Skarbiec Obligacja

Fundusz obligacji skarbowych, którego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa. Polecany jest dla klientów ceniących sobie płynność i stabilność wynikające z inwestycji w papiery skarbowe oraz chcących posiadać w portfelu składnik z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Wybierz stabilność, którą oferują obligacje Skarbu Państwa

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacja

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji inwestycyjnych, lokując powierzony kapitał w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Do portfela nabywane są także w niewielkiej skali lokaty zagraniczne,
o ile zapewnią wyższą dochodowość niż złotowe. Subfundusz osiąga bardzo dobre wyniki przede wszystkim dzięki inwestycjom w obligacje Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności oraz aktywnemu podejściu w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz może w umiarkowanym stopniu odchylać się od swojego benchmarku.

Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacji był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

#
Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

#
Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji.

#
Aktywne zarządzanie duracją portfela.

Wyniki historyczne

346.21 PLN
+6.99 (2.06%)
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.09%
Miesiąc 0.01%
3 miesiące -1.09%
Pół roku -0.33%
Rok 2.06%
3 lata 8.88%
5 lat 16.21%
10 lat 49.76%
Okres Pełne okresy
W tym roku -1%
20206.01%
20192.92%
20182.32%
20175.66%
20160.19%
20150.4%
Od początku 246.21%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja
Relatywne:
Dzień: 0.09%, Miesiąc: 0.01%, 3 miesiące: -1.09%, Pół roku: -0.33%, Rok: 2.06%, 3 lata: 8.88%, 5 lat: 16.21%, 10 lat: 49.76%
0.09% 0.01% -1.09% -0.33% 2.06% 8.88% 16.21% 49.76%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Obligacja
Pełne okresy:
W tym roku: -1%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, 2016: 0.19%, 2015: 0.4%, Od początku: 246.21%
-1% 6.01%2.92%2.32%5.66%0.19%0.4% 246.21%
Początek działalności Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 02.2016), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 418 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria PPE – 0,35%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-03-31

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

90%

Obligacje Skarbowe Zagraniczne

4%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych, Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Obligacja karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.04.2021 Skarbiec Obligacja komentarz do wyników pobierz
  • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Obligacja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Obligacja kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Obligacja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij