Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu oraz w obligacjach, przede wszystkim skarbowych. Subfundusz Skarbiec 3 Filar w pewnym zakresie inwestuje również poza granicami Polski, co pozwala na ograniczenie ryzyka walutowego. Charakterystycznymi cechami tego produktu inwestycyjnego są także zdywersyfikowany portfel, a także średnie ryzyko inwestycyjne.

Stabilny wzrost wartości Twoich oszczędności

Skarbiec III Filar

na czym opiera się jego polityka inwestycyjna?

Skarbiec Trzeci Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz Skarbiec III Filar charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Jednocześnie maksymalnie połowę składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” (małe i średnie spółki) oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

Dla kogo Skarbiec III Filar jest optymalnym rozwiązaniem?

Jako Skarbiec TFI oferujemy klientom bardzo różne fundusze inwestycyjne. Skarbiec Trzeci Filar to dobra propozycja dla inwestorów, którzy zainteresowani są subfunduszem stabilnego wzrostu i akceptują ryzyko inwestycyjne na poziomie 3 z 7, a także adekwatną do ryzyka zmienność. Ten Skarbiec FIO to również korzystne rozwiązanie dla osób chcących inwestować w akcje polskich spółek, a także w komponent dłużny, który może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że na fundusz inwestycyjny Skarbiec III Filar powinni decydować się ci, którzy szukają aktywnie zarządzanego subfunduszu, mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny. Nie jest więc to dobre rozwiązanie np. dla inwestorów planujących wycofanie swoich środków w ciągu roku od rozpoczęcia inwestycji.

Aspektem przemawiającym za subfunduszem Skarbiec III Filar proponowanym przez nasze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI jest również jego renoma. Przede wszystkim mowa w tym przypadku o funduszu z ponad dwudziestoletnią tradycją.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich inwestorów zainteresowanych funduszem inwestycyjnym Skarbiec III Filar.

#
Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wyniki historyczne

186.72 PLN
+34.4 (22.58%)
2023-12-07

Stopy zwrotu

na 07.12.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.18%
Miesiąc 3.28%
3 miesiące 8.62%
Pół roku 9.83%
Rok 22.58%
3 lata -13.31%
5 lat 13.9%
10 lat 26.97%
Okres Pełne okresy
W tym roku 21.21%
2022-23.06%
2021-6.28%
202020.77%
20198.77%
2018-5.97%
201711.06%
Od początku 273.44%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar
Relatywne:
Dzień: -0.18%, Miesiąc: 3.28%, 3 miesiące: 8.62%, Pół roku: 9.83%, Rok: 22.58%, 3 lata: -13.31%, 5 lat: 13.9%, 10 lat: 26.97%
-0.18% 3.28% 8.62% 9.83% 22.58% -13.31% 13.9% 26.97%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec III Filar
Pełne okresy:
W tym roku: 21.21%, 2022: -23.06%, 2021: -6.28%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, Od początku: 273.44%
21.21% -23.06%-6.28%20.77%8.77%-5.97%11.06% 273.44%
Początek działalności Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index + 30% WIG
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu na 10.2023 219 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%,
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dodatkowe informacje W dniu 10.03.2023 roku Skarbiec III Filar przejął Skarbiec Waga.

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-10-31

Duracja części dłużnej na koniec miesiąca: 4,48
Rentowność części dłużnej z uwzględnieniem FX hedge 6,10%

Akcje

30%

Papiery dłużne

69%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2023-10-31

Polska

100%

Dane z dnia 2023-10-31

Finanse

42%

Dobra dyskrecjonalne

23%

Energetyka & Paliwa

10%

Przemysł

7%

Surowce & Wydobycie

6%

Telekomunikacja

4%

IT

4%

Dobra podstawowe

4%

Ochrona zdrowia

1%

Dane z dnia 2023-10-31

PLN

100%

USD

0%

EUR

0%

Łukasz Siwek Zarządzający

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

 • PDF 14.11.2023 Skarbiec III Filar karta funduszu pobierz
 • PDF 13.11.2023 Skarbiec III Filar komentarz do wyników pobierz
 • PDF 13.11.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 08.11.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 17.10.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 04.10.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec Waga wyceny archiwalne kategorii PPE pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec Waga wyceny archiwalne kategorii D pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec Waga wyceny archiwalne kategorii A pobierz
 • PDF Skarbiec III Filar prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec III Filar historyczne wyniki pobierz
 • PDF Skarbiec III Filar dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij