Formularz reklamacji

Reklamacje mogą być składane w szczególności:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@skarbiec.com.pl;
 • za pośrednictwem telefonu: +22 521 31 99 lub na numer infolinii 22 588 18 43, prowadzonej przez Agenta Transferowego;
 • za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.skarbiec.pl;
 • w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
 • za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych Funduszy;
 • listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
 • za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego poniżej.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego.  W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora/Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą  innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora/Uczestnika z  zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy reklamacja zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji i/lub dane osobowe Inwestora/Uczestnika inne niż imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, odpowiedź na reklamację przekazywana jest Inwestorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika.

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w przypadku niewskazania sposobu otrzymania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, zostanie ona wysłana przesyłka pocztową

  PRZEDMIOT REKLAMACJI

  Dokumenty do pobrania

  • PDF 22.02.2022 Formularz reklamacji pobierz
  • PDF 21.02.2022 Procedura rozpatrywania reklamacji pobierz
  Back to top
  Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij