Skarbiec Obligacja

Fundusz obligacji skarbowych, którego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa. Polecany jest dla klientów ceniących sobie płynność i stabilność wynikające z inwestycji w papiery skarbowe oraz chcących posiadać w portfelu składnik z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Wybierz stabilność, którą oferują obligacje Skarbu Państwa

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacja

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji inwestycyjnych, lokując powierzony kapitał w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Do portfela nabywane są także w niewielkiej skali lokaty zagraniczne,
o ile zapewnią wyższą dochodowość niż złotowe. Subfundusz osiąga bardzo dobre wyniki przede wszystkim dzięki inwestycjom w obligacje Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności oraz aktywnemu podejściu w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz może w umiarkowanym stopniu odchylać się od swojego benchmarku.

Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

#
Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

#
Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

#
Aktywne zarządzanie duracją portfela.

Wyniki historyczne

285.64 PLN
-53.26 (-15.72%)
2022-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2022

Okres Relatywne
Dzień -0.28%
Miesiąc 0%
3 miesiące 3%
Pół roku -4.14%
Rok -15.72%
3 lata -13.35%
5 lat -7.5%
10 lat 10.76%
Okres Pełne okresy
W tym roku -9%
2021-10.24%
20206.01%
20192.92%
20182.32%
20175.66%
20160.19%
Od początku 185.64%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja
Relatywne:
Dzień: -0.28%, Miesiąc: 0%, 3 miesiące: 3%, Pół roku: -4.14%, Rok: -15.72%, 3 lata: -13.35%, 5 lat: -7.5%, 10 lat: 10.76%
-0.28% 0% 3% -4.14% -15.72% -13.35% -7.5% 10.76%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Obligacja
Pełne okresy:
W tym roku: -9%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, 2016: 0.19%, Od początku: 185.64%
-9% -10.24%6.01%2.92%2.32%5.66%0.19% 185.64%
Początek działalności Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 252 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-08-31

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

82%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

18%

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

 • PDF 22.09.2022 Skarbiec Obligacja karta funduszu pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacja kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacja kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Obligacja kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 07.09.2022 Skarbiec Obligacja komentarz do wyników pobierz
 • PDF 07.09.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 06.09.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij