Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.

Bezpieczny horyzont inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz lokuje co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu
#
Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

#
Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Dedykowany inwestorom poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

108.98 PLN
2023-03-20

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień 0.01%
Miesiąc 0.71%
3 miesiące 2.55%
Pół roku 4.07%
Rok
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 2.21%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Od początku 4.07%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Krótkoterminowy
Relatywne:
Dzień: 0.01%, Miesiąc: 0.71%, 3 miesiące: 2.55%, Pół roku: 4.07%, Rok: -, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
0.01% 0.71% 2.55% 4.07%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Krótkoterminowy
Pełne okresy:
W tym roku: 2.21%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 4.07%
2.21% 4.07%
Początek działalności Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022
Benchmark Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku.
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (06.2022)
Wielkość funduszu 137 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus

Udział w aktywach brutto

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

85%

Obligacje Złotowe Bankowe

4%

Obligacje Samorządowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

2%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Michał Stawicki Dyrektor Zespołu Funduszy Dłużnych i Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Krótkoterminowy karta funduszu pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 07.03.2023 Skarbiec Krótkoterminowy komentarz do wyników pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Krótkoterminowy prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Krótkoterminowy historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Krótkoterminowy dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii D pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii B pobierz
 • PDF 13.09.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus wyceny archiwalne kategorii A pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Krótkoterminowy kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Krótkoterminowy kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Krótkoterminowy kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Krótkoterminowy kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij