Skarbiec Obligacja

Fundusz obligacji skarbowych, którego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa. Polecany jest dla klientów ceniących sobie płynność i stabilność wynikające z inwestycji w papiery skarbowe oraz chcących posiadać w portfelu składnik z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Wybierz stabilność, którą oferują obligacje Skarbu Państwa

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacja

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji inwestycyjnych, lokując powierzony kapitał w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Do portfela nabywane są także w niewielkiej skali lokaty zagraniczne,
o ile zapewnią wyższą dochodowość niż złotowe. Subfundusz osiąga bardzo dobre wyniki przede wszystkim dzięki inwestycjom w obligacje Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności oraz aktywnemu podejściu w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz może w umiarkowanym stopniu odchylać się od swojego benchmarku.

Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacji był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

#
Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

#
Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

#
Aktywne zarządzanie duracją portfela.

Wyniki historyczne

328.24 PLN
-19.29 (-5.55%)
2021-10-21

Stopy zwrotu

na 21.10.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.18%
Miesiąc -3.43%
3 miesiące -3.02%
Pół roku -5.07%
Rok -5.55%
3 lata 3.34%
5 lat 8.82%
10 lat 38.1%
Okres Pełne okresy
W tym roku -6.13%
20206.01%
20192.92%
20182.32%
20175.66%
20160.19%
20150.4%
Od początku 228.24%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja
Relatywne:
Dzień: -0.18%, Miesiąc: -3.43%, 3 miesiące: -3.02%, Pół roku: -5.07%, Rok: -5.55%, 3 lata: 3.34%, 5 lat: 8.82%, 10 lat: 38.1%
-0.18% -3.43% -3.02% -5.07% -5.55% 3.34% 8.82% 38.1%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Obligacja
Pełne okresy:
W tym roku: -6.13%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, 2016: 0.19%, 2015: 0.4%, Od początku: 228.24%
-6.13% 6.01%2.92%2.32%5.66%0.19%0.4% 228.24%
Początek działalności Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 02.2016), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 302 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,75%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-09-30

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

80%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

3%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

17%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych, Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Obligacja kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec Obligacja karta funduszu pobierz
  • PDF 12.10.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 07.10.2021 Skarbiec Obligacja komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.10.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Obligacja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Obligacja kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Obligacja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij