Informacje wymagane Rozporządzeniem SFDR

29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie SFDR. Akt ten ustanawia  zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na mocy SFDR  od 10 marca 2021 r. uczestnicy rynku finansowego oraz doradcy finansowi zobowiązani zostali do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR Towarzystwo kwalifikowane jest jako uczestnik rynku finansowego, a fundusze oraz oparte na nich produkty emerytalne takie jaki IKE, IKZE i PPK oraz programy emerytalne prowadzone w formule PPE stanowią produkty finansowe. Wydzielone w ramach poszczególnych funduszy subfundusze klasyfikowane są jako opcje inwestycyjne.

Poniższe oświadczenia realizują obowiązek informacyjny na poziomie Towarzystwa.

Definicje:

Rozporządzenie SFDR– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1),

czynniki zrównoważonego rozwoju/ ESG – kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu,

ryzyko dla zrównoważonego rozwoju – sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, uczestnicy rynku finansowego zobowiązani są do opublikowania na swoich stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Bogata oferta Skarbiec TFI, jak również różna konstrukcja istniejących produktów sprawiają, że poziom istotności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w przypadku poszczególnych funduszy inwestycyjnych znajdujących się w ofercie Skarbiec TFI może być różny.

Szczegółowe informacje na temat branych pod uwagę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także poziomie ich istotności określone zostały w dokumentach regulujących zasady funkcjonowania poszczególnych produktów finansowych. Dokumentami tymi są:

 1. prospekty informacyjne,
 2. informacje dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych,
 3. dokumenty przekazywane przed zawarciem umów regulujących zasady funkcjonowania produktów emerytalnych (IKE, IKZE, PPK).

Konstrukcja wybranych produktów finansowych znajdujących się w ofercie Towarzystwa sprawia, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ich przypadku ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie są brane pod uwagę. Sytuacja taka dotyczy funduszy powiązanych, które inwestują wyłącznie w certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego.

Nieuwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na poziomie funduszy powiązanych, nie wyłącza możliwości ich uwzględniania w funduszach podstawowych.

W przypadku funduszy inwestycyjnych z powierzonym zarządzaniem strategia włączania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju określana jest przez podmiot, któremu powierzono zarządzanie, a szczegółowe informacje na jej temat zamieszczone są we wskazanych wyżej dokumentach.

Strategia Skarbiec TFI zakłada uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju:

 1. w ramach analizy inwestycyjnej;
 2. przy realizacji polityki wykonywania prawa głosu,
 3. przy wykonywaniu polityki zaangażowania.

Na etapie analizy inwestycyjnej identyfikacja ryzyk zrównoważonego odbywa się poprzez ocenę:

 1. oświadczeń na temat informacji niefinansowych,
 2. zdarzeń zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na inwestycję, w tym związanych z ESG,
 3. pozycji ratingowej, w tym oceny w ratingach ESG.

Identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego  rozwoju nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji.

Włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI, odbywa się poprzez zapewnienie, by wykonywanie prawa głosu, odbywało się z wyłączną korzyścią dla funduszy i ich uczestników, a także zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy oraz przy uwzględnieniu wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Przy wykonywaniu prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo popiera wszelkie działania zmierzające do przyjęcia, wdrożenia oraz publikacji przez emitentów zasad ładu korporacyjnego oraz zasad etycznych, regulacji obejmujących organy emitentów. Towarzystwo, mając każdorazowo na uwadze interes Funduszy, popierać będzie także wszelkie działania emitentów wywierające pozytywny wpływ społeczny i na środowisko naturalne.

Włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do polityki zaangażowania przejawia się w konieczności monitorowania spółek podlegających polityce między innymi pod kątem wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz stosowanych zasad ładu korporacyjnego.

Strategia dotycząca wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych obejmuje zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz portfelami w ramach usługi zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Szczegóły dotyczące strategii opisane zostały w zaktualizowanych procedurach i regulaminach wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie. Poza wyżej opisanymi elementami strategii Towarzystwa dotyczącej wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Skarbiec TFI rozważa także opracowanie i wdrożenie polityki odpowiedzialnego inwestowania określającej w szczególności sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe oddziałujące negatywnie na czynniki zrównoważonego rozwoju, dla których wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia inwestycyjne.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję istniejących produktów, Skarbiec TFI nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Towarzystwo rozważa przyjęcie strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości, w szczególności w przypadku wprowadzenia do oferty Towarzystwa nowych produktów.

W przypadku funduszy inwestycyjnych z powierzonym zarządzaniem, informacja o stosunku do głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania przez podmiot, któremu powierzono zarządzanie decyzji inwestycyjnych, zawarta została w treści ujawnień dla danego funduszu.

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Realizując obowiązek nałożony na uczestników rynku finansowego wymagający ujawnienia na stronie internetowej informacji o sposobie zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego, Towarzystwo informuje, iż obowiązująca w Skarbiec TFI polityka wynagrodzeń przeciwdziała promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Towarzystwa lub zarządzanych funduszy na nadmierną ekspozycję na ryzyko. Polityka wynagrodzeń wymaga:

 1. uwzględniania przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez osoby  podlegające polityce, zaraportowanych incydentów dotyczących zarządzania ryzykiem oraz naruszeń zgodności z przepisami prawa, w tym z zakresu zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych, oraz
 2. uwzględniania przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez osoby  podlegające polityce, naruszeń zgodności z przepisami wewnętrznymi, w tym określającymi zasady strategii Towarzystwa w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Do pobrania

 • PDF 10.03.2021 Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR przekazywane przed zawarciem umowy o IKE lub IKZE pobierz
 • PDF 10.03.2021 Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR dotyczące Pracowniczego Planu Kapitałowego przekazywane przez zawarciem umowy pobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij