Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Subfundusz, który inwestuje w najlepsze fundusze akcji i obligacji. Dzięki aktywnemu zarządzaniu alokacją może bardzo elastycznie dopasować się do sytuacji rynkowej.

Pełnia możliwości inwestycyjnych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych oferuje klientom perspektywę zrównoważonego wzrostu powierzonego kapitału. Doświadczony zespół zarządzających funduszem starannie dobiera fundusze akcji i obligacji, budując portfel inwestycyjny składający się z jednostek otwartych funduszy inwestycyjnych (75% portfela). Portfolio inwestycyjne uzupełniają akcje i instrumenty dłużne. Łącznie co najmniej 50% powierzonych środków inwestowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym – taki model pozwala zwiększać bezpieczeństwo inwestycyjne.

O udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu decydują członkowie Komitetu Alokacji Skarbiec TFI SA.

#
Fundusz funduszy – selekcja najlepszych z nich i alokacja w klasy aktywów tak, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację rynkową.

#
Charakteryzuje go wysoka płynność i bezpieczeństwo.

#
Dla inwestora, który chce połączyć korzyści z nabywania akcji oraz bezpieczeństwo inwestycji w obligacje.

Wyniki historyczne

207.75 PLN
+26.52 (14.63%)
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.12%
Miesiąc 1.21%
3 miesiące 0.72%
Pół roku 4.72%
Rok 14.63%
3 lata 10.94%
5 lat 26.35%
10 lat 38.84%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.63%
20209.82%
20194.65%
2018-5.42%
20178.27%
20166.69%
2015-1.65%
Od początku 107.13%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Relatywne:
Dzień: 0.12%, Miesiąc: 1.21%, 3 miesiące: 0.72%, Pół roku: 4.72%, Rok: 14.63%, 3 lata: 10.94%, 5 lat: 26.35%, 10 lat: 38.84%
0.12% 1.21% 0.72% 4.72% 14.63% 10.94% 26.35% 38.84%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Pełne okresy:
W tym roku: 1.63%, 2020: 9.82%, 2019: 4.65%, 2018: -5.42%, 2017: 8.27%, 2016: 6.69%, 2015: -1.65%, Od początku: 107.13%
1.63% 9.82%4.65%-5.42%8.27%6.69%-1.65% 107.13%
Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Paweł Regulski (od 09.2018), Odpowiada za alokację na klasy aktywów – Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wielkość funduszu 47 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Dane z dnia 2021-03-31

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

43%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

32%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

5%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

15%

Gotówka i pozostałe aktywa

4%

Dane z dnia 2021-03-31

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

66%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

16%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

2%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

16%

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.

Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację na klasy aktywów

Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Société Générale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals.

 • PDF 13.04.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych karta funduszu pobierz
 • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 01.04.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria MultiBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria mBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria Top Stabilny kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 02.01.2018 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij