Skarbiec Polskich Innowacji

Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW i działających m.in. w sektorach nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej. Ważnym wyznacznikiem doboru spółek będzie nieprzekraczalne, 5 proc. kryterium udziału Skarbu Państwa w danej spółce. Do 34% Aktywów Subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje emitentów; dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego; depozyty bankowe.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Polskich Innowacji.

Polityka inwestycyjna

Na czym opiera się działanie subfunduszu Skarbiec Polskich Innowacji?

Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%.

Do 34% Aktywów Subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje emitentów; dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego; depozyty bankowe.

Kto może być zainteresowany subfunduszem Skarbiec Polskich Innowacji?

Cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponuje klientom szeroki wybór produktów inwestycyjnych. W naszej ofercie znajdują się różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym np. fundusze akcyjne. Dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszy się subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji. Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działających w innowacyjnych sektorach gospodarki. Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym posiada co najmniej 66% instrumentów udziałowych, jest on obarczony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa, czasami nawet dość wysokich, szczególnie w okresach dekoniunktury na rynku akcji. W związku z tym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to okres minimum 5 lat. Subfundusz adresowany jest zarówno do inwestorów posiadających jak i nie posiadających wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Polskich Innowacji.

#
Fundusz akcji polskich ma inwestować przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Inwestycje w spółki m.in. z sektorów nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej.

Wyniki historyczne

164.69 PLN
+9.54 (6.15%)
2024-04-18

Stopy zwrotu

na 18.04.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.05%
Miesiąc 4.52%
3 miesiące 9.12%
Pół roku 10.27%
Rok 6.15%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 8.22%
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Od początku 6.24%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Polskich Innowacji
Relatywne:
Dzień: 0.05%, Miesiąc: 4.52%, 3 miesiące: 9.12%, Pół roku: 10.27%, Rok: 6.15%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
0.05% 4.52% 9.12% 10.27% 6.15%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Polskich Innowacji
Pełne okresy:
W tym roku: 8.22%, 2023: -, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, Od początku: 6.24%
8.22% 6.24%
Początek działalności Kategoria A – 17.04.2023, Kategoria D – 17.04.2023, Kategoria C – 17.04.2023
Benchmark WIGtechTR (ticker Bloomberg: WIGTECHTR)
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (04.2023)
Wielkość funduszu na 03.2024 29 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,00%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 17.04.2023 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Market Opportunities

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-03-28

Ekspozycja (uwzględnia wartość referencyjna wykorzystywanych instrumentów pochodnych) na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 97,72%

Akcje

98%

Instrumenty dłużne

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Dane z dnia 2024-03-28

Polska

100%

Dane z dnia 2024-03-28

IT

37%

Gaming

22%

Ochrona zdrowia

17%

E-Commerce

11%

Finanse

5%

Dobra dyskrecjonalne

5%

Internet & Media

3%

Dane z dnia 2024-03-28

PLN

98%

EUR

2%

Łukasz Siwek Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

 • PDF 18.04.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 15.04.2024 Skarbiec Polskich Innowacji karta funduszu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 05.04.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
 • PDF 05.04.2024 Skarbiec Polskich Innowacji komentarz do wyników pobierz
 • PDF 17.01.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 11.01.2024 Skarbiec Polskich Innowacji historyczne wyniki pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF Skarbiec Polskich Innowacji dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec Market Opportunities wyceny archiwalne kategorii D pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec Market Opportunities wyceny archiwalne kategorii A pobierz
 • PDF Skarbiec Market Opportunities prezentacja wyników scenariuszy pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij