce zastanawia się, ile można zyskać na działalności w tym obszarze. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe ze względu na liczbę zmiennych, która wpływa na potencjalny zysk. Wysokość ewentualnych zysków zależy w dużej mierze od ryzyka inwestycyjnego, jakie jest się w stanie podjąć. Inwestorzy zainteresowani wyższą stopą zwrotu muszą być gotowi na większe prawdopodobieństwo utraty środków. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że niezależnie od poziomu ryzyka, inwestowanie w każdym przypadku wiąże się z szansą utraty ulokowanych pieniędzy.

Podsumowanie

Dlaczego warto inwestować? To pytanie może z pozoru wydawać się banalne, jednak warto sobie na nie szczegółowo odpowiedzieć, zanim przystąpi się do inwestowania swoich oszczędności. Przyczyn może być wiele, ale najczęściej wyróżnia się możliwość zbudowania odpowiedniego kapitału na przyszłość czy uniknięcia skutków rosnącej inflacji. Pytanie o sens inwestowania rodzi również kolejny dylemat, dotyczący tego, gdzie lokować swoje oszczędności. Wiele w tym przypadku zależy od celu, jaki stawia sobie inwestor. Może on zdecydować się na bardziej zachowawcze inwestycje, np. w obligacje skarbowe lub bardziej ryzykowne, ale zarazem wiążące się z większym potencjalnym zyskiem rozwiązania, takie jak inwestowanie w akcje.

Wśród dostępnych dla inwestorów rozwiązań na szczególną uwagę zasługują fundusze inwestycyjne. Decydując się na wybór funduszu inwestycyjnego, warto skorzystać z oferty renomowanego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Skarbiec TFI jest cenionym towarzystwem funduszy inwestycyjnych z długą historią, która obejmuje ponad dwadzieścia lat działalności na rynku. W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów. Profesjonalnie obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ze względu na zróżnicowanie naszej oferty, każdy inwestor może u nas znaleźć fundusz inwestycyjny, który dobrze wpisuje się w jego oczekiwania. Poza funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI proponuje klientom także różnorodne produkty emerytalne oraz usługę Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij