Pobierz wybrane pliki

Skarbiec Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Naszym celem jest pomnażanie kapitału

Nasza oferta

Oferujemy fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie zarządzamy funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości około 5 mld złotych. Zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy.

Klienci

Na koniec czerwca 2023 roku pracowaliśmy dla ponad 101 tysięcy aktywnych Klientów. Obsługujemy ponad 1500 Klientów instytucjonalnych, taki jak firmy, samorządy oraz instytucje finansowe.

Zespół

Nasz Zespół składa się z 12 profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem funduszami.

Doświadczenie

Jesteśmy obecni na rynku instytucji finansowych już ponad 26 lat, co czyni nas jednym z najbardziej doświadczonych towarzystw inwestycyjnych w kraju.

Innowacje

Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek kilkanaście innowacji produktowych – w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego.

Nagrody

Od 2000 roku otrzymaliśmy 50 nagród i wyróżnień za zarządzanie funduszami.

Nasze osiągnięcia
poprzedni
następny
Piotr Szulec Prezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe „Podyplomowe Studium Inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy”. Od 1997 r. związany jest z rynkiem kapitałowym. Piotr Szulec posiada wieloletnie doświadczenie pracy w różnych podmiotach rynku finansowego na stanowiskach eksperckich, menedżerskich i dyrektorskich tj. Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Fortis Bank Polska SA, Xelion Doradcy Finansowi, Partnerzy Inwestycyjni, czy AXA TFI SA. W ostatnich latach był wieloletnim pracownikiem grupy kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management S.A., w tym Pioneer TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.), a ostatnio był zatrudniony w BNP Paribas TFI S.A. na stanowisku Eksperta ds. inwestycji oraz pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w spółce Respect Energy Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. (dawniej CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.). Piotr Szulec był uczestnikiem wielu szkoleń specjalistycznych z zakresu rynku kapitałowego, finansów i rachunkowości m.in. ukończył studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych zorganizowane przez IRB, czy „Nowoczesne Zarządzanie Finansowe” zorganizowany przez IFG Francuski Instytut Zarządzania. Od grudnia 2021 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Członka Zarządu. Od stycznia 2022 roku na stanowisku Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Radosław Cholewiński Członek Zarządu

Od 16 lat jest związany z rynkiem finansowym. Od ponad 11 lat zarządza portfelami inwestycyjnymi. Od 2013 r. był związany z Pekao TFI (dawniej Pioneer Pekao TFI), gdzie pełnił funkcję zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora zespołu zarządzania portfelami dłużnymi. Współzarządzane przez niego fundusze były ośmiokrotnie wyróżnione w rankingu Alfa przygotowywanym przez Analizy Online. Wcześniej, przed dołączeniem do branży zarządzania aktywami, pracował w sektorze bankowym jako analityk makroekonomiczny. Został trzykrotnie nagrodzony w konkursie NBP na najlepszego analityka. Radosław Cholewiński jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Studiował również na Vienna University of Economics and Business Administration. Ukończył liczne szkolenia z obszaru data science. Radosław Cholewiński posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz desygnację CFA (Chartered Financial Analyst). W Skarbiec TFI od marca 2022 roku na stanowisku członka zarządu.

Krzysztof Fabrykiewicz Członek Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również studia Executive MBA prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Biznesu we współpracy z Nottingham Trent University. Zawodowo z rynkiem finansowym związany od 2005 r. specjalizując się w audycie wewnętrznym bankowości skarbowej, inwestycyjnej i korporacyjnej w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank S.A.) uzyskując w tym czasie tytuł Certified Internal Auditor nadawany przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych. Od 2007 r. zatrudniony w spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A., a od 2008 r. również w spółce BZ WBK Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. (obecnie Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) gdzie, w randze dyrektora, odpowiadał za obszar operacyjny oraz ryzyka inwestycyjnego, a od 2014 r. do 2020 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Inwestycyjnym. Od 2021 r. zatrudniony w spółce Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie od grudnia 2021 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Krzysztof Fabrykiewicz ma również kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki w zakresie ekonometrii i badań operacyjnych. Krzysztof Fabrykiewicz aktywnie uczestniczył w pracach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, między innymi w ramach opracowywania standardów publikacji przez fundusze inwestycyjne składów portfeli, przewodnicząc zespołowi opracowującemu standard. Krzysztof Fabrykiewicz odbył szereg specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem wymogów wobec systemu zarządzania ryzykiem, wyceny instrumentów finansowych, zarządzania jednostkami operacyjnymi oraz audytu.

Maciej Sobkowiak Członek Zarządu

Maciej Sobkowiak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia prawnicze. W 2009 roku ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zawodowo związany z inwestycjami nieruchomościowymi i kapitałowymi od 2006 roku, specjalizując się pierwotnie w obsłudze prawnej a następnie także kompleksowym doradztwie inwestycyjnym przedsięwzięć deweloperskich głównie w obszarach: mieszkaniowym, turystycznym i biurowo-usługowym w Grupie Nickel (obecnie grupa Nickel Development Sp. z o.o.) W Grupie Nickel zbudował funkcję prawną i od 2009 roku stanął na czele działu prawnego grupy jako general counsel, odpowiadając za obsługę prawną i ład korporacyjny dla ponad 70 podmiotów. Od 2011 roku jako członek komitetu inwestycyjnego i wiodący prawnik transakcyjny dodatkowo współtworzył dział inwestycji kapitałowych Grupy Nickel (obecnie fundusze VC YouNick Mint Sp. z o.o.) Od 2014 roku pełnomocnik ogólny w randze prokurenta dla głównych spółek grupy Nickel Development Sp. z o.o. W latach 2019-2020 general counsel w Green Holding Sp. z o.o. Od 2021 roku dyrektor inwestycyjny Baltin Apartments Sp. z o.o. (obecnie Sun Developer Sp. z o.o.). Maciej Sobkowiak jest wieloletnim wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji UAM, oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Odbył również szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu inwestycji kapitałowych i nieruchomościowych oraz zarządzania projektami i zespołami.

 • PDF 20.05.2024 Polityka informacyjna Skarbiec TFI pobierz
 • PDF 15.05.2024 Zasady zarządzania konfliktami interesów w Skarbiec TFI pobierz
 • PDF 15.05.2024 Informacja na temat stosowania “Zasad ładu korporacyjnego” przez Skarbiec TFI pobierz
 • PDF 15.05.2024 Wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych pobierz
 • PDF 18.04.2024 Informacja dla klienta dotycząca Skarbiec TFI oraz usług świadczonych przez Towarzystwo pobierz
 • PDF 12.12.2023 Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24.pl pobierz
 • PDF 30.08.2023 Sprawozdanie z realizacji „Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym” pobierz
 • PDF 24.05.2023 Struktura według podziału kompetencji pobierz
 • PDF 01.11.2022 Kodeks etyki pobierz
 • PDF 14.07.2022 Polityka wynagrodzeń pobierz
 • PDF 14.03.2022 Polityka antykorupcyjna pobierz
 • PDF 21.02.2022 Procedura rozpatrywania reklamacji pobierz
 • PDF 08.07.2021 Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym pobierz
 • PDF 24.09.2020 Informacja o możliwości wykorzystania platformy ODR pobierz
Dane rejestrowe

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, REGON 012711648 kapitał zakładowy: 6 050 505,00 zł, wpłacony w całości.

 • PDF 18.12.2020 Wezwanie nr 5 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 27.11.2020 Wezwanie nr 4 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 3 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 2 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 1 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-17.00. Zapraszamy do kontaktu!

Fundusze inwestycyjne

Skarbiec TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Infolinia: 22 588 18 43

Biuro zarządu Skarbiec TFI

tel. 22 521 31 99
faks 22 521 30 80

Kontakt dla mediów

tel. 22 521 31 99

Biuro Obsługi Klienta

kontakt(at)skarbiec.pl

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij