Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Subfundusz, który inwestuje w najlepsze fundusze akcji i obligacji. Dzięki aktywnemu zarządzaniu alokacją może bardzo elastycznie dopasować się do sytuacji rynkowej.

Pełnia możliwości inwestycyjnych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych oferuje klientom perspektywę zrównoważonego wzrostu powierzonego kapitału. Doświadczony zespół zarządzających funduszem starannie dobiera fundusze akcji i obligacji, budując portfel inwestycyjny składający się z jednostek otwartych funduszy inwestycyjnych (75% portfela). Portfolio inwestycyjne uzupełniają akcje i instrumenty dłużne. Łącznie co najmniej 50% powierzonych środków inwestowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym – taki model pozwala zwiększać bezpieczeństwo inwestycyjne.

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych posiada 4 gwiazdkowy rating Analiz Online


O udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu decydują członkowie Komitetu Inwestycyjnego Portfeli Skarbiec TFI SA.

#
Fundusz funduszy – selekcja najlepszych z nich i alokacja w klasy aktywów tak, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację rynkową.

#
Charakteryzuje go wysoka płynność i umiarkowane bezpieczeństwo (poziom ryzyka 4 na 7).

#
Dla inwestora, który chce połączyć korzyści z nabywania akcji oraz bezpieczeństwo inwestycji w obligacje.

Wyniki historyczne

187.92 PLN
-25.08 (-11.77%)
2022-08-12

Stopy zwrotu

na 12.08.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.45%
Miesiąc 2.87%
3 miesiące 2.38%
Pół roku -7.04%
Rok -11.77%
3 lata 2.24%
5 lat 0.84%
10 lat 28.12%
Okres Pełne okresy
W tym roku -8.39%
20210.35%
20209.82%
20194.65%
2018-5.42%
20178.27%
20166.69%
Od początku 87.36%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Relatywne:
Dzień: 0.45%, Miesiąc: 2.87%, 3 miesiące: 2.38%, Pół roku: -7.04%, Rok: -11.77%, 3 lata: 2.24%, 5 lat: 0.84%, 10 lat: 28.12%
0.45% 2.87% 2.38% -7.04% -11.77% 2.24% 0.84% 28.12%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Pełne okresy:
W tym roku: -8.39%, 2021: 0.35%, 2020: 9.82%, 2019: 4.65%, 2018: -5.42%, 2017: 8.27%, 2016: 6.69%, Od początku: 87.36%
-8.39% 0.35%9.82%4.65%-5.42%8.27%6.69% 87.36%
Początek działalności Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)
Informacje o zarządzającym Odpowiada za alokację funduszy – Grzegorz Zatryb (od 10.2021), odpowiada za selekcję i alokację funduszy – Paweł Regulski (od 09.2018), odpowiada za selekcję i alokację funduszy – Dariusz Świniarski (od 05.2021), Adam Czornej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 55 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1))
Rachunek nabyć 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Dane z dnia 2022-07-29

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

40%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

39%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

7%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Gotówka i pozostałe aktywa

10%

Dane z dnia 2022-07-29

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

70%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

8%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

7%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

4%

Gotówka i pozostałe aktywa

10%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Paweł Regulski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Adam Czorniej Zarządzający

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

 • PDF 11.08.2022 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 10.08.2022 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych karta funduszu pobierz
 • PDF 09.08.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 04.08.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria Multi kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria mbank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria X kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.05.2022 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
 • PDF 02.01.2018 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij