Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.

Bezpieczny horyzont inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz lokuje co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu
#
Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

#
Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Dedykowany inwestorom poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

115.75 PLN
+7.53 (6.96%)
2024-02-21

Stopy zwrotu

na 21.02.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.02%
Miesiąc 0.56%
3 miesiące 1.58%
Pół roku 3.16%
Rok 6.96%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 0.95%
20237.54%
2022
2021
2020
2019
2018
Od początku 10.53%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Krótkoterminowy
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.56%, 3 miesiące: 1.58%, Pół roku: 3.16%, Rok: 6.96%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
0.02% 0.56% 1.58% 3.16% 6.96%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Krótkoterminowy
Pełne okresy:
W tym roku: 0.95%, 2023: 7.54%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, Od początku: 10.53%
0.95% 7.54% 10.53%
Początek działalności Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022
Benchmark Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku.
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (06.2022), Mateusz Roda (od 01.2024)
Wielkość funduszu na 01.2024 182 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-01-31

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,54%

Duracja na koniec miesiąca: 0,41

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

67%

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

25%

Obligacje Złotowe Bankowe

4%

Obligacje Samorządowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

0%

Dane z dnia 2024-01-31

PLN

100%

EUR

0%

Michał Stawicki Dyrektor Zespołu Funduszy Dłużnych i Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

 • PDF 20.02.2024 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 14.02.2024 Skarbiec Krótkoterminowy karta funduszu pobierz
 • PDF 08.02.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 07.02.2024 Skarbiec Krótkoterminowy komentarz do wyników pobierz
 • PDF 17.01.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 09.01.2024 Skarbiec Krótkoterminowy historyczne wyniki pobierz
 • PDF 02.01.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF Skarbiec Krótkoterminowy prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF Skarbiec Krótkoterminowy dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii D pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii B pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii A pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij