Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę wypłacić środki po ukończeniu 60 lat ?

Gdy ukończysz 60 rok życia, będziesz mógł wypłacić zgromadzone oszczędności w dwóch częściach:

 • 25% jednorazowo,
 • 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Możesz zlecić wypłatę w mniejszej liczbie rat, natomiast będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od wypracowanego zysku.
Istnieje również możliwość jednorazowej wypłaty 100% środków, jednak ten wariant również wiąże się z zapłatą podatku dochodowego.
W przypadku, gdy wyliczona wysokość pierwszej raty jest mniejsza niż 50 złotych, wtedy całość zgromadzonych środków jest wypłacana jednorazowo.
Zgromadzone środki w PPK możesz wypłacić w formie świadczenia małżeńskiego, o ile Twój małżonek również osiągnął 60 lat i oboje jesteście uczestnikami PPK w tej samej instytucji finansowej. Wspólnie musicie złożyć oświadczenie, że chcecie skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.

Czy mogę zmienić subfundusz, do którego zostałem przypisany ze względu na swój wiek?

Tak, w każdej chwili możesz zmienić subfundusz składając właściwą dyspozycję zamiany do instytucji finansowej. W dyspozycji musisz określić procentowy podział zgromadzonych oszczędności pomiędzy kilka bądź jeden subfundusz, przy czym wpłata do jednego subfunduszu nie może być niższa niż 10% zgromadzonych środków w PPK.
Z kolei jeśli chcesz, aby przyszłe wpłaty do PPK również trafiały do innego subfunduszu niżeli zostałeś do niego przypisany ze względu na Twój rok urodzenia, możesz złożyć do instytucji finansowej odpowiednią dyspozycje zmiany alokacji nowych wpłat do PPK.

Co się dzieje z moimi oszczędnościami wpłaconymi do PPK?

Gromadzone środki są inwestowane w subfundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna zmienia się automatycznie dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Poszczególne subfundusze są zarządzane zgodnie z obowiązującymi ustawowo limitami zaangażowania w instrumenty dłużne i udziałowe, które będą się zmieniały w zależności od czasu pozostałego do osiągnięcia przez dany subfundusz zdefiniowanej daty. W myśl zasady, im starszy uczestnik PPK, tym większa część środków inwestowana jest w bezpieczne instrumenty. Należy również pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Czy mogę zmienić instytucję zarządzającą PPK bez zmiany pracodawcy?

Nie, indywidualnie nie ma takiej możliwości. Instytucję zarządzającą PPK może zmienić pracodawca wyłącznie dla wszystkich pracowników.
Dopiero w sytuacji zmiany pracy możesz mieć taką możliwość, ale to do ciebie będzie należała ostateczna decyzja czy swoje środki przeniesiesz do innej instytucji finansowej u której nowy pracodawca prowadzi PPK.

Czy po dokonaniu zwrotu środków z PPK nadal mogę oszczędzać w ramach Planu?

Tak, dokonanie zwrotu z rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania. Twój rachunek PPK, z którego dokonałeś zwrotu środków nadal jest prowadzony. Jeśli nie złożyłeś deklaracji rezygnacji do swojego pracodawcy to wpłaty do PPK nadal będą odprowadzane. Natomiast jeśli złożyłeś rezygnację z PPK to wpłaty będą wznawiane co 4 lata.
Pamiętaj, że złożenie deklaracji zwrotu środków z PPK nie oznacza rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Twojego pracodawcę.

Jestem osobą pracującą poniżej 26. roku życia, czy w związku z tym z mojego wynagrodzenia będzie potrącony podatek od wpłat do PPK finansowanych przez mojego pracodawcę?

Jeżeli nie masz ukończonych 26 lat, a Twój przychód nie przekroczył kwoty rocznego limitu (do 85 528 zł w roku podatkowym), nie będziesz płacił podatku od wpłat finansowanych przez Twojego pracodawcę do PPK.

W przypadku mojej nieobecności w pracy związanej z chorobą czy będą odprowadzane za mnie wpłaty do PPK?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie będzie dokonywał za Ciebie wpłat do PPK.

Czy otrzymane premie od Pracodawcy są objęte PPK?

Wpłaty na PPK są naliczane od wynagrodzenia stanowiącego tzw. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli od premii naliczane są składki emerytalne i rentowe, to są one również objęte PPK

Posiadam PPK u dwóch różnych pracodawców, czy dopłaty od Państwa otrzymam  na oba rachunki PPK?

Nie, wpłatę powitalną  jak i dopłatę roczną otrzymasz tylko na jeden rachunek PPK.

Kiedy otrzymasz dopłatę powitalną i roczną? Jakie należy spełnić warunki?

Wpłata powitalna jest jednorazowa i wynosi 250 zł. Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej od Państwa jest Twoje uczestnictwo w PPK przez trzy pełne miesiące. Wpłata powitalna wpłynie na Twój rachunek PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.
Z kolei dopłata roczna pojawi się na Twoim rachunku PPK do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dopłata. Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymasz jeśli, kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę oraz Ciebie w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Czy umowę o prowadzenie PPK pracodawca podpisuje dla każdego pracownika oddzielnie?

Pracodawca zawiera tylko jedną umowę o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista osób będących uczestnikami PPK. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Wpłatę podstawową możesz obniżyć (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia) tylko wówczas, gdy łączne wynagrodzenie brutto osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2 600 zł brutto). Wtedy wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia brutto. W związku z tym, powinieneś złożyć do pracodawcy właściwą deklarację.

Czy Pracodawca będzie mógł Cię ponownie automatycznie zapisać do PPK, mimo złożonej przez Ciebie wcześniejszej rezygnacji?

Tak, nawet jeśli zrezygnujesz z odprowadzania wpłat. Wpłaty do PPK będą automatycznie wznawiane co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój Pracodawca będzie mieć ustawowy obowiązek poinformowania Cię o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat. Do PPK możesz również powrócić w dowolnym czasie składając do Pracodawcy odpowiednią deklarację

Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników?

Osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat zostaną zapisane do programu automatycznie. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dobrowolnie przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK. Należy również pamiętać, że PPK dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Czy decydując się na uczestnictwo w PPE ponoszę jakieś koszty?

Przystępując do PPE, powinieneś mieć świadomość faktu, że finansowane przez Twojego pracodawcę comiesięczne wpłaty przekazywane na Twoje PPE stanowią Twój dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu. Wysokość podatku obliczana jest przez pracodawcę i potrącana jest z Twojego comiesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli mój pracodawca zdecyduje się na likwidację PPE, co się stanie z moimi środkami zgromadzonymi w programie?

Pracodawca (na warunkach określonych w Ustawie o PPE) może zdecydować o likwidacji Programu. W takiej sytuacji jako uczestnik PPE będziesz miał do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wypłata transferowa całości środków zgromadzonych w PPE na Twoje Indywidualne Konto Emerytalne (będzie to możliwe, jeśli posiadasz IKE). Drugą możliwością jest Zwrot środków na Twój rachunek bankowy. Jeśli zdecydujesz się dokonać Zwrotu środków zgromadzonych w PPE na rachunek bankowy, pamiętaj że będzie się to wiązało z ustawowo określonymi potrąceniami tj. podatkiem od zysków kapitałowych oraz odprowadzeniem składek na rzecz ZUS. Podatek od zysków kapitałowych (w wysokości 19%) potrącony zostanie z zysku wypracowanego przez Twoje PPE w okresie trwania programu. Z kolei potrącenie na rzecz ZUSu, wynosi 30% wartości wpłat przekazanych przez pracodawcę na Twoje PPE w okresie trwania programu (potrącenie na rzecz ZUS wynika z faktu, że pracodawca finansując wpłaty do PPE nie płaci składek ‘ZUSowskich’ od przekazywanych Ci comiesięcznie wpłat).

Co się stanie ze środkami zgromadzonymi w moim PPE, kiedy zmienię pracodawcę?

Odchodząc z pracy możesz pozostawić swoje środki w PPE. Będą one nadal zainwestowane w wybranych przez Ciebie funduszach oczekując na Twoją decyzję dotyczącą ich dalszych losów. Jeśli pozostawisz swoje PPE u byłego pracodawcy, pamiętaj że wszystkie ewentualne dyspozycje składane do PPE takie jak np. zmiana Twoich danych czy zmiana funduszy, na których oparte jest Twoje PPE, będziesz musiał składać swojemu byłemu pracodawcy. Jeśli Twój nowy pracodawca prowadzi PPE, to po przystąpieniu do PPE u nowego pracodawcy możesz dokonać wypłaty transferowej z PPE prowadzonego u byłego pracodawcy do PPE prowadzonego u nowego Pracodawcy. Jeśli Twój nowy pracodawca nie prowadzi PPE a posiadasz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), odchodząc z pracy możesz dokonać wypłaty transferowej środków zgormadzonych w PPE na IKE. Takie zlecenie też musisz dostarczyć swojemu byłemu pracodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym, że posiadasz IKE (otrzymasz je z instytucji prowadzącej Twoje IKE).

Kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych na IKZE?

Warunkiem wypłaty oszczędności  zgromadzonych na IKZE jest osiągnięcie 65 roku życia (niezależnie od płci) oraz spełnienie warunku pięcioletniego okresu wpłat na konto IKZE (dowolne lata kalendarzowe, nie trzeba zachować ciągłości).

Zgromadzone środki otrzymamy jednorazowo lub ratalnie (to zależy wyłącznie od decyzji oszczędzającego). Wykorzystujemy je na dowolny cel.

Każda wypłata zostanie  pomniejszona automatycznie o 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Poza nim nie żadnych opłat. W szczególności nie zostanie pobrany podatek od zysków  kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Czy można skorzystać ze środków zgromadzonych na IKE przed spełnieniem warunków upoważniających do skorzystania z ulgi podatkowej?

Osoba posiadająca IKE ma możliwość wycofania części lub całości  zgromadzonych oszczędności  i przeznaczenia ich na dowolny cel.  Taką czynność nazywamy zwrotem. Jednakże w takim przypadku konieczna będzie zapłata 19% podatku od zysków kapitałowych, które powstały w okresie oszczędzania.

Kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych na IKE?

Warunkiem wypłaty środków zgromadzonych na IKE jest osiągnięcie wieku  60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55 roku życia ( w obu przypadkach niezależnie od płci) oraz spełnienie warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wypłaty.

Zgromadzone środki otrzymamy  jednorazowo lub ratalnie (to zależy tylko od decyzji oszczędzającego), bez żadnych dodatkowych opłat. W szczególności nie zostanie pobrany podatek od zysków  kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Czy pracodawca, który wdrożył PPK może uruchomić dla swoich pracowników również PPE?

Tak. Jeśli sytuacja finansowa pracodawcy na to pozwala, pracodawca może w ramach poszerzania oferty benefitów dla swoich pracowników zaoferować dodatkowo Pracowniczy Program Emerytalny.

Czy firma prowadząca PPE gwarantuje otrzymanie z PPE (na zakończenie programu) kapitału w wartości co najmniej równej wartości dokonywanych do PPE wpłat?

Składki wpłacane do PPE trafiają do funduszy inwestycyjnych a te nie gwarantują zysku na kapitale. Wynika to z faktu, że fundusze inwestycyjne inwestują wpłacane do PPE środki w akcje i obligacje, których ceny zależą od popytu i podaży na nie. Z kolei popyt i podaż uzależniony jest od bardzo wielu różnych czynników, w oparciu o które inwestorzy na rykach kapitałowych podejmują decyzje kupna/sprzedaży akcji lub obligacji.

Czy środki zgromadzone w PPE są dziedziczone?

Tak. Środki zgromadzone w PPE są w pełni dziedziczone. Otrzymują je spadkobiercy w proporcjach wynikających z sądowo potwierdzonego podziału majątku po zmarłym uczestniku PPE.

Co się dzieje z oszczędnościami w przypadku śmierci posiadacza IKE lub IKZE?

W związku z tym, że środki zgromadzone na rachunku IKE bądź IKZE są prywatnym majątkiem oszczędzającego na tych samych zasadach, jak  na przykład oszczędności w banku czy mieszkanie, dom, samochód…. to po śmierci właściciela podlegają dziedziczeniu  na zasadach ogólnych.

Mamy jednocześnie możliwość wskazania jednej, lub kilku osób, do których trafią te oszczędności po naszej śmierci bez przeprowadzonego postępowania spadkowego. Mogą to być zarówno osoby spokrewnione, jak i  inne bliskie nam osoby. Takie oświadczenie składamy w instytucji finansowej, która prowadzi nasze IKE lub IKZE.

Czy można posiadać  jednocześnie i IKE i IKZE?

Tak.

Każdy z nas może posiadać jedno IKE i jedno IKZE. Dla każdego z tych kont jest odrębny limit wpłat.

Czy zadeklarowaną składkę dodatkową (finansowaną przeze mnie) mogę zmieniać w trakcie trwania programu PPE?

Tak. Będąc uczestnikiem PPE w dowolnym momencie możesz zadeklarować swojemu pracodawcy finansowanie składki dodatkowej (potrącana jest ona przez pracodawcę z Twojego wynagrodzenia netto) lub ją odwołać. Możesz też w dowolny sposób zmieniać jej wysokość pamiętając o tym, że jej wartość nie może być niższa niż określona w umowie zakładowej oraz że w ciągu roku kalendarzowego suma finansowanych przez Ciebie wpłat nie może przekroczyć ustawowego limitu stanowiącego 4,5-krotność prognozowanego na dany rok, średniego wynagrodzenia w segmencie przedsiębiorstw.

Czy rezygnując z uczestnictwa w PPE mogę wypłacić środki zgromadzone do tej pory w programie?

Tak długo jak jesteś zatrudniony u swojego pracodawcy prowadzącego Pracowniczy Program Emerytalny nie możesz wycofać środków zgromadzonych w programie, nawet jeśli zadeklarowałeś odstąpienie do programu. Dopiero zakończenie zatrudnienia daje Ci możliwość wycofania środków z PPE, przy czym możesz to zrobić poprzez wypłatę transferową na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w PPE?

Tak. Uczestnictwo w PPE nie jest obowiązkowe. Jeśli z jakichś względów nie interesuje Cię taka forma benefitu, możesz nie przystępować do PPE. Możesz też w dowolnym momencie – będąc uczestnikiem programu – złożyć pracodawcy pisemną deklarację odstąpienia z uczestnictwa w PPE. Twój pracodawca zaprzestanie wówczas finansować składki odprowadzane do programu.

Jeśli zadeklaruję wpłatę dodatkową do PPE – jaką kwotę w ciągu roku mogę wpłacić?

Decydując się na składkę dodatkową, finansowaną samodzielnie (będzie potrącana przez Twojego pracodawcę z Twojego wynagrodzenia), w ciągu roku możesz do PPE wpłacić kwotę odpowiadającą 4,5-krotności prognozowanego na dany rok, średniego wynagrodzenia w segmencie przedsiębiorstw. To znacznie więcej niż limit wpłat na IKE, a zysk wypracowany na tej części inwestycji (analogicznie do zysku wypracowanego na środkach finansowanych przez Twojego pracodawcę) będzie zwolniony z podatku od zysków kapitałowych w momencie wypłaty.

Czy w trakcie oszczędzania w PPE mogę zmieniać fundusze, w których inwestowane są środki wpłacane przez pracodawcę?

Masz możliwość dowolnego kształtowania swojej inwestycji w PPE, wybierając spośród funduszy udostępnionych w programie, te które w Twojej ocenie lepiej odpowiadają Twoim oczekiwaniom dotyczącym inwestycji. W dowolnym momencie możesz przenieść środki dotychczas zgromadzone w PPE do innego lub innych funduszy dostępnych w ramach PPE. Możesz też zdecydować, do których funduszy mają trafiać przyszłe składki przekazywane do PPE. Możliwą liczbę takich zmian w ciągu roku określa umowa zakładowa regulująca zasady funkcjonowania PPE w Twoim zakładzie pracy. Taka funkcjonalność daje Ci na przykład możliwość w okresach zawirowań rynkowych zabezpieczenia dotychczas zgromadzonych środków poprzez przeniesienie ich do funduszy o niższym poziomie ryzyka.

Czy po odejściu z pracy mam możliwość samodzielnie oszczędzać w ramach PPE?

Znowelizowana w 2020 roku ustawa o PPE przewiduje taką możliwość, jednak wymagana jest do tego zmiana umowy zakładowej regulującej zasady funkcjonowania PPE w Twoim zakładzie pracy. Jeśli Twój pracodawca nie umożliwia pracownikom samodzielnego dokonywania wpłat do PPE po zakończeniu zatrudnienia, możesz kontynuować samodzielne oszczędzanie w ramach IKE, do którego możesz przenieść środki zgromadzone w PPE.

Czy można założyć wspólne, „małżeńskie” IKE/IKZE?

Nie jest możliwe założenie wspólnego, „małżeńskiego” Indywidualnego Konta Emerytalnego ani Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Na IKE/IKZE środki może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Trzeba jednak pamiętać, małżonkom przysługują dwa odrębne konta, przeznaczone do gromadzenia środków każdemu z nich oddzielnie. Tak więc ulgi podatkowe, które są przypisane w szczególności do IKZE mogą się sumować dla obu małżonków w przypadku wspólnego rozliczenia rocznego podatku PIT.

Czy można otworzyć sobie kilka IKE/IKZE?

Każdy z nas może posiadać tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE.  Wynika to z faktu, że wartość rocznych wpłat odprowadzanych na tego rodzaju konta jest limitowana. W przypadku posiadania kilku kont, kontrola przestrzegania limitu byłaby trudniejsza. Jak najbardziej możemy być jednocześnie posiadaczem jednego IKZE i  jednego IKE.

Kto może otworzyć IKE/IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może założyć każdy, kto ukończył 16. rok życia. Osoba małoletnia ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko , pod warunkiem, że w tym roku, w którym dokonała wpłaty, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę i z tej pracy uzyskała wynagrodzenie. Nie ma górnej granicy wieku dla obu rozwiązań.

Co ważne nasze IKE/IKZE nie ma związku z naszym zatrudnieniem, dlatego otwierając konto, a potem wpłacając na nie środki, nie musimy przedstawiać dokumentu potwierdzającego nasze zatrudnienie. Możemy także prowadzić działalność gospodarczą. 

Czy mogę zmienić subfundusz, do którego zostałem przypisany ze względu na swój wiek?

Tak, w każdej chwili możesz zmienić subfundusz składając właściwą dyspozycję zamiany do instytucji finansowej. W dyspozycji musisz określić procentowy podział zgromadzonych oszczędności pomiędzy kilka bądź jeden subfundusz, przy czym wpłata do jednego subfunduszu nie może być niższa niż 10% zgromadzonych środków w PPK.
Z kolei jeśli chcesz, aby przyszłe wpłaty do PPK również trafiały do innego subfunduszu niżeli zostałeś do niego przypisany ze względu na Twój rok urodzenia, możesz złożyć do instytucji finansowej odpowiednią dyspozycje zmiany alokacji nowych wpłat do PPK.

Co się dzieje z moimi oszczędnościami wpłaconymi do PPK?

Gromadzone środki są inwestowane w subfundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna zmienia się automatycznie dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Poszczególne subfundusze są zarządzane zgodnie z obowiązującymi ustawowo limitami zaangażowania w instrumenty dłużne i udziałowe, które będą się zmieniały w zależności od czasu pozostałego do osiągnięcia przez dany subfundusz zdefiniowanej daty. W myśl zasady, im starszy uczestnik PPK, tym większa część środków inwestowana jest w bezpieczne instrumenty. Należy również pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Czy mogę zmienić instytucję zarządzającą PPK bez zmiany pracodawcy?

Nie, indywidualnie nie ma takiej możliwości. Instytucję zarządzającą PPK może zmienić pracodawca wyłącznie dla wszystkich pracowników.
Dopiero w sytuacji zmiany pracy możesz mieć taką możliwość, ale to do ciebie będzie należała ostateczna decyzja czy swoje środki przeniesiesz do innej instytucji finansowej u której nowy pracodawca prowadzi PPK.

Czy po dokonaniu zwrotu środków z PPK nadal mogę oszczędzać w ramach Planu?

Tak, dokonanie zwrotu z rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania. Twój rachunek PPK, z którego dokonałeś zwrotu środków nadal jest prowadzony. Jeśli nie złożyłeś deklaracji rezygnacji do swojego pracodawcy to wpłaty do PPK nadal będą odprowadzane. Natomiast jeśli złożyłeś rezygnację z PPK to wpłaty będą wznawiane co 4 lata.
Pamiętaj, że złożenie deklaracji zwrotu środków z PPK nie oznacza rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Twojego pracodawcę.

Jestem osobą pracującą poniżej 26. roku życia, czy w związku z tym z mojego wynagrodzenia będzie potrącony podatek od wpłat do PPK finansowanych przez mojego pracodawcę?

Jeżeli nie masz ukończonych 26 lat, a Twój przychód nie przekroczył kwoty rocznego limitu (do 85 528 zł w roku podatkowym), nie będziesz płacił podatku od wpłat finansowanych przez Twojego pracodawcę do PPK.

W przypadku mojej nieobecności w pracy związanej z chorobą czy będą odprowadzane za mnie wpłaty do PPK?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie będzie dokonywał za Ciebie wpłat do PPK.

Czy otrzymane premie od Pracodawcy są objęte PPK?

Wpłaty na PPK są naliczane od wynagrodzenia stanowiącego tzw. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli od premii naliczane są składki emerytalne i rentowe, to są one również objęte PPK

Posiadam PPK u dwóch różnych pracodawców, czy dopłaty od Państwa otrzymam  na oba rachunki PPK?

Nie, wpłatę powitalną  jak i dopłatę roczną otrzymasz tylko na jeden rachunek PPK.

Kiedy otrzymasz dopłatę powitalną i roczną? Jakie należy spełnić warunki?

Wpłata powitalna jest jednorazowa i wynosi 250 zł. Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej od Państwa jest Twoje uczestnictwo w PPK przez trzy pełne miesiące. Wpłata powitalna wpłynie na Twój rachunek PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.
Z kolei dopłata roczna pojawi się na Twoim rachunku PPK do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dopłata. Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymasz jeśli, kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę oraz Ciebie w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Czy umowę o prowadzenie PPK pracodawca podpisuje dla każdego pracownika oddzielnie?

Pracodawca zawiera tylko jedną umowę o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista osób będących uczestnikami PPK. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Wpłatę podstawową możesz obniżyć (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia) tylko wówczas, gdy łączne wynagrodzenie brutto osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2 600 zł brutto). Wtedy wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia brutto. W związku z tym, powinieneś złożyć do pracodawcy właściwą deklarację.

Czy Pracodawca będzie mógł Cię ponownie automatycznie zapisać do PPK, mimo złożonej przez Ciebie wcześniejszej rezygnacji?

Tak, nawet jeśli zrezygnujesz z odprowadzania wpłat. Wpłaty do PPK będą automatycznie wznawiane co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój Pracodawca będzie mieć ustawowy obowiązek poinformowania Cię o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat. Do PPK możesz również powrócić w dowolnym czasie składając do Pracodawcy odpowiednią deklarację

Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników?

Osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat zostaną zapisane do programu automatycznie. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dobrowolnie przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK. Należy również pamiętać, że PPK dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy mogę wykorzystać środki z PPK?

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK jest możliwa w następujących sytuacjach:

 • po osiągnięciu 60 roku życia,
 • w przypadku poważnego zachorowania Twojego, małżonka lub dziecka (do 25% środków w PPK bez obowiązku ich zwrotu, katalog chorób określa Ustawa o PPK),
 • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z budową lub zakupem mieszkania, z obowiązkiem ich zwrotu (do 100% wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK).

Jakie obowiązki ma pracodawca prowadzący PPK?

 • Terminowe i prawidłowe naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK,
 • Niezwłoczne informowanie instytucji finansowej (do 7 dni) o rezygnacji uczestnika z dokonywania wpłat do PPK, a także o ponownym jego przystąpieniu,
 • Co 4 lata (od 1.04.2023 r.) – poinformowanie pracownika oraz wznowieniu wpłat do PPK, który zrezygnował wcześniej z uczestnictwa, o ile uczestnik ponownie nie złożył oświadczenia o rezygnacji,
 • Wykonywanie decyzji pracowników dotyczących finansowania przez nich wpłat dodatkowych,
 • Monitorowanie wysokości wynagrodzenia pracownika (osiąganego u pracodawcy) – jeśli zarabia mniej niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia, które upoważnia do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK do min. 0,5% wynagrodzenia,
 • W przypadku zatrudnienia nowego pracownika posiadającego środki w PPK w funduszu zdefiniowanej daty zarządzanym przez inne towarzystwo – wystąpienie w jego imieniu o transfer środków tam zgromadzonych (chyba, że uczestnik nie wyrazi na to zgody).

Co się dzieje z moimi oszczędnościami wpłaconymi do PPK?

Gromadzone środki są inwestowane w subfundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna zmienia się automatycznie dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
Poszczególne subfundusze są zarządzane zgodnie z obowiązującymi ustawowo limitami zaangażowania w instrumenty dłużne i udziałowe, które będą się zmieniały w zależności od czasu pozostałego do osiągnięcia przez dany subfundusz zdefiniowanej daty. W myśl zasady, im starszy uczestnik PPK, tym większa część środków inwestowana jest w bezpieczne instrumenty. Należy również pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Czy mogę zmienić instytucję zarządzającą PPK bez zmiany pracodawcy?

Nie, indywidualnie nie ma takiej możliwości. Instytucję zarządzającą PPK może zmienić pracodawca wyłącznie dla wszystkich pracowników.
Dopiero w sytuacji zmiany pracy możesz mieć taką możliwość, ale to do ciebie będzie należała ostateczna decyzja czy swoje środki przeniesiesz do innej instytucji finansowej u której nowy pracodawca prowadzi PPK.

Czy po dokonaniu zwrotu środków z PPK nadal mogę oszczędzać w ramach Planu?

Tak, dokonanie zwrotu z rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania. Twój rachunek PPK, z którego dokonałeś zwrotu środków nadal jest prowadzony. Jeśli nie złożyłeś deklaracji rezygnacji do swojego pracodawcy to wpłaty do PPK nadal będą odprowadzane. Natomiast jeśli złożyłeś rezygnację z PPK to wpłaty będą wznawiane co 4 lata.
Pamiętaj, że złożenie deklaracji zwrotu środków z PPK nie oznacza rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Twojego pracodawcę.

Jestem osobą pracującą poniżej 26. roku życia, czy w związku z tym z mojego wynagrodzenia będzie potrącony podatek od wpłat do PPK finansowanych przez mojego pracodawcę?

Jeżeli nie masz ukończonych 26 lat, a Twój przychód nie przekroczył kwoty rocznego limitu (do 85 528 zł w roku podatkowym), nie będziesz płacił podatku od wpłat finansowanych przez Twojego pracodawcę do PPK.

W przypadku mojej nieobecności w pracy związanej z chorobą czy będą odprowadzane za mnie wpłaty do PPK?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie będzie dokonywał za Ciebie wpłat do PPK.

Czy otrzymane premie od Pracodawcy są objęte PPK?

Wpłaty na PPK są naliczane od wynagrodzenia stanowiącego tzw. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli od premii naliczane są składki emerytalne i rentowe, to są one również objęte PPK

Posiadam PPK u dwóch różnych pracodawców, czy dopłaty od Państwa otrzymam  na oba rachunki PPK?

Nie, wpłatę powitalną  jak i dopłatę roczną otrzymasz tylko na jeden rachunek PPK.

Kiedy otrzymasz dopłatę powitalną i roczną? Jakie należy spełnić warunki?

Wpłata powitalna jest jednorazowa i wynosi 250 zł. Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej od Państwa jest Twoje uczestnictwo w PPK przez trzy pełne miesiące. Wpłata powitalna wpłynie na Twój rachunek PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.
Z kolei dopłata roczna pojawi się na Twoim rachunku PPK do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dopłata. Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymasz jeśli, kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę oraz Ciebie w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Czy umowę o prowadzenie PPK pracodawca podpisuje dla każdego pracownika oddzielnie?

Pracodawca zawiera tylko jedną umowę o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista osób będących uczestnikami PPK. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Wpłatę podstawową możesz obniżyć (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia) tylko wówczas, gdy łączne wynagrodzenie brutto osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2 600 zł brutto). Wtedy wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia brutto. W związku z tym, powinieneś złożyć do pracodawcy właściwą deklarację.

Czy Pracodawca będzie mógł Cię ponownie automatycznie zapisać do PPK, mimo złożonej przez Ciebie wcześniejszej rezygnacji?

Tak, nawet jeśli zrezygnujesz z odprowadzania wpłat. Wpłaty do PPK będą automatycznie wznawiane co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój Pracodawca będzie mieć ustawowy obowiązek poinformowania Cię o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat. Do PPK możesz również powrócić w dowolnym czasie składając do Pracodawcy odpowiednią deklarację

Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników?

Osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat zostaną zapisane do programu automatycznie. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dobrowolnie przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK. Należy również pamiętać, że PPK dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Czym jest Quality Assurance?

Quality Assurance to proces zapewnienia jakości w projektach.

Kto dba o bezpieczeństwo moich środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

W zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK, nadzór nad instytucjami finansowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje zarządzające muszą spełniać szereg określonych ustawowo wymogów, by móc zarządzać środkami zgromadzonymi w PPK.

Co się dzieje z moimi środkami w przypadku zmiany pracy?

W przypadku gdy nie będziesz pracował już w firmie, która założyła dla Ciebie rachunek PPK, nadal pozostajesz w planie, a Twoje środki w Funduszu. Z kolei, podejmując pracę u nowego pracodawcy będziesz mógł złożyć oświadczenie o wszystkich prowadzonych na Twoją rzecz rachunkach PPK. Niezwłocznie po zawarciu kolejnej umowy o prowadzenie PPK, nowy pracodawca złoży w Twoim imieniu wniosek o transfer środków do instytucji zarządzającej, z którą nowa firma ma umowę o zarządzanie PPK. Możesz również nie zgodzić się na transfer i posiadać kilka rachunków PPK.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij