Skarbiec Rynków Surowcowych

Skarbiec Rynków Surowcowych to renomowany subfundusz, którego ponad dziesięcioletnia historia sprawia, że jest on jednym z najstarszych podmiotów spośród podejmujących inwestycje w tej klasie aktywów w Polsce. Szereg lat doświadczenia sprawia, że ten subfundusz cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy poszukują produktów inwestycyjnych przez dłuższy czas funkcjonujących na rynku. Skarbiec Rynków Surowcowych pozwala inwestorom lokować swoje środki finansowe w inwestycjach na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Ekspozycja w przypadku Skarbiec Rynków Surowcowych jest osiągane poprzez ETF-y, które replikują zachowanie indeksów rynków surowcowych. Komu rekomendujemy Skarbiec Rynków Surowcowych? Jest to odpowiednia propozycja dla osób, których interesuje długoterminowa inwestycja w otwarty fundusz inwestycyjny umożliwiający uzyskanie dywersyfikacji portfela. Skarbiec Rynków Surowcowych może natomiast nie być właściwym wyborem dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Inwestuj w rynki towarowe

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Rynków Surowcowych?

Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą tzw. ETF-ów (Exchange-traded funds). ETF to fundusze, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel inwestycyjny może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce.

Zgodnie z polityką inwestycyjną subfunduszu oferowanego przez Skarbiec TFI, ekspozycja na te rynki powinna stanowić minimum 66% portfela. Pozostała część portfela może zostać ulokowana np. w obligacje skarbowe, a także instrumenty rynku pieniężnego. Jeżeli mowa natomiast o pozycjach walutowych, to są one co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Jaki cel obiera subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych? Jest nim stabilny, długoterminowy wzrost aktywów subfunduszu, będący konsekwencją wzrostu wartości lokat poprzez inwestowanie m.in. w akcje, fundusze inwestycyjne czy instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które pozwalają na wypracowywanie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców.

Do kogo skierowana jest oferta subfunduszu Skarbiec Rynków Surowcowych?

Skarbiec TFI jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które proponuje klientom fundusze inwestycyjne pozostające na różnym poziomie ryzyka. Jednym z subfunduszy proponowanych przez Skarbiec TFI dla osób, które interesuje rynek surowcowy, jest subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych. Możemy go zarekomendować inwestorom szukającym długoterminowej inwestycji w rynki towarowe oraz ekspozycji na wszystkie grupy surowców. Osoby inwestujące w subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych muszą być świadome ryzyka inwestycyjnego 4 na 7 w skali KID oraz akceptować brak gwarancji zysku.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane subfunduszem Skarbiec Rynków Surowcowych.

#
Inwestycje w rynki towarowe. Ekspozycja na wszystkie grupy surowców.

#
Płynny portfel oparty o ETF-y. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Dla klientów pragnących zdywersyfikować swój portfel, poszukujących nowych okazji inwestycyjnych.

Wyniki historyczne

53.99 PLN
-1.6 (-2.88%)
2024-04-18

Stopy zwrotu

na 18.04.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.07%
Miesiąc 3.79%
3 miesiące 9.31%
Pół roku 0.99%
Rok -2.88%
3 lata 24.54%
5 lat 18.87%
10 lat -42.33%
Okres Pełne okresy
W tym roku 5.84%
2023-9.41%
202216.13%
202127.94%
2020-14.5%
2019-4.38%
2018-14.87%
Od początku -46.01%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych
Relatywne:
Dzień: -0.07%, Miesiąc: 3.79%, 3 miesiące: 9.31%, Pół roku: 0.99%, Rok: -2.88%, 3 lata: 24.54%, 5 lat: 18.87%, 10 lat: -42.33%
-0.07% 3.79% 9.31% 0.99% -2.88% 24.54% 18.87% -42.33%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych
Pełne okresy:
W tym roku: 5.84%, 2023: -9.41%, 2022: 16.13%, 2021: 27.94%, 2020: -14.5%, 2019: -4.38%, 2018: -14.87%, Od początku: -46.01%
5.84% -9.41%16.13%27.94%-14.5%-4.38%-14.87% -46.01%
Początek działalności Kategoria A – 03.01.2008, Kategoria B – 14.07.2017, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Commodity Index
Informacje o zarządzającym Adam Czorniej (od 10.2021)
Wielkość funduszu na 03.2024 84 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 10000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria B – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria B – 0,05%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002, Kategoria B – 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035

Struktura portfela w podziale na grupy surowców
(przeskalowana do 100% ekspozycja portfela na rynek surowców poprzez tytuły uczestnictwa)

Ekspozycja na rynek surowców z uwzględnieniem instrumentów pochodnych 104,82%

Dane z dnia 2024-03-28

Surowce Energetyczne

52%

Surowce Rolne

16%

Metale Szlachetne

14%

Metale Przemysłowe

18%

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-03-28

Tytuły Uczestnictwa

60%

Akcje

34%

Papiery dłużne

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Adam Czorniej Zarządzający funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

 • PDF 18.04.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 15.04.2024 Skarbiec Rynków Surowcowych karta funduszu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 05.04.2024 Skarbiec Rynków Surowcowych komentarz do wyników pobierz
 • PDF 05.04.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
 • PDF 04.03.2024 Skarbiec Rynków Surowcowych wyceny archiwalne kategorii B pobierz
 • PDF 17.01.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 11.01.2024 Skarbiec Rynków Surowcowych historyczne wyniki pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF Skarbiec Rynków Surowcowych prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF Skarbiec Rynków Surowcowych dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij