Zgłaszanie nieprawidłowości

Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

Formularz nie służy do składania reklamacji, aby złożyć reklamację należy napisać na adres mailowy kontakt@skarbiec.pl

Treść Twojego zgłoszenia trafia bezpośrednio do Prezesa Skarbiec TFI S.A.

loading captcha refresh captcha

Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została wprowadzana w związku z art. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, art.32 ust.3 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz Strategią zwalczania nadużyć w SKARBIEC TFI S.A. oraz § 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, art. 237b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).
 2. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu Towarzystwa lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz bezpośredniego zgłaszania do Chief Risk Officera naruszeń prawa, w szczególności naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014, oraz obowiązujących w Towarzystwie procedur i norm etycznych (dalej „Nieprawidłowości”), jakich dopuścili się pracownicy Spółki.
 3. Gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń jest Rada Nadzorcza za pośrednictwem przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 2. Definicje
Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
Towarzystwo, Spółka – Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
Fundusze – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
Procedura – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
Rozporządzenia 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w spraie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rdy i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE
Chief Risk Officer – osoba odpowiedzialna w Towarzystwie za zarządzanie ryzykiem Towarzystwa oraz Funduszy, w tym ryzykiem nadużyć.
Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.);
Ustawa FI – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 ze zm.);

§ 3. Zgłaszanie Nieprawidłowości w Towarzystwie

 1. Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa, która zetknęła się lub pozyskała informacje o Nieprawidłowościach ma możliwość anonimowego przekazania Prezesowi Zarządu Towarzystwa stosownego zgłoszenia. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie internetowej www.skarbiec.pl/whistleblowing lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Towarzystwa z dopiskiem „Prezes Zarządu, do rąk własnych”.

1a. Każdy członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracownik mają możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach przepisów Ustawy FI, jakich dopuścili się pracownicy.
1b. Każdy pracownik oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Towarzystwa jako instytucji obowiązanej w rozumieniu Ustawy AML mają możliwość anonimowego zgłaszania informacji o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności Ustawy AML.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
  opis zaobserwowanej Nieprawidłowości,
  osoby zaangażowane w zgłaszaną Nieprawidłowość.
 2. Towarzystwo nie podejmuje żadnych działań w celu ustalenia danych osób zgłaszających Nieprawidłowość, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszona Nieprawidłowość wyczerpuje znamiona przestępstwa. W przypadku każdego zgłoszenia podejmowane są czynności sprawdzające, po których podejmowana jest decyzja co do dalszych działań.
 3. Pracownicy Towarzystwa, w przypadku podejrzenia zaistnienia Nieprawidłowości, mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Chief Risk Officera.
 4. Fakt przekazania informacji jest objęty poufnością niezależnie od sposobu przekazania i nie jest ujawniany innym osobom, w tym pracownikom, za wyjątkiem Zarządu, Rady Nadzorczej Towarzystwai Chief Risk Officera w zakresie określonym niniejszą Procedurą.
 5. W przypadku zgłoszenia przez pracownika Towarzystwa podejrzenia zaistnienia Nieprawidłowości Chief Risk Officer-owi, Chief Risk Officer jest zobowiązany do:
  niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Prezesa Zarządu Towarzystwa, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu – do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  zapewnienia wsparcia dla pracownika sygnalizującego Nieprawidłowość,
  zgłoszenia Prezesowi Zarządu Towarzystwa wszelkich przejawów działań odwetowych podjętych w związku z zasygnalizowaniem Nieprawidłowości, w celu ewentualnego podjęcia dalszych działań zapobiegawczych,
  zapewnienia możliwości aktywnego udziału pracownika sygnalizującego Nieprawidłowość w badaniu jej okoliczności, w szczególności poprzez wskazanie dowodów potwierdzających lub uprawdopodobniających okoliczności zaistnienia Nieprawidłowości oraz przedstawienia uwag do ustaleń końcowych.
 6. Wszelkie kontakty z pracownikiem zgłaszającym podejrzenie zaistnienia Nieprawidłowości mają charakter poufny w stopniu umożliwiającym należyte wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia danego przypadku Nieprawidłowości i podjęcia stosownych działań.
 7. Każdorazowo po wpłynięciu anonimowej informacji o podejrzeniu zaistnienia Nieprawidłowości po stronie pracownika Towarzystwa, Prezes Zarządu Towarzystwa zleca Chief Risk Officerowi przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Chief Risk Officer prowadzi postępowanie wyjaśniające przy zachowaniu następujących zasad:
  1)podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego Chief Risk Officer w razie potrzeby powinien zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby nie dopuścić do zatarcia lub zniekształcenia dowodów zaistnienia Nieprawidłowości;
  2)pracownicy Towarzystwa mają obowiązek współpracy w toku postępowania wyjaśniającego . Składanie fałszywych wyjaśnień bądź też zatajanie informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy może stanowić podstawę do odpowiedzialności porządkowej pracownika, a w przypadkach określonych prawem również wykroczenie lub przestępstwo;
  3)po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Chief Risk Officer sporządza notatkę zawierającą istotne okoliczności dotyczące zgłoszonej Nieprawidłowości;4) notatkę wraz z dokumentami wskazującymi na możliwość zaistnienia Nieprawidłowości Chief Risk Officer niezwłocznie przekazuje Zarządowi Towarzystwa;
  5) po otrzymaniu notatki wraz z dokumentami Zarząd podejmuje decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności o:
  a) wydaniu poleceń pracownikom,
  b)wydaniu polecenia przeprowadzenia kontroli Zespołowi Nadzoru lub Audytowi Wewnętrznemu,
  c) podjęciu środków dyscyplinujących wobec pracownika,
  d)złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania,
  e)powiadomieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zdarzeniu.
 8. Każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia Chief Risk Officer dokonuje przeglądu:
  1) oceny własnej ryzyka Nieprawidłowości,
  2) procedur dotyczących ryzyk występowania Nieprawidłowości,
  3) systemu kontroli wewnętrznej.
 9. Wnioski z przeprowadzonego przeglądu Chief Risk Officer przedstawia na posiedzeniu Komitetu Ryzyka Operacyjnego, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia Nieprawidłowości. Na podstawie przedstawionych wniosków Komitet Ryzyka Operacyjnego wydaje zalecenia w zakresie podjęcia działań naprawczych ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej i daty realizacji zalecenia, bądź uznaje, iż dotychczas przyjęte rozwiązania w zakresie oceny własnej ryzyka Nieprawidłowości, procedur dotyczących ryzyk występowania Nieprawidłowości oraz systemu kontroli wewnętrznej są wystarczające.

§ 4. Zgłaszanie Nieprawidłowości do Rady Nadzorczej Towarzystwa

 1. Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa, która zetknęła się lub pozyskała informacje o Nieprawidłowościach w działalności Zarządu Towarzystwa, ma możliwość anonimowego przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zgłoszenia o takich Nieprawidłowościach. Zgłoszenie dokonywane jest listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Towarzystwa z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej, do rąk własnych”.
 2. Zgłoszenie powinno zawierć przynajmniej następujące elementy:
  opis zaobserwowanej Nieprawidłowości,
  wskazanie osób zaangażowanych w zgłaszaną Nieprawidłowość.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, po otrzymaniu zgłoszenia, może podjąć decyzję o dalszych działaniach . Działaniami tymi są w szczególności:
  zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
  podjęcie działań dyscyplinarnych wobec członka Zarządu,
  złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w ust. 2

§ 5. Skuteczność i adekwatność postanowień Procedury

 1. Towarzystwo bada przynajmniej raz do roku skuteczność i adekwatność postanowień Procedury, i o ile zachodzi taka konieczność, aktualizuje jej postanowienia.
 2. Zarząd Towarzystwa przekazuje Radzie Nadzorczej raz do roku raport o ujawnionych w trybie niniejszej Procedury Nieprawidłowościach i każdorazowo raport o ujawnionej poważnej Nieprawidłowości.
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij