Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych koncentruje się na inwestowaniu w wyselekcjonowane, najlepsze fundusze akcji oraz obligacji. Charakterystyczną cechą tego funduszu jest to, że na minimum 75% portfela inwestycyjnego muszą składać się jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych wyróżnia się również aktywnym zarządzaniem alokacją, co umożliwia bardzo elastyczne dopasowywanie się do aktualnej sytuacji na rynku. Rekomendujemy go inwestorom, którzy nie chcą wycofywać swoich środków szybciej niż trzy lata od rozpoczęcia inwestycji.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Skarbiec Top Funduszy Stabilnych.

Pełnia możliwości inwestycyjnych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Stabilnych?

Fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych funkcjonuje jako fundusz funduszy. Celem jego działalności jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości lokat funduszu w długim okresie poprzez zwiększenie wartości lokat funduszu. W obrębie zainteresowań funduszu znajdują się fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu. Zarządza nim doświadczony zespół specjalistów, który selektywnie dobiera fundusze akcji i obligacji – następnie tworzą one część portfela inwestycyjnego składającego się w większości z jednostek otwartych funduszy inwestycyjnych. Resztę portfela mogą uzupełniać akcje oraz instrumenty dłużne. Istotną cechą funduszu Skarbiec Top Funduszy Stabilnych jest to, że łącznie minimum 50% ulokowanych w nim środków jest inwestowane w instrumenty dłużne, dzięki czemu można ograniczać ryzyko inwestycyjne.

Z perspektywy osób, które interesuje inwestycja w fundusze stabilnego wzrostu posiadające dobre notowania, istotne są kompetencje specjalistów decydujących o udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu.

W przypadku funduszu Skarbiec Top Funduszy Stabilnych są nimi członkowie Komitetu Inwestycyjnego Portfeli Skarbiec TFI SA.

Kogo może zainteresować inwestycja w fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych?

Skarbiec TFI jest od lat znany jako renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W jego ofercie znajdują się różnorodne produkty inwestycyjne, w tym m.in. fundusze stabilnego wzrostu czy fundusze inwestycyjne akcyjne. Jednym z funduszy proponowanych przez Skarbiec TFI jest fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych. Możemy go polecić inwestorom chętnym na inwestycję w fundusz funduszy o wysokiej płynności, którzy są gotowi na umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane inwestycją w fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych.

#
Fundusz funduszy – selekcja najlepszych z nich i alokacja w klasy aktywów tak, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację rynkową.

#
Charakteryzuje go wysoka płynność i umiarkowane bezpieczeństwo (poziom ryzyka 3 na 7).

#
Dla inwestora, który chce połączyć korzyści z nabywania akcji oraz bezpieczeństwo inwestycji w obligacje. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

206.53 PLN
+23.65 (12.93%)
2023-09-21

Stopy zwrotu

na 21.09.2023

Okres Relatywne
Dzień 0.18%
Miesiąc 0.05%
3 miesiące 1.81%
Pół roku 7.53%
Rok 12.93%
3 lata 5.56%
5 lat 10.81%
10 lat 27.18%
Okres Pełne okresy
W tym roku 10.12%
2022-8.57%
20210.35%
20209.82%
20194.65%
2018-5.42%
20178.27%
Od początku 105.91%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Relatywne:
Dzień: 0.18%, Miesiąc: 0.05%, 3 miesiące: 1.81%, Pół roku: 7.53%, Rok: 12.93%, 3 lata: 5.56%, 5 lat: 10.81%, 10 lat: 27.18%
0.18% 0.05% 1.81% 7.53% 12.93% 5.56% 10.81% 27.18%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Pełne okresy:
W tym roku: 10.12%, 2022: -8.57%, 2021: 0.35%, 2020: 9.82%, 2019: 4.65%, 2018: -5.42%, 2017: 8.27%, Od początku: 105.91%
10.12% -8.57%0.35%9.82%4.65%-5.42%8.27% 105.91%
Początek działalności Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 30% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)
Informacje o zarządzającym Paweł Regulski (od 09.2018), Dariusz Świniarski (od 05.2021),
Wielkość funduszu 54 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (30% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1))
Rachunek nabyć 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Dane z dnia 2023-08-31

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

40%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

39%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

7%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Gotówka i pozostałe aktywa

10%

Dane z dnia 2023-08-31

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

70%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

8%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

7%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

4%

Gotówka i pozostałe aktywa

10%

Dariusz Świniarski Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Paweł Regulski Zarządzający

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

  • PDF 12.09.2023 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych karta funduszu pobierz
  • PDF 11.09.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.09.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF 31.07.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 03.07.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 16.03.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 02.02.2023 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO historyczne wyniki pobierz
  • PDF 23.12.2022 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij