Skarbiec Polskich Innowacji

Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW i działających m.in. w sektorach nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej. Ważnym wyznacznikiem doboru spółek będzie nieprzekraczalne, 5 proc. kryterium udziału Skarbu Państwa w danej spółce. Do 35% Aktywów Subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje emitentów; dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego; depozyty bankowe.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Polskich Innowacji.

Polityka inwestycyjna

Na czym opiera się działanie subfunduszu Skarbiec Polskich Innowacji?

Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: Nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%.

Do 35% Aktywów Subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje emitentów; dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego; depozyty bankowe.

Kto może być zainteresowany subfunduszem Skarbiec Polskich Innowacji?

Cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponuje klientom szeroki wybór produktów inwestycyjnych. W naszej ofercie znajdują się różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym np. fundusze akcyjne. Dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszy się subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji. Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym możliwością osiągania dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. W związku z tym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat. Subfundusz adresowany jest zarówno do inwestorów posiadających jak i nie posiadających wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Polskich Innowacji.

#
Fundusz akcji polskich ma inwestować przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Inwestycje w spółki m.in. z sektorów nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej.

Wyniki historyczne

155.40 PLN
2023-05-25

Stopy zwrotu

na 25.05.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.89%
Miesiąc 1.08%
3 miesiące
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Od początku 0.25%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Polskich Innowacji
Relatywne:
Dzień: -0.89%, Miesiąc: 1.08%, 3 miesiące: -, Pół roku: -, Rok: -, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
-0.89% 1.08%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Polskich Innowacji
Pełne okresy:
W tym roku: -, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 0.25%
0.25%
Początek działalności Kategoria A – 17.04.2023, Kategoria D – 17.04.2023, Kategoria C – 17.04.2023
Benchmark WIGtechTR (ticker Bloomberg: WIGTECHTR)
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (04.2023)
Wielkość funduszu 26 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie Na pokrycie Wynagrodzenia zmiennego, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym tworzy się, w ciężar zobowiązań Subfunduszu, rezerwę, w kwocie równej naliczonemu wynagrodzeniu zmiennemu, z zastrzeżeniem, że Subfundusz przy naliczaniu rezerwy na wynagrodzene zmienne stosuje zasadę high water-mark, co oznacza że rezerwa na wynagrodzenie zmienne może zostać naliczona wyłącznie w sytuacji, w której Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne będzie wyższa niż każda z Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu osiągniętych w okresie od 30 grudnia 2021 roku do danego Dnia Wyceny.
Rachunek nabyć Kategoria A – 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 17.04.2023 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Market Opportunities

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-04-28

Ekspozycja (uwzględnia wartość referencyjna wykorzystywanych instrumentów pochodnych) na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 83,9%

Akcje

84%

Instrumenty dłużne

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

16%

Dane z dnia 2023-04-28

Polska

100%

Dane z dnia 2023-04-28

Gaming

36%

IT

32%

Ochrona zdrowia

16%

E-Commerce

12%

Internet & Media

4%

Dobra dyskrecjonalne

1%

Dane z dnia 2023-04-28

PLN

98%

USD

2%

EUR

0%

Łukasz Siwek Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

 • PDF 22.05.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 12.05.2023 Skarbiec Polskich Innowacji karta funduszu pobierz
 • PDF 10.05.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 08.05.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 08.05.2023 Skarbiec Polskich Innowacji komentarz do wyników pobierz
 • PDF 28.04.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 21.04.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec Polskich Innowacji dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec Market Opportunities wyceny archiwalne kategorii D pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec Market Opportunities wyceny archiwalne kategorii A pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Market Opportunities prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Market Opportunities historyczne wyniki pobierz

Komentarz do wyniku w kwietniu 2023 roku

17 kwietnia subfundusz zmienił strategię inwestycyjną z dotychczasowego Skarbiec Market Opportunities przekształcony został w Skarbiec Polskich Innowacji. Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji inwestować będzie przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW i działających m.in. w sektorach nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIGTechTR.

Komentarz rynkowy za kwiecień

Kwiecień był całkiem udanym miesiącem dla globalnych rynków akcji. Grupujący największe amerykańskie spółki indeks S&P500 wzrósł w tym okresie o 1,6% podbijając tegoroczną stopę zwrotu do poziomu 9,6%. Podobnie zachowały się spółki europejskie, gdzie EURO STOXX 50 zanotował wzrost o 1,8% i 14,4% w horyzoncie YTD. Wspomniane zwyżki indeksów były pochodną kilku czynników. Pierwszy to realizacja wskazywanego przez nas w ostatnim komentarzu scenariusza odbudowy zaufania do sektora bankowego oraz jak dotąd brak tzw. wstrząsów wtórnych w sektorze. Kolejny składnik to efekt pozytywnych zaskoczeń co do wyników spółek za I kwartał 2023 r. Ostatni i niewykluczone, że najważniejszy związany był z opublikowanymi w USA odczytami powoli spadającej inflacji. Dają one nadzieję na koniec cyklu podwyżek stóp procentowych i w połączeniu z pozostałymi danymi o amerykańskiej gospodarce zwiększają nadzieję na „soft landing”.

Pozytywne nastroje zapanowały także na GPW. Na szczególne wyróżnienie zasługuje indeks polskich blue chipów, który w kwietniu zyskał aż 9,4% co uplasowało go na 2 miejscu w horyzoncie miesięcznym wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Największym kontrybutorem był sektor bankowy, który korzystał z globalnej poprawy sentymentu. Sam również dostarczał paliwa do wzrostów, publikując lepsze od oczekiwań rezultaty za I kwartał 2023 r. oraz przedstawiając optymistyczne oczekiwania co do perspektyw na cały rok. Pozytywnie wyróżniał się także segment odzieżowy. Udana emisja akcji podbiła notowania CCC, zaś lepsze od oczekiwań wyniki za IVQ 2022r oraz pozytywny outlook zarówno na pierwszy kwartał jak i cały obecny rok wywindowały akcje LPP o ponad 25% w tym miesiącu. Istotny wkład do całego rezultatu WIG20 wniosło także odbicie na akcjach, największego składnika indeksu, PKN Orlen. Po rekomendacji zarządu odnośnie podziału zysków wypracowanych w ostatnim roku, inwestorzy uwierzyli, że zapowiadana w strategii sowita dywidenda rzeczywiście ma szansę do nich trafić. Po ostatnim okresie lepszego zachowania mniejszych spółek, kwiecień przyniósł zmianę tej tendencji, nie znaczy to jednak, że inwestujący w tą klasę aktywów mają na co narzekać. Grupujący najmniejsze spółki sWig80 powiększył tegoroczne zyski o 4,4% do 20,8% od początku roku. Blisko dwukrotnie niższe stopy zwrotu zanotował mWig40, odpowiednio 2,1% w horyzoncie miesięcznym i 10,7% w 2023 roku.

Z lokalnych zdarzeń zwracamy uwagę na pozytywne efekty przeprowadzonego auto zapisu do funduszy PPK. Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych wzrosła w ciągu dwóch miesięcy o 718 tys. osób do ponad 3,3 mln, a partycypacja wzrosła z ok. 35% do 43,7%. Według Polskiego Funduszu Rozwoju wzrost partycypacji o blisko 9% spowoduje zwiększenie miesięcznych napływów do funduszy PPK z kwoty 500 do 700 mln PLN miesięcznie. Z wyliczeń Domów Maklerskich wynika, że rocznie przełoży się to na ponad 3 mld PLN dodatkowego popytu na lokalne akcje, co stanowi obecnie ok. 1% free-floatu GPW.

Po mocnym zachowaniu w ostatnim okresie pojawiają się pytania czy rozpoczęty na jesieni 2022 r. trend wzrostowy na GPW może nadal trwać. Pamiętając o zbliżających się wyborach parlamentarnych i spodziewanej intensyfikacji obietnic wyborczych jak również o wciąż nierozwiązanej sprawie kredytów frankowych czy dużym optymizmie, który zapanował wśród inwestorów indywidualnych uważamy, że może pojawić się przejściowe schłodzenie nastojów. W średnio i długoterminowej perspektywie nadal pozostajemy optymistyczni co do relatywnej siły polskiego rynku akcji. Optymizm ten bazuje zarówno na analizie fundamentalnej jak i oczekiwanych napływach na GPW. W naszej ocenie w przypadku wielu spółek ich wyceny znajdują na atrakcyjnych poziomach, co potwierdzają ogłaszane przez inwestorów strategicznych wezwania, świadczące o tkwiącym w spółkach potencjale. Notowania wspierać powinny również napływy do funduszy PPK i pojawiające się nabycia na polskich funduszach akcji jak również poprawa sentymentu i powrót inwestorów zagranicznych.

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych indeksów wyliczanych dla notowanych na GPW akcji. Dane za kwiecień 2023.
Indekskwi.23ytd Indekskwi.23ytd Indekskwi.23ytd
WIG7,4%9,5% WIG-BANKI11,3%11,6% WIG-LEKI2,6%1,3%
WIG209,4%7,3% WIG-BUDOW10,4%24,4% WIG-MEDIA6,6%19,6%
MWIG402,1%10,7% WIG-CHEMIA-10,6%0,0% WIG-MOTO-6,3%17,1%
SWIG804,4%20,8% WIG-ENERG7,5%4,0% WIG-NRCHOM6,2%21,2%
WIG309,0%8,1% WIG-GORNIC-3,1%-9,1% WIG-ODZIEZ22,6%12,4%
WIG1407,5%9,2% WIG-INFO6,3%17,0% WIG-PALIWA8,9%-0,6%
WIGTECH3,0%9,7% WIG-GRY0,5%-4,8% WIG-SPOZYW3,1%13,0%

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych polskich indeksów oraz stopy zwrotu z 3 najlepszych i 3 najgorszych inwestycji w ramach wymienionych indeksów. Dane za kwiecień 2023.

INDEKS WIG20Zmiana % INDEKS MWIG40Zmiana % INDEKS SWIG80Zmiana %
LPP SA25,3% XTB SA26,2% Wittchen SA35,4%
KRUK SA21,7% Budimex SA16,0% CI Games SA32,3%
Santander Bank Polska SA15,9% CCC SA16,0% Sunex SA31,6%
KGHM Polska Miedz SA-2,3% Mo-BRUK SA-13,1% Mercator Medical-8,2%
Pepco Group NV-3,9% GRENEVIA SA-13,3% Bowim SA-9,1%
JSW SA-8,9% Ciech SA-16,3% Torpol SA-14,0%

Na koniec kwietnia spółki z indeksu WIG20 wyceniane były na wskaźniku cena do zysku na 2023 r. na poziomie 7,4 przy średniej dziesięcioletniej 11,8. Dla indeksu mWIG40 cena do zysku wyniosła 8,3 przy średniej 10-leteniej 14,2.

Pozycjonowanie subfunduszu

Alokacja w akcje na koniec miesiąca wynosiła ok 84%. Docelowo alokacja ta powinna znajdować się na poziomie ok 95-100%. Płynność utrzymuje się na wysokim poziomie – 99% lokat subfunduszu jest sprzedawalne w ciągu 20 dni. Obecnie portfel składa się z 25 pozycji.

Na koniec miesiąca ok 36% części akcyjnej stanowiły spółki z sektora gier, 29% z sektora IT, 16% biotechnologii a 14% e-commerce.
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij