Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to nowe rozwiązanie w zakresie dodatkowego długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, stanowiący uzupełnienie źródeł dochodów po osiągnięciu wieku emerytalnego, dla każdej osoby zatrudnionej w Polsce.

Oszczędzanie zróbmy to razem

Co warto wiedzieć?

Zacznij już dziś

Obowiązek utworzenia PPK należy do pracodawcy, a już od 2021 roku planem zostaną objęci wszyscy pracownicy w Polsce. Dlatego wybierz zarządzającego PPK już dziś i pozwól nam rozpocząć wdrażanie planu w Twojej firmie. Skorzystaj z naszego pełnego wsparcia i długoletniego doświadczenia na rynku inwestycyjnym.

 • Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika.
 • Wpłaty do PPK są finansowane przez pracodawcę, pracownika i Państwo.
 • Udział pracowników jest dobrowolny.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Dlaczego Skarbiec TFI

23
lata doświadczenia

Skarbiec TFI to jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. To ponad 23 lata doświadczenia, wspartego ponadprzeciętnymi i powtarzalnymi wynikami inwestycyjnymi.

40
nagród

Od 2000 roku otrzymaliśmy 40 nagród i wyróżnień za zarządzanie funduszami.

1999
rok

Pierwszy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) utworzyliśmy w 1999 r. Mamy ponad 21 lat doświadczenia w obsłudze pracodawców.

7 mld
mld zł

Obecnie zarządzamy 45 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości niemal 7 mld złotych.

12
ekspertów

Wyróżnia nas doświadczony zespół specjalistów, którzy będą czuwać nad procesem wdrażania PPK w Twojej instytucji.

1300
klientów

Obsługujemy ponad 1300 klientów instytucjonalnych.

Dlaczego PPK w Skarbiec TFI

Pełne wsparcie

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie wdrożenia PPK.

Doświadczony zespół

Otrzymasz pomoc dedykowanego dla Ciebie zespołu.

Regularne informacje

Będziesz na bieżąco otrzymywać od nas komentarze rynkowe oraz raporty z funkcjonowania PPK.

Dedykowany portal

Przyjazny w obsłudze portal pozwoli Ci obsługiwać PPK Twoich pracowników przez internet.

Łatwiejsza obsługa

Współpracujemy z firmami dostarczającymi programy płacowo – kadrowe, korzystamy z jednolitych formatów danych oraz zapewniamy Twojej firmie wsparcie naszych ekspertów.

Pomoc online i infolinia

Twoi pracownicy będą mogli korzystać z obsługi przez Internet oraz infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Opłaty w Funduszu Skarbiec PPK SFIO

SubfunduszOpłata za zarządzanie w skali rokuOpłata za osiągnięty wynik
Skarbiec PPK 20250,40%0,10%
Skarbiec PPK 20300,40%0,10%
Skarbiec PPK 20350,40%0,10%
Skarbiec PPK 20400,40%0,10%
Skarbiec PPK 20450,40%0,10%
Skarbiec PPK 20500,40%0,10%
Skarbiec PPK 20550,40%0,10%
Skarbiec PPK 20600,40%0,10%
Skarbiec PPK 20650,40%0,10%

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik Skarbiec PPK SFIO nie będzie pobierane do 31 grudnia 2021 r. Później wynagrodzenie zmienne nie będzie wyższe niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku i będzie pobierane, o ile zostaną spełnione warunki opisane w ustawie o PPK.

Fundusz nie pobiera opłat za zrealizowanie dyspozycji zamiany w wersji elektronicznej. Z kolei trzecia i kolejna dyspozycja zamiany złożona w wersji papierowej podlega opłacie 5 złotych.

Kto jest objęty PPK?

Zgodnie z ustawą program PPK będzie wprowadzany stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa. Docelowo obejmie:

 • wszystkich zatrudnionych pracowników,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu z tytułu pełnienia tych funkcji.

Po 1 stycznia 2021 systemem zostaną objęci wszyscy pracownicy w Polsce
Liczba osób zatrudnionych Stosownie do ustawy o PPK
Co najmniej 250 (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.) Od 1 lipca 2019 r.
Co najmniej 50 (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.) Od 1 stycznia 2020 r.
Co najmniej 20 (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.) Od 1 lipca 2020 r.
Pozostałe podmioty zatrudniające Od 1 stycznia 2021 r.

PPK nie będą objęte osoby samozatrudnione.

Pięć kroków do wdrożenia PPK

KROK 1 Wybór instytucji finansowej

 • Przedsiębiorca/ pracodawca (w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników) wybiera instytucję, której chce powierzyć zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje na podstawie oferowanych warunków, biorąc pod uwagę doświadczenie instytucji oraz interes swoich pracowników

KROK 2 Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • Pracodawca zawiera umowę z wybraną instytucją. Umowa musi zostać zawarta nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla pierwszej osoby zatrudnionej.

KROK 3 Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

 • Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć po upływie 3 miesięcy od pierwszego dnia stosowania w Twojej firmie ustawy o PPK. Możesz to zrobić do 10 dnia miesiąca. Załącznikiem do umowy o prowadzenie jest lista uczestników PPK.
 • Sprawdź, kogo obejmuje umowa:
 • Jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich Pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 55 roku życia (poza osobami, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat).
 • Osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, są obejmowane PPK na ich wniosek. Obowiązkiem Pracodawcy jest poinformować te osoby o możliwości złożenia wniosku.

KROK 4 Obliczanie wysokości wpłat oraz przekazywanie ich do instytucji finansowej

 • Poznaj terminy dokonywania wpłat:
 • Wpłaty rozpoczynają się od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy. Ich prawidłowe naliczanie i odprowadzanie jest po stronie Pracodawcy i odbywa się w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 • Wpłaty dokonywane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, w której wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc – wówczas wpłaty należne za miesiąc dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

KROK 5 Prowadzenie dokumentacji finansowej i wypełnianie obowiązków informacyjnych.

 • Przed zawarciem umowy, Pracodawca może poinformować Pracowników o zasadach funkcjonowania PPK. Obowiązkowo należy natomiast udzielić Pracownikom informacji o możliwości wpłaty dodatkowej oraz obniżenia wpłaty podstawowej.
 • Do obowiązków Pracodawcy należy także informowanie instytucji finansowej o rezygnacji uczestnika z wpłat do PPK.
 • Pracodawca powinien także poinformować pracowników o obowiązku wystąpienia w ich imieniu do innej instytucji finansowej o transfer środków do aktualnego PPK w przypadku zmiany pracodawcy.
 • Co 4 lata w kwietniu następuje wznowienie wpłat do PPK za osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa, po uprzednim poinformowaniu ich o tym fakcie do końca lutego (obowiązuje od 2023 roku).
Od kiedy należy dokonywać wpłat do PPK?
 • Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie PPK.
 • Wpłaty obliczane i pobierane są w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 • Wpłaty dokonywane są w terminie nie późniejszym niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane.
Jakie czynności należą do Pracodawcy?
 • Prawidłowe i terminowe naliczanie oraz odprowadzanie wpłat do PPK.
 • Informowanie instytucji finansowej (w terminie do 7 dni) o rezygnacji uczestnika z dokonywania wpłat do PPK.
 • Co 4 lata (do końca lutego) – poinformowanie uczestnika, który zrezygnował z PPK, o wznowieniu wpłat.
 • Co 4 lata (od 1 kwietnia) – wznowienie wpłat za uczestnika PPK, który zrezygnował z uczestnictwa, o ile uczestnik ponownie nie złożył oświadczenia o rezygnacji.
 • Przekazywanie instytucji finansowej prowadzącej PPK decyzji o ponownym przystąpieniu osoby zatrudnionej do PPK.
 • Wykonywanie decyzji pracowników dotyczących wysokości wpłat dodatkowych, dobrowolnie finansowanych przez nich.
 • Monitorowanie wysokości wynagrodzenia pracownika – jeśli zarabia on mniej niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia, upoważnia go to do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK do min. 0,5% wynagrodzenia.
 • W przypadku zatrudnienia nowego pracownika posiadającego środki w PPK w funduszu zdefiniowanej daty zarządzanym przez inne towarzystwo – wystąpienie w jego imieniu o transfer.

Pracownicy będą objęci PPK

w zależności od wieku

18-54
zostaną automatycznie objęci PPK.
55-70
będą mogli przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniej deklaracji u swojego pracodawcy.

Jakie są prawa pracownika?

Uczestniczenie w PPK

Możesz w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa składając u Pracodawcy pisemne oświadczenie. Co 4 lata musisz potwierdzać rezygnację odpowiednim oświadczeniem. Jeśli go nie złożysz, automatycznie zostaniesz włączony do systemu. Jednocześnie w każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję i ponownie przystąpić do programu.

Kiedy będziemy mogli skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK?

Ustawowo wypłata środków będzie możliwa po osiągnięciu 60 roku życia, 25 % zostanie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach; chyba że we wniosku uczestnik PPK zażąda wypłaty jednorazowej, lub określi inną liczbę rat miesięcznych.

Będzie też możliwość wypłaty zgromadzonych w PPK środków w formie świadczenia małżeńskiego, polegającej na wypłacie łącznej kwoty, z rachunków PPK należących do małżonków, pod warunkiem osiągnięcia przez oboje małżonków 60 roku życia.

Ponadto, przed osiągnięciem 60 roku życia, będzie można wnioskować o wypłatę do 25% środków w przypadku poważnej choroby pracownika, małżonka lub dziecka. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.

Dopuszczalne będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu, z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat. Do skorzystania z tej możliwości będą uprawnieni uczestnicy przed ukończeniem 45 roku życia.

Kiedy będziemy mogli skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK?

Prywatne i podlegające dziedziczeniu środki

Gromadzisz oszczędności na atrakcyjnych zasadach, a środki są Twoją prywatną własnością i są dziedziczne.

Wpłaty od Pracodawcy

Otrzymujesz co miesiąc wpłatę od Pracodawcy.

Dobrowolność wyboru

Możesz w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK lub ponownie przystąpić do Planu.

Wpłaty od Państwa

Twój rachunek PPK zasili wpłata powitalna i coroczne dopłaty od Państwa.

Niskie koszty

Koszty zarządzania środkami na Twoim rachunku PPK nie mogą przekroczyć 0,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Dopasowana polityka inwestycyjna

Oszczędzasz w funduszu zdefiniowanej daty, który automatycznie dopasowuje politykę inwestycyjną do Twojego aktualnego wieku

Możliwość wcześniejszej wypłaty

25% zgromadzonych środków możesz wypłacić w przypadku ciężkiej choroby swojej lub członka rodziny. Możesz także przeznaczyć je na sfinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania.

Swoboda decyzji

Sam decydujesz według jakiego modelu będziesz otrzymywać wypłaty z PPK po osiągnięciu 60 roku życia.

Wypłata na inne PPK

W przypadku zmiany pracy możesz dokonać wypłaty transferowej na inny rachunek PPK.

Wideo

Film – Jak działa PPK

Jak skutecznie wdrożyć PPK

Skarbiec TFI „Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanuj przyszłość w najlepszym towarzystwie”

Kamil Sobolewski – zarządzający Skarbiec PPK SFIO w Parkiet TV

Szkolenie PPK

Dodawanie pracowników w PPK SERWIS

Wgrywanie plików składkowych do PPK

Nadawanie uprawnień dla nowych administratorów

Przekazywanie do SKARBIEC TFI Dyspozycji pracowników

Przekazywanie listy korekt składek do PPK

Funkcjonowanie PPK

Cały system PPK jest pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

PPK może być prowadzone przez:

 • towarzystwo funduszy emerytalnych
 • powszechne towarzystwo emerytalne
 • pracownicze towarzystwo emerytalne
 • zakład ubezpieczeń
Środki gromadzone na indywidualnych rachunkach PPK będą pochodziły z trzech źródeł:
 • Skarbu Państwa: jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 złotych oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 złotych.
 • Pracodawcy: obowiązkowa wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia i dodatkowa dobrowolna wpłata w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.
 • Pracownika: obowiązkowa podstawa w wysokości 0,5% lub 2,0% wynagrodzenia i dodatkowa dobrowolna wpłata w wysokości do 2,0% wynagrodzenia.

Wpłaty będą trafiały do Funduszu Zdefiniowanej Daty dopasowanego do aktualnego wieku Uczestnika.

Jak działa PPK?

PPK to grupowy plan o charakterze inwestycyjnym. Zostaje utworzony przez Pracodawcę. Jest finansowany przez Pracodawcę i Pracownika oraz dofinansowywany i nadzorowany przez państwo.

Fundusz Zdefiniowanej Daty

Celem Funduszu Zdefiniowanej Daty jest lokowanie środków z uwzględnieniem zasad ryzyka inwestycyjnego oraz wybieranie lokat zgodnie z interesem uczestników PPK.

To długoterminowa inwestycja, której struktura oraz profil ryzyka aktywnie dopasowują się do wieku inwestora. Wraz ze zmianą wieku uczestników, FZD będzie zwiększał swoje udziały w bezpiecznych instrumentach rynku dłużnego, minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne.

Przykładowa struktura portfela funduszy zdefiniowanej daty

Limity Inwestycyjne

Dla zabezpieczenia uczestników PPK Fundusz Zdefiniowanej Daty posiada określone ustawą limity inwestycyjne.

Inwestycje w walutach
 • Do 30% aktywów FZD może być lokowane w aktywa (denominowane w walutach) państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Inwestycje w ramach części dłużnej
 • Nie mniej niż 70% aktywów w papierach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, władze publiczne lub bank centralny państw członkowskich, EBC, UE lub EBI albo wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez organizacje międzynarodowe; pod warunkiem, że posiadają rating inwestycyjny nadany przez uznaną agencję lub depozyty do 180 dni w bankach o ratingu inwestycyjnym.
 • Nie więcej niż 30% aktywów w inne instrumenty niż wymienione powyżej, z tym, że do 10% aktywów w instrumenty bez ratingu inwestycyjnego
Inwestycje w ramach części udziałowej
 • Nie mniej niż 40% aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20.
 • Nie więcej niż 20% aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40.
 • Nie więcej niż 10% aktywów w ramach części udziałowej w akcje lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na GPW SA inne niż wymienione powyżej oraz spółki notowane na rynku NewConnect.
 • Nie mniej niż 20% aktywów w akcje będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska.

Udział części akcyjnej w FZD

w zależności od okresu pozostającego do osiągnięcia zdefiniowanej daty

Struktura FZD zmienia się wraz z wiekiem Uczestnika.

Ważną cechą Funduszy Zdefiniowanej Daty są ściśle limitowane koszty zarządzania – nie mogą one przekroczyć 0,5 % aktywów netto funduszu w skali roku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu wpłat i wypłat środków. Ustawa dopuszcza możliwość pobierania dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięty wynik w wysokości nie większej niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu, jednak po spełnieniu szeregu warunków określonych Ustawą i specjalnie wydanym w tym celu rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wiek 19-40 lat 41-50 lat 51-55 lat 56-60 60+ lat

Strategia inwestycyjna

Dopuszczalne kategorie lokat oraz limity inwestycyjne wpływają na strategię inwestycyjną FZD oraz sposób zarządzania funduszami. Konieczność inwestowania w szeroki zakres akcji i obligacji w Polsce i za granicą, sprawia, że instytucje zarządzające muszą posiadać duży zespół inwestycyjny.

„Nasza filozofia inwestycyjna jest inna. Uważamy, że tylko aktywne zarządzanie, polegające na selekcji poszczególnych akcji, czy obligacji, może przynieść większe korzyści dla uczestników funduszu. Jest jeden warunek, mianowicie doświadczony zespół, który posiada kompetencje do znajdowania atrakcyjnych inwestycji na różnych rynkach. I my, jako Skarbiec, te kompetencje posiadamy.” Kamil Sobolewski, główny strateg Skarbiec TFI.

Fundusz Zdefiniowanej Daty

Minima Inwestycyjne i nasi Zarządzający Funduszami

Zespół produktów emerytalnych

IKE/IKZE, PPE, PPK

Przemysław Jaworski Dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych

przemyslaw.jaworski@skarbiec.com.pl 665 940 097

Krzysztof Głombik Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

krzysztof.glombik@skarbiec.com.pl 665 940 096

Mirosław Tarczoń Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl 697 900 967

Dorota Zasłonka-Bartnicka Menager ds. Produktów Emerytalnych

dorota.zaslonka-bartnicka@skarbiec.com.pl 665 740 014

Szkolenia dla administratorów
Datagodzinalink
25.10.202109:00Kliknij aby się zarejestrować
29.11.202109:00Kliknij aby się zarejestrować
13.12.202109:00Kliknij aby się zarejestrować
Szkolenia dla pracowników
Datagodzinalink
29.10.202109:00Kliknij aby się zarejestrować
26.11.202109:00Kliknij aby się zarejestrować
17.12.202109:00Kliknij aby się zarejestrować

Dokumenty do pobrania

 • PDF 08.09.2021 Formularz – dyspozycja na wypadek śmierci – wskazanie osoby uprawnionej pobierz
 • PDF 08.09.2021 Formularz – oświadczenie uczestnika PPK o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową pobierz
 • PDF 08.09.2021 Formularz – oświadczenie pracownika o zawartych umowach PPK pobierz
 • PDF 08.09.2021 Formularz – wniosek o wznowienie wpłat do PPK pobierz
 • PDF 20.05.2021 Formularz – dyspozycja zmiany danych pobierz
 • PDF 12.04.2021 Ulotka dla pracownika pobierz
 • PDF 31.03.2021 Regulamin PPK Serwis pobierz
 • PDF 31.03.2021 Wzór umowy o zarządzanie PPK pobierz
 • PDF 31.03.2021 Wzór umowy o prowadzenie PPK pobierz
 • PDF 31.03.2021 Regulamin Skarbiec PPK SFIO pobierz
 • PDF 10.03.2021 Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR dotyczące Pracowniczego Planu Kapitałowego przekazywane przez zawarciem umowy pobierz
 • PDF 13.11.2020 Skarbiec PPK SFIO Umowa o zarządzanie PPK bezterminowa pobierz
 • PDF 13.11.2020 Skarbiec PPK SFIO Umowa o zarządzanie PPK na okres 4 lat pobierz
 • PDF 24.09.2020 Oferta PPK (offer in ENG version) w języku angielskim pobierz
 • PDF 24.09.2020 Prezentacja o funkcjonalności serwisu pobierz
 • PDF 24.09.2020 List intencyjny pobierz
 • PDF 24.09.2020 Formularz – deklaracja finansowania wpłat dla uczestników PPK pobierz
 • PDF 24.09.2020 Formularz – deklaracja wpłata podstawowa i dodatkowa pobierz
 • PDF 24.09.2020 Formularz – deklaracja rezygnacji z wpłat pobierz
 • PDF 24.09.2020 Przykład porozumienia o wyborze Skarbiec PPK pobierz
 • PDF 24.09.2020 Regulamin STI24 pobierz
 • PDF 24.09.2020 Krok po kroku – wdrożenie PPK pobierz
 • PDF 24.09.2020 Oferta PPK pobierz

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij