Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu inwestuje na globalnym rynku wysokodochodowych obligacji. Inwestycje subfunduszu są skupione w obszarze obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym. Skarbiec Obligacji Wysokiego dochodu nabywa bezpośrednio dłużne papiery wartościowe oraz inwestuje środki w fundusze inwestycyjne, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. Rekomendujemy ten subfundusz inwestorom, którzy są zainteresowani potencjalnymi wysokimi stopami zwrotu z inwestycji w obligacje znacząco przewyższającymi możliwe zyski oferowane przez inne segmenty długu.
Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu.

Najlepsze okazje inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji korporacyjnych

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu?

Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu dąży do realizacji celu, jakim jest stabilne oraz długotrwałe zwiększanie się wartości jego aktywów. Portfel subfunduszu bazuje na jednostkach funduszy zagranicznych lokujących aktywa na globalnych rynkach obligacji typu high yield. Należą do nich głównie ETF-y obligacyjne – otwarte fundusze pasywne, których jednostki są notowane na giełdach. Stawiają sobie one za cel odzwierciedlenie zachowania danego indeksu rynkowego lub obligacji z danego segmentu. W tym wypadku są to obligacje obarczone większym ryzykiem i wyższą zmiennością, lecz w zamian mających za cel dostarczanie stop zwrotu wyższych niż standardowe lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

W portfelu subfunduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu znajdują się również wyselekcjonowane papiery dłużne renomowanych krajowych i zagranicznych emitentów. Kryteriami doboru są: branża atrakcyjna z uwagi na prowadzoną działalność, płynność oraz ryzyko inwestycyjne. Warto dodać, że w przypadku obligacji zagranicznych są to głównie obligacje emitowane przez rządy.

Ze względu na bardzo dużą dywersyfikację emitentów oraz niską koncentrację subfundusz może efektywnie minimalizować specyficzne ryzyko kredytowe. Dzięki wykorzystaniu funduszy i ETFów w budowie portfela jest zapewniona również bardzo wysoka płynność inwestycji.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu?

Skarbiec TFI to uznane towarzystwo funduszy inwestycyjnych z długą historią na rynku, którego specjaliści wiedzą, jak inwestować pieniądze uczestników funduszy. W naszej ofercie znajdują się różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym m.in. fundusze akcyjne. Jako Skarbiec TFI proponujemy również subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu, który jest rekomendowanym produktem inwestycyjnym dla osób szukających rentownych inwestycji na szeroko pojętych rynkach kredytowych. Inwestorzy powinni posiadać co najmniej trzyletni horyzont inwestycyjny i być gotowi świadomie podjąć ryzyko związane z koniunkturą rynkową dotyczącą globalnego rynku papierów dłużnych.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu.

#
Inwestycje w wysokodochodowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne oraz rządy krajów, głównie z grupy Emerging Markets.

#
Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel, mogący oferować atrakcyjne stopy zwrotu na tle bezpieczniejszych segmentów rynku długu.

#
Aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych przy zdyscyplinowanym podejściu do ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

128.19 PLN
2023-03-20

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.13%
Miesiąc -0.26%
3 miesiące 1.5%
Pół roku 2.99%
Rok -5.76%
3 lata 4.41%
5 lat -7.32%
10 lat 9.85%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.58%
2022-12.33%
2021-2.32%
20204.5%
20195.63%
2018-3.5%
20173.75%
Od początku 28.19%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Relatywne:
Dzień: -0.13%, Miesiąc: -0.26%, 3 miesiące: 1.5%, Pół roku: 2.99%, Rok: -5.76%, 3 lata: 4.41%, 5 lat: -7.32%, 10 lat: 9.85%
-0.13% -0.26% 1.5% 2.99% -5.76% 4.41% -7.32% 9.85%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Pełne okresy:
W tym roku: 1.58%, 2022: -12.33%, 2021: -2.32%, 2020: 4.5%, 2019: 5.63%, 2018: -3.5%, 2017: 3.75%, Od początku: 28.19%
1.58% -12.33%-2.32%4.5%5.63%-3.5%3.75% 28.19%
Początek działalności Kategoria A – 13.04.2011, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 12.09.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR 6M + 30 pb.)
Informacje o zarządzającym Agnieszka Cieszkowska (od 03.2022), Adam Czorniej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 64 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,7%, Kategoria PPE – 0,05%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-02-28

Tytuły Uczestnictwa

62%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

33%

Obligacje Złotowe Pozostałe

2%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Agnieszka Cieszkowska Zarządzający funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Adam Czorniej Zarządzający funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu karta funduszu pobierz
 • PDF 07.03.2023 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu komentarz do wyników pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij