Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacycjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe.

Najlepsze okazje inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji korporacyjnych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Subfundusz to propozycja dla osób, które chcą świadomie podjąć ryzyko związane z koniunkturą rynkową dotyczącą globalnego rynku papierów dłużnych. Portfel oparty jest na jednostkach funduszy zagranicznych, których aktywa lokowane są na globalnych rynkach obligacji typu high yield. Są to przede wszystkim ETF-y obligacyjne, czyli otwarte fundusze pasywne, których jednostki są notowane na giełdach. Ich celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania danego indeksu rynkowego lub obligacji z danego segmentu. W tym wypadku są to obligacje obarczone większym ryzykiem i wyższą zmiennością, lecz w zamian mogące dostarczać stopy zwrotu znacznie wyższe niż lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

Drugą kategorią aktywów są obligacje renomowanych zagranicznych i krajowych emitentów. Dobierane są z branż atrakcyjnych ze względu na prowadzoną działalność
(biorąc pod uwagę aktualny trend i rentowność prowadzonych biznesów), płynność i ryzyko inwestycyjne. W przypadku obligacji zagranicznych są to głównie obligacje emitowane przez rządy. Zróżnicowana budowa portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji.

Subfundusz został doceniony przez ekspertów portalu Analizy Online, który przyznał mu rating czterech gwiazdek, pozytywnie oceniając zarówno aspekty ilościowe, takie jak wyniki, zysk, ryzyko, koszty, ale również czynniki jakościowe – m.in. stabilność i przewidywalność stóp zwrotu, doświadczenie zespołu zarządzających oraz organizację procesu inwestycyjnego.

#
Inwestycje w wysokodochodowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne oraz rządy krajów, głównie z grupy Emerging Markets.

#
Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel, mogący oferować atrakcyjne stopy zwrotu na tle bezpieczniejszych segmentów rynku długu.

#
Aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych przy zdyscyplinowanym podejściu do ryzyka inwestycyjnego.

Wyniki historyczne

142.60 PLN
-5.23 (-3.54%)
2022-01-25

Stopy zwrotu

na 25.01.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.15%
Miesiąc -0.8%
3 miesiące -1.36%
Pół roku -1.9%
Rok -3.54%
3 lata 4.83%
5 lat 6.44%
10 lat 38.7%
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.93%
2021-2.32%
20204.5%
20195.63%
2018-3.5%
20173.75%
20165.98%
Od początku 42.6%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Relatywne:
Dzień: 0.15%, Miesiąc: -0.8%, 3 miesiące: -1.36%, Pół roku: -1.9%, Rok: -3.54%, 3 lata: 4.83%, 5 lat: 6.44%, 10 lat: 38.7%
0.15% -0.8% -1.36% -1.9% -3.54% 4.83% 6.44% 38.7%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Pełne okresy:
W tym roku: -0.93%, 2021: -2.32%, 2020: 4.5%, 2019: 5.63%, 2018: -3.5%, 2017: 3.75%, 2016: 5.98%, Od początku: 42.6%
-0.93% -2.32%4.5%5.63%-3.5%3.75%5.98% 42.6%
Początek działalności Kategoria A – 13.04.2011, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 12.09.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Adam Czornej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 111 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,7%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-12-30

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

36%

Tytuły Uczestnictwa

26%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

17%

Obligacje skarbowe pozostałe

11%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

9%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Adam Czorniej Zarządzający funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

 • PDF 17.01.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 12.01.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 11.01.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu karta funduszu pobierz
 • PDF 10.01.2022 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu komentarz do wyników pobierz
 • PDF 10.01.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 22.11.2021 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 15.10.2021 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij