Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Subfundusz, który inwestuje w najlepsze fundusze akcji i obligacji. Dzięki aktywnemu zarządzaniu alokacją może bardzo elastycznie dopasować się do sytuacji rynkowej.

Pełnia możliwości inwestycyjnych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych oferuje klientom perspektywę zrównoważonego wzrostu powierzonego kapitału. Doświadczony zespół zarządzających funduszem starannie dobiera fundusze akcji i obligacji, budując portfel inwestycyjny składający się z jednostek otwartych funduszy inwestycyjnych (75% portfela). Portfolio inwestycyjne uzupełniają akcje i instrumenty dłużne. Łącznie co najmniej 50% powierzonych środków inwestowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym – taki model pozwala zwiększać bezpieczeństwo inwestycyjne.

O udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu decydują członkowie Komitetu Alokacji Skarbiec TFI SA.

#
Fundusz funduszy – selekcja najlepszych z nich i alokacja w klasy aktywów tak, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację rynkową.

#
Charakteryzuje go wysoka płynność i umiarkowane bezpieczeństwo (poziom ryzyka 4 na 7).

#
Dla inwestora, który chce połączyć korzyści z nabywania akcji oraz bezpieczeństwo inwestycji w obligacje.

Wyniki historyczne

214.52 PLN
+19.56 (10.03%)
2021-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.7%
Miesiąc 1.15%
3 miesiące 1.98%
Pół roku 4.64%
Rok 10.03%
3 lata 15.09%
5 lat 24.6%
10 lat 57.2%
Okres Pełne okresy
W tym roku 4.94%
20209.82%
20194.65%
2018-5.42%
20178.27%
20166.69%
2015-1.65%
Od początku 113.88%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Relatywne:
Dzień: 0.7%, Miesiąc: 1.15%, 3 miesiące: 1.98%, Pół roku: 4.64%, Rok: 10.03%, 3 lata: 15.09%, 5 lat: 24.6%, 10 lat: 57.2%
0.7% 1.15% 1.98% 4.64% 10.03% 15.09% 24.6% 57.2%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Pełne okresy:
W tym roku: 4.94%, 2020: 9.82%, 2019: 4.65%, 2018: -5.42%, 2017: 8.27%, 2016: 6.69%, 2015: -1.65%, Od początku: 113.88%
4.94% 9.82%4.65%-5.42%8.27%6.69%-1.65% 113.88%
Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Paweł Regulski (od 09.2018), Odpowiada za alokację na klasy aktywów – Kamil Sobolewski (od 01.2019), Odpowiada za selekcję funduszy polskich – Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Wielkość funduszu 55 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Dane z dnia 2021-08-31

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

40%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

33%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

14%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

6%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Dane z dnia 2021-08-31

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

63%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

18%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

2%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

16%

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację na klasy aktywów

Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Société Générale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals.

Dariusz Świniarski Odpowiada za selekcję funduszy polskich

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

 • PDF 08.09.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych karta funduszu pobierz
 • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria MultiBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria mBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria Top Stabilny kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 31.05.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
 • PDF 02.01.2018 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij