PSO Skarbiec Junior

Plan Systematycznego Oszczędzania Skarbiec Junior to program inwestycyjny, w którym inwestując systematycznie niewielkie kwoty, gromadzisz kapitał dla swojego dziecka. Do wyboru masz kilka funduszy, a jeśli nie wiesz, które będą najodpowiedniejsze dla Twojej inwestycji możesz skorzystać z gotowych portfeli. Sam decydujesz o wysokości wpłat oraz okresie trwania inwestycji, w czasie której swobodnie możesz korzystać ze zgromadzonego kapitału bez dodatkowych kosztów

Prosty i wygodny sposób budowy kapitału na przyszłość

Zadbaj o przyszłość finansową swojego dziecka już dziś

5 portfeli modelowych o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka

Małymi krokami możesz zgromadzić duży kapitał dla swojego dziecka.
Pamiętaj! Czas jest największym sprzymierzeńcem systematycznego inwestowania.

 • Indywidualny
 • Konserwatywny
 • Zrównoważony
 • Akcji polskich
 • Akcji Zagranicznych

Myślisz o przyszłości swojego dziecka? Zadbaj już teraz o jego finanse.

5 okresów oszczędzania

Wszystkie okresy z bezzwrotną opłatą za wejście zależną od czasu trwania PSO, liczoną od kwoty docelowej, płatną w momencie zawierania umowy o otwarcie planu.

 • 10 lat
 • 12 lat
 • 16 lat
 • 20 lat
 • 24 lata
 • Ten program ułatwi Ci zebranie kapitału dla Twojego dziecka.

  Jakie są dodatkowe możlwiości w ramach Skarbiec Junior?


  Zmiana portfela w dowolnym czasie, rebalancing
  W każdym czasie Klient może dokonywać bezpłatnych zmian portfela. Co 12 miesięcy następuje rebalancing portfela – powrót do modelowej alokacji aktywów.

  Premia dla Klienta w wysokości 30% wynagrodzenia pobieranego przez TFI
  Premia będzie wypłacana co roku, przez cały zadeklarowany okres trwania PSO lub do wypowiedzenia umowy przez Klienta i będzie zależała od aktywów zgromadzonych na rejestrach PSO. Wypłata premii nie jest uzależniona od regularności dokonywanych wpłat.

  Wpłaty do planu nie muszą mieć charakteru systematycznego
  Pierwsza wpłata min 100 zł, ale nie mniej niż 1000 zł w roku.
  #

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu produktów
emerytalnych

Szanowni Państwo, Skarbiec TFI S.A. to jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, to ponad 26 lat historii wspartej ponadprzeciętnymi i powtarzalnymi wynikami inwestycyjnymi, to firma wielokrotnie wskazywana, jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jednym z kluczowych obszarów działalności Skarbiec TFI jest rozwój oferty w zakresu produktów emerytalnych dedykowanych zarówno klientom instytucjonalnym i ich pracownikom (PPE/PPK/PPO) jak i indywidualnym (IKE/IKZE). O znaczeniu tej części działalności Skarbiec TFI świadczy fakt, że obecnie ponad 10% aktywów, którymi zarządza Skarbiec TFI to aktywa zgromadzone w produktach emerytalnych i wartość ta sukcesywnie rośnie.

Zespół produktów emerytalnych

Przemysław Jaworski dyrektor zespołu

Swoją wiedzę zdobywał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Z rynkiem finansowym związany od 2002 roku. Swoje doświadczenie zbierał w takich instytucjach jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A, Multibank S.A., Millenium S.A. oraz KBC TFI. W Skarbiec TFI od października 2017 roku. Odpowiada za Departament Produktów Emerytalnych (PPE, PPK, PPO ,IKZE, IKE, PSO). Wspiera pracodawców oraz pracowników budując ich świadomość ekonomiczną. Jest autorem wielu artykułów emerytalnych, chętnie bierze udział w konferencjach oraz debatach związanych z PPK/PPE/IKE/IKZE. Współpracuje z wieloma organizacjami, by zwiększać świadomość obywateli w związku z ich emerytalną przyszłością.

 • przemyslaw.jaworski@skarbiec.com.pl
 • 665 940 097
Mirosław Tarczoń dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

Z rynkiem kapitałowym związany od 2003 r. Do zespołu Skarbiec TFI dołączył w 2021 r. Odpowiada za ofertę produktów dedykowanych inwestowaniu na cele emerytalne (PPE/PPK/IKE/IKZE/PPO). Doświadczenie rynkowe zdobywał na największych towarzystwach funduszy inwestycyjnych w Polsce (PKO TFI, Goldman Sachs TFI, TFI PZU). Wykształcenie zdobywał na UR w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż., Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami internetowymi, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie – studia podyplomowe z zakresu funduszy inwestycyjnych. Tytuł MBA obronił pracą na temat roli narzędzi business intelligence w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami.

 • miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl
 • 697 900 967
Krzysztof Głombik dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Od ponad 20 lat związany z branżą TFI, gdzie miał okazję uczestniczyć w tworzeniu pierwszego niezależnego od sektora bankowego towarzystwa funduszy inwestycyjny GTFI S.A. W samym Skarbiec TFI od 2017 roku. Na samym początku przygody z branżą finansową zajmował się osobistą sprzedażą produktów finansowych dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, a także koordynacją działań w zakresie współpracy z dystrybutorami zewnętrznymi, takimi jak banki, ubezpieczyciele czy niezależne firmy dystrybucyjne… Od kilku lat z pasją promuje rozwiązania długoterminowego oszczędzania, takie jak PSO, IKE, IKZE, PPO, PPE, PPK… wspierając pracodawców w procesie wdrożeniowym, jak i samych pracowników, jak i dystrybutorów produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bezpośrednich jak i on-line o charakterze produktowym, rynkowym czy zarządzaniem finansami osobistymi. Jest też autorem wielu materiałów szkoleniowo-informacyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, jak o rozwiązań o charakterze oszczędnościowym.

 • krzysztof.glombik@skarbiec.com.pl
 • 665 940 096
 • PDF 06.12.2023 Skarbiec Junior regulamin pobierz
Często zadawane pytania część I

Czy można założyć plan systematycznego oszczędzania Skarbiec Junior zdalnie bez wychodzenia z domu?

Wystarczy tylko dostęp do sieci internetowej. W pierwszej kolejności otwieramy konto na platformie STI24.Skarbiec.pl. Następnie, po zalogowaniu się na utworzone konto, można zawrzeć umowę na dowolny produkt, w tym PSO Skarbiec Junior.

Kto może założyć plan systematycznego oszczędzania Skarbiec Junior?

Umowę na plan oszczędnościowy może zawrzeć każda pełnoletnia osoba, bez górnych ograniczeń wiekowych. Jeśli właścicielem ma być osoba małoletnia, musi to zrobić w jej imieniu osoba dorosła.

Jak zadbać o dziedziczenie środków w przypadku założenia planu oszczędnościowego na osobę dorosłą będącą rodzicem, opiekunem dziecka?

Na każdym etapie oszczędzania posiadacz planu Skarbiec Junior może wskazać dziecko jako osobę uposażoną, która w razie jego śmierci będzie uprawniona do otrzymania zgromadzonych środków. W ten sposób otrzyma je bez konieczności przeprowadzenia sprawy spadkowej. Wypłata środków nie może być jednak wyższa, niż równowartość dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu. Dziedziczenie nadwyżki odbywa się na zasadach ogólnych lub zgodnie z treścią testamentu.

Na jaki okres można zadeklarować oszczędzanie?

Minimalny okres oszczędzania to 10 lat. Potem do wyboru kolejno 12 lat, 16 lat, 20 lat oraz 24 lata. Można oszczędzać dłużej ale po tym okresie nie będzie już naliczana specjalna premia, będąca zwrotem części kosztów zarządzania zgromadzonymi oszczędnościami.

Na jaki cel można gromadzić oszczędności w planie Skarbiec Junior?

Cel oszczędzania może być dowolny. Może być związany z przyszłością dziecka (edukacja, pierwsze mieszkanie, pierwszy samochód, pieniądze na start w dorosłość) a także z samym oszczędzającym (rower, podróż życia, nowy samochód, zmiana mieszkania, remont, zakup nieruchomości, zabezpieczenie emerytalne…). Decyzja zależy wyłącznie od wyobraźni i oczekiwań oszczędzającego. Wyraźnie określony cel ułatwia oszczędzanie i co ważne, działa dyscyplinująco.

W jakim terminie należy dokonać pierwszej wpłaty po zawarciu umowy na plan systematycznego oszczędzania Skarbiec Junior?

Na dokonanie pierwszej wpłaty masz do 90 dni. Jeśli do tego czasu nie otrzymamy pierwszej wpłaty umowę uznaje się za niezawartą.

W jaki sposób są inwestowane pieniądze wpłacane do planu?

Plan systematycznego oszczędzania Skarbiec Junior jest rozwiązaniem o charakterze inwestycyjnym, bazującym na funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI w ramach parasola Skarbiec FIO. Zapewnia dostęp do 15 subfunduszy dedykowanych różnym rynkom finansowym, reprezentujących jednocześnie zróżnicowane ryzyka inwestycyjne. Wartość aktywów netto poszczególnych subfunduszy cechuje się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub stosowane techniki zarządzania.

Co to są portfele modelowe w PSO Skarbiec Junior?

To gotowe i sprawdzone rozwiązania opracowane przez specjalistów, dedykowane przede wszystkim osobom, które nie czują się na siłach albo po prostu nie chcą dokonać samodzielnego wyboru funduszy, do których mają trafiać oszczędności. Można wybrać aż pięć takich gotowych portfeli. Szczegółowy skład tych propozycji można znaleźć w regulaminie planu systematycznego oszczędzania Skarbiec Junior zamieszczonym na stronie internetowej Skarbiec TFI. W trakcie okresu oszczędzania wybrany portfel modelowy można bez żadnych opłat zmienić w każdej chwili i to dowolną ilość razy.

Czy można samodzielnie zadecydować o tym do jakiego subfunduszu (lub subfunduszy) mają trafiać wpłaty ?

W ramach planu jest dostępny portfel indywidualny. To propozycja dla osób, które chcą samodzielnie wybrać subfundusze, do których mają trafiać oszczędności. Można zdecydować o wyborze do 5 subfunduszy spośród 15 dostępnych w ramach produktu i określeniu, jaki procent Twojej wpłaty ma trafić do każdego z nich (nie mniej niż 10% na jeden). Co ważne, wpłat dokonujesz na jedno konto, a Skarbiec dba o to, aby zostały one rozdzielone zgodnie z Twoją dyspozycją

Na jakie konto należy dokonywać wpłat?

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłacania środków zostanie przydzielony po zawarciu umowy na plan oszczędnościowy. Zawsze jest to jedno konto, niezależnie od wybranego portfela inwestycyjnego czy samodzielnie wybranych funduszy.

Często zadawane pytania część II

W jaki sposób można kontrolować to, co dzieje się z oszczędnościami?

Każdy z oszczędzających otrzyma raz w roku zestawienie wszystkich transakcji, jakie miały miejsce za ostatni rok kalendarzowy. Ponadto, za pośrednictwem konta w STI24.Skarbiec.pl masz wgląd w swoje inwestycje przez całą dobę, każdego dnia w roku.

Czy można zmienić portfel inwestycyjny wybrany przy otwarciu planu oszczędnościowego?

Można to zrobić samodzielnie w każdym momencie oszczędzania. Ilość zmian jest nielimitowana i co ważne, w każdym przypadku taka zmiana jest bezpłatna.

Jak dbamy, by struktura inwestycji była zgodna z wyborem oszczędzającego przez cały czas trwania planu systematycznego oszczędzania?

W związku z tym, że wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy zmieniają się w okresie oszczędzania, by zachować przewidzianą w wybranym przez Ciebie portfelu inwestycyjnym strukturę inwestycji (procentowy udział poszczególnych subfunduszy), co 12 miesięcy będziemy przywracać strukturę początkową wybranego portfela inwestycyjnego. To działanie nazywane jest rebalancingiem portfela inwestycyjnego i dokonywane będzie automatycznie, bez konieczności składania przez Ciebie zlecenia.

Coroczna premia, co to jest?

Po upływie każdego roku oszczędzania na Twoje rejestry otwarte w ramach produktu Skarbiec Junior trafi specjalna premia stanowiąca równowartość 30% opłaty stałej pobieranej przez Skarbiec TFI za zarządzanie subfunduszami, w których są ulokowane Twoje oszczędności. Te środki powiększą sumę środków inwestowaną w ramach planu. Wysokość kwoty zależy od wysokości opłaty za zarządzanie w wybranych przez Ciebie portfelach, a także kwoty zebranej na rachunku planu. Tak premia będzie wypłacana za każdy rok obowiązywania planu oszczędnościowego. Co istotne, zawierając umowę i dokonując pierwszej wpłaty w ramach planu nabywasz prawo do otrzymania tylu rocznych premii, ile lat będzie trwało Twoje PSO, o ile nie rozwiążesz umowy przed upłynięciem tego okresu.

Czy można wypłacić pieniądze z planu przed upływem zadeklarowanego czasu oszczędzania?

W każdej chwili, nawet przed upływem okresu oszczędzania możesz wypłacić część lub całość środków zgromadzonych w ramach planu oszczędnościowego. Pamiętaj jednak, że jeśli w wyniku wycofania środków, wartość Twoich środków zgromadzonych w ramach planu spadnie poniżej 1000 zł, umowa na jego prowadzenie zostanie rozwiązana, a pozostałe środki zostaną Ci zwrócone. Stracisz też prawo do kolejnych rocznych premii. Przy wypłacie zgromadzonych oszczędności nie pobieramy żadnych opłat.

Co się dzieje w przypadku zawieszenie wpłat do planu?

Wpłaty można zawiesić w dowolnym momencie i nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami. W każdej chwili możesz wrócić do oszczędzania poprzez dokonanie kolejnej wpłaty na Twój indywidualny numer rachunku przyznany przy otwarciu umowy.

Czy można wpłacić kwotę mniejszą, niż zadeklarowana w umowie miesięczna wpłata do planu?

Decyzja o wysokości wpłat do planu zależy wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj jednak, że wartość pojedynczej wpłaty nie może być niższa niż 100 zł. Mniejsze kwoty będą automatycznie zwracane na rachunek bankowy, skąd zostały wysłane. Zwróć również uwagę, że roczna premia przyznawana co roku za uczestnictwo w planie zależy od wysokości zgromadzonych środków. Tym samym, im więcej środków będziesz wpłacał, tym wyższą roczną premię otrzymasz od Skarbiec TFI.

Czy można wpłacić kwotę większą, niż zadeklarowana w umowie miesięczna wpłata do planu?

Oczywiście! Decyzja o wysokości wpłat do planu zależy wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj jednak, że w ramach Twojej umowy PSO został określony limit łącznych wpłat, obliczony jako dwunastokrotność zadeklarowanej miesięcznej wpłaty oraz wybranej liczby lat trwania planu. Po osiągnięciu tego limitu, kolejne wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego zostały wysłane i nie powiększą kwoty zgromadzonych oszczędności. Każda wypłata środków z planu powiększa jednak ten limit, więc w trakcie trwania planu możesz dowolnie wypłacać i wpłacać ponownie środki w ramach limitu (pamiętaj jednak, że jeśli w wyniku odkupienia środków, saldo umowy spadnie poniżej 1000 zł, umowa zakończy się, a na Twój rachunek trafi całość środków zgromadzonych w ramach planu).

Co się stanie z oszczędnościami po upływie zadeklarowanego czasu trwania planu oszczędnościowego?

Jedyne, co się zmieni to fakt, że po upływie tego okresu nie będzie już naliczana coroczna premia, jaką był zwrot 30% opłaty stałej pobieranej przez Skarbiec TFI za zarządzanie subfunduszami, w których są ulokowane oszczędności. Nie ulegnie zmianie sposób zarządzania, dostęp do oszczędności, nie zostaną pobrane żadne dodatkowe opłaty. To będzie dobry czas na wykorzystanie zgromadzonych oszczędności, nie musisz jednak tego robić natychmiast. Możesz wykorzystać je na dowolny cel, wypłacając część lub całość. Możesz też nie robić nic, ciesząc się z faktu posiadania oszczędności, czekając na moment, kiedy będą potrzebne.

Kto może założyć plan systematycznego oszczędzania Skarbiec Junior?

Umowę na plan oszczędnościowy może zawrzeć każda pełnoletnia osoba, bez górnych ograniczeń wiekowych. Jeśli właścicielem ma być osoba małoletnia, musi to zrobić w jej imieniu osoba dorosła.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij