Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu inwestuje na globalnym rynku wysokodochodowych obligacji. Inwestycje subfunduszu są skupione w obszarze obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym. Skarbiec Obligacji Wysokiego dochodu nabywa bezpośrednio dłużne papiery wartościowe oraz inwestuje środki w fundusze inwestycyjne, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. Rekomendujemy ten subfundusz inwestorom, którzy są zainteresowani potencjalnymi wysokimi stopami zwrotu z inwestycji w obligacje znacząco przewyższającymi możliwe zyski oferowane przez inne segmenty długu.
Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu.

Najlepsze okazje inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji korporacyjnych

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu?

Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu dąży do realizacji celu, jakim jest stabilne oraz długotrwałe zwiększanie się wartości jego aktywów. Portfel subfunduszu bazuje na jednostkach funduszy zagranicznych lokujących aktywa na globalnych rynkach obligacji typu high yield. Należą do nich głównie ETF-y obligacyjne – otwarte fundusze pasywne, których jednostki są notowane na giełdach. Stawiają sobie one za cel odzwierciedlenie zachowania danego indeksu rynkowego lub obligacji z danego segmentu. W tym wypadku są to obligacje obarczone większym ryzykiem i wyższą zmiennością, lecz w zamian mających za cel dostarczanie stop zwrotu wyższych niż standardowe lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

W portfelu subfunduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu znajdują się również wyselekcjonowane papiery dłużne renomowanych krajowych i zagranicznych emitentów. Kryteriami doboru są: branża atrakcyjna z uwagi na prowadzoną działalność, płynność oraz ryzyko inwestycyjne. Warto dodać, że w przypadku obligacji zagranicznych są to głównie obligacje emitowane przez rządy.

Ze względu na bardzo dużą dywersyfikację emitentów oraz niską koncentrację subfundusz może efektywnie minimalizować specyficzne ryzyko kredytowe. Dzięki wykorzystaniu funduszy i ETFów w budowie portfela jest zapewniona również bardzo wysoka płynność inwestycji.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu?

Skarbiec TFI to uznane towarzystwo funduszy inwestycyjnych z długą historią na rynku, którego specjaliści wiedzą, jak inwestować pieniądze uczestników funduszy. W naszej ofercie znajdują się różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym m.in. fundusze akcyjne. Jako Skarbiec TFI proponujemy również subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu, który jest rekomendowanym produktem inwestycyjnym dla osób szukających rentownych inwestycji na szeroko pojętych rynkach kredytowych. Inwestorzy powinni posiadać co najmniej trzyletni horyzont inwestycyjny i być gotowi świadomie podjąć ryzyko związane z koniunkturą rynkową dotyczącą globalnego rynku papierów dłużnych.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu.

#
Inwestycje w wysokodochodowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne oraz rządy krajów, głównie z grupy Emerging Markets.

#
Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel, mogący oferować atrakcyjne stopy zwrotu na tle bezpieczniejszych segmentów rynku długu.

#
Aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych przy zdyscyplinowanym podejściu do ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

140.83 PLN
+9.47 (7.21%)
2024-06-19

Stopy zwrotu

na 19.06.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.02%
Miesiąc 0.42%
3 miesiące 0.85%
Pół roku 1.81%
Rok 7.21%
3 lata -3.58%
5 lat 1.34%
10 lat 10.85%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.37%
202310.09%
2022-12.33%
2021-2.32%
20204.5%
20195.63%
2018-3.5%
Od początku 40.83%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Relatywne:
Dzień: -0.02%, Miesiąc: 0.42%, 3 miesiące: 0.85%, Pół roku: 1.81%, Rok: 7.21%, 3 lata: -3.58%, 5 lat: 1.34%, 10 lat: 10.85%
-0.02% 0.42% 0.85% 1.81% 7.21% -3.58% 1.34% 10.85%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Pełne okresy:
W tym roku: 1.37%, 2023: 10.09%, 2022: -12.33%, 2021: -2.32%, 2020: 4.5%, 2019: 5.63%, 2018: -3.5%, Od początku: 40.83%
1.37% 10.09%-12.33%-2.32%4.5%5.63%-3.5% 40.83%
Początek działalności Kategoria A – 13.04.2011, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od 04.2024), Agnieszka Cieszkowska (od 03.2022), Mateusz Roda (od 04.2024)
Wielkość funduszu na 05.2024 80 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,7%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-05-31

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 8,27%

Duracja na koniec miesiąca: 2,84

Tytuły Uczestnictwa

59%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

25%

Obligacje Złotowe Bankowe

7%

Obligacje Złotowe Pozostałe

6%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Dane z dnia 2024-05-31

PLN

97%

USD

3%

EUR

0%

Michał Stawicki Zarządzający funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Matuesz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 13.06.2024 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2024 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.06.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 09.01.2024 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu historyczne wyniki pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij