Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.

Bezpieczny horyzont inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz lokuje co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu
#
Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

#
Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Dedykowany inwestorom poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

112.89 PLN
+8.23 (7.86%)
2023-09-21

Stopy zwrotu

na 21.09.2023

Okres Relatywne
Dzień 0.02%
Miesiąc 0.61%
3 miesiące 1.81%
Pół roku 3.54%
Rok 7.86%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 5.88%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Od początku 7.8%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Krótkoterminowy
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.61%, 3 miesiące: 1.81%, Pół roku: 3.54%, Rok: 7.86%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
0.02% 0.61% 1.81% 3.54% 7.86%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Krótkoterminowy
Pełne okresy:
W tym roku: 5.88%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 7.8%
5.88% 7.8%
Początek działalności Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022
Benchmark Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku.
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (06.2022)
Wielkość funduszu 170 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-08-31

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 6,78%

Duracja na koniec miesiąca: 0,45

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

63%

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

27%

Obligacje Złotowe Bankowe

3%

Obligacje Samorządowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

3%

Dane z dnia 2023-08-31

PLN

100%

EUR

0%

Michał Stawicki Dyrektor Zespołu Funduszy Dłużnych i Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

 • PDF 12.09.2023 Skarbiec Krótkoterminowy karta funduszu pobierz
 • PDF 11.09.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.09.2023 Skarbiec Krótkoterminowy komentarz do wyników pobierz
 • PDF 06.09.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 16.08.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 31.07.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Krótkoterminowy prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Krótkoterminowy historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Krótkoterminowy dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii D pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii B pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii A pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij