Skarbiec Rynków Surowcowych

Skarbiec Rynków Surowcowych to renomowany subfundusz, którego ponad dziesięcioletnia historia sprawia, że jest on jednym z najstarszych podmiotów spośród podejmujących inwestycje w tej klasie aktywów w Polsce. Szereg lat doświadczenia sprawia, że ten subfundusz cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy poszukują produktów inwestycyjnych przez dłuższy czas funkcjonujących na rynku. Skarbiec Rynków Surowcowych pozwala inwestorom lokować swoje środki finansowe w inwestycjach na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Ekspozycja w przypadku Skarbiec Rynków Surowcowych jest osiągane poprzez ETF-y, które replikują zachowanie indeksów rynków surowcowych. Komu rekomendujemy Skarbiec Rynków Surowcowych? Jest to odpowiednia propozycja dla osób, których interesuje długoterminowa inwestycja w otwarty fundusz inwestycyjny umożliwiający uzyskanie dywersyfikacji portfela. Skarbiec Rynków Surowcowych może natomiast nie być właściwym wyborem dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Inwestuj w rynki towarowe

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Rynków Surowcowych?

Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą tzw. ETF-ów (Exchange-traded funds). ETF to fundusze, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel inwestycyjny może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce.

Zgodnie z polityką inwestycyjną subfunduszu oferowanego przez Skarbiec TFI, ekspozycja na te rynki powinna stanowić minimum 66% portfela. Pozostała część portfela może zostać ulokowana np. w obligacje skarbowe, a także instrumenty rynku pieniężnego. Jeżeli mowa natomiast o pozycjach walutowych, to są one co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Jaki cel obiera subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych? Jest nim stabilny, długoterminowy wzrost aktywów subfunduszu, będący konsekwencją wzrostu wartości lokat poprzez inwestowanie m.in. w akcje, fundusze inwestycyjne czy instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które pozwalają na wypracowywanie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców.

Do kogo skierowana jest oferta subfunduszu Skarbiec Rynków Surowcowych?

Skarbiec TFI jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które proponuje klientom fundusze inwestycyjne pozostające na różnym poziomie ryzyka. Jednym z subfunduszy proponowanych przez Skarbiec TFI dla osób, które interesuje rynek surowcowy, jest subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych. Możemy go zarekomendować inwestorom szukającym długoterminowej inwestycji w rynki towarowe oraz ekspozycji na wszystkie grupy surowców. Osoby inwestujące w subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych muszą być świadome ryzyka inwestycyjnego 4 na 7 w skali KIID oraz akceptować brak gwarancji zysku.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane subfunduszem Skarbiec Rynków Surowcowych.

#
Inwestycje w rynki towarowe. Ekspozycja na wszystkie grupy surowców.

#
Płynny portfel oparty o ETF-y. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Dla klientów pragnących zdywersyfikować swój portfel, poszukujących nowych okazji inwestycyjnych.

Wyniki historyczne

50.88 PLN
-12.08 (-19.19%)
2023-06-01

Stopy zwrotu

na 01.06.2023

Okres Relatywne
Dzień 1.01%
Miesiąc -4.43%
3 miesiące -6.81%
Pół roku -12.28%
Rok -19.19%
3 lata 59%
5 lat -8.47%
10 lat -44.64%
Okres Pełne okresy
W tym roku -9.64%
202216.13%
202127.94%
2020-14.5%
2019-4.38%
2018-14.87%
2017-2.33%
Od początku -49.12%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych
Relatywne:
Dzień: 1.01%, Miesiąc: -4.43%, 3 miesiące: -6.81%, Pół roku: -12.28%, Rok: -19.19%, 3 lata: 59%, 5 lat: -8.47%, 10 lat: -44.64%
1.01% -4.43% -6.81% -12.28% -19.19% 59% -8.47% -44.64%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych
Pełne okresy:
W tym roku: -9.64%, 2022: 16.13%, 2021: 27.94%, 2020: -14.5%, 2019: -4.38%, 2018: -14.87%, 2017: -2.33%, Od początku: -49.12%
-9.64% 16.13%27.94%-14.5%-4.38%-14.87%-2.33% -49.12%
Początek działalności Kategoria A – 03.01.2008, Kategoria B – 14.07.2017, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Commodity Index
Informacje o zarządzającym Adam Czorniej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 154 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 10000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria B – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria B – 0,05%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002, Kategoria B – 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035

Struktura portfela w podziale na grupy surowców
(przeskalowana do 100% ekspozycja portfela na rynek surowców poprzez tytuły uczestnictwa)

Ekspozycja na rynek surowców z uwzględnieniem instrumentów pochodnych 91,21%

Dane z dnia 2023-04-28

Surowce Energetyczne

39%

Metale Przemysłowe

23%

Surowce Rolne

20%

Metale Szlachetne

17%

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-04-28

Tytuły Uczestnictwa

77%

Akcje

14%

Papiery dłużne

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

9%

Adam Czorniej Zarządzający funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

  • PDF 31.05.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.05.2023 Skarbiec Rynków Surowcowych karta funduszu pobierz
  • PDF 10.05.2023 Skarbiec Rynków Surowcowych komentarz do wyników pobierz
  • PDF 10.05.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.05.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 28.04.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 21.04.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Rynków Surowcowych prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Rynków Surowcowych historyczne wyniki pobierz
  • PDF 23.12.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych dokument zawierający kluczowe informacje pobierz

Komentarz do wyniku w kwietniu 2023 roku

Kwietniowe wybicie cen ropy zostało w pełni zanegowane. Surowiec na kanwie decyzji OPEC+ dotyczącej cięcia wydobycia zyskiwał na początku miesiąca ponad 10%. Jednak z perspektywy czasu wydaje się, że wyższe ceny ponownie zostały wykorzystane przez traderów do grania na spadki kursu. Takie wnioski płyną z obserwacji rynku, a w szczególności rosnącego wolumenu otwartych pozycji na ropie w środowisku spadających cen. Obecne pozycjonowanie jest zbieżne z zauważalnymi tendencjami w gospodarce. Na rynku zauważalna jest aktualnie niewielka nadpodaż produktów ropopochodnych. Rafinerie, w obawie o konsekwencje sankcji wobec Rosji na eksport diesla i benzyny, systematycznie zwiększały zapasy w okresie poprzedzającym wejście embarga. Jednocześnie system sankcji okazał się nieszczelny. Rosja sprzedaje rekordowo wysokie wolumeny paliw do Azji skąd są wedle potrzeb redystrybuowane do reszty świata. Warto również zwrócić uwagę na słabnący popyt w gospodarce realnej. Pogarsza się sytuacja w sektorze konsumenckim w Europie co w ujęciu rynku surowcowego oznaczana spadek ilości transportu dóbr. Na przykład gorsze wolumeny raportuje firma logistyczna Maerska, a duże rafinerie w USA podają spadające odczyty marż rafineryjnych w ujęciu od początku roku. Słabsza sytuacja makroekonomiczna może mieć jednak efekt krótkotrwały bowiem zgodnie z szacunkami Europejskiej Agencji Energii w tym roku popyt na ropę w gospodarce światowej będzie historycznie rekordowy i osiągnie poziom 102 mln bbl/dziennie. Wzrost popytu powinien być widoczny w kolejnych miesiącach tego roku, kiedy będzie bardziej odczuwalne ożywienie w gospodarkach wschodzących oraz efekt pełnego, postcovidowego otwarcia Chin. Jednocześnie narastają obawy o dalszą restrykcyjną politykę w zakresie dostaw surowca z krajów Zatoki Perskiej. Bloomberg szacuje, że do spięcia wydatków zaplanowanych w budżecie na 2023 w Arabii Saudyjskiej potrzebne są ceny surowca powyżej 80 USD/bbl, a nawet zbliżone do 100 USD/bbl. Mocniejszy popyt idący w parze z dalszymi cięciami produkcji może okazać się mieszanką wybuchową.

W kwietniu ustabilizowały się ceny złota. Uncja kruszcu wyceniana była po około 2000 USD. Na wykresie buduje się układ konsolidacyjny wspierany słabnącym dolarem. Oczekiwania rynkowe wobec cięcia stóp procentowych w USA umacniają ceny złota, które staje się atrakcyjniejszą ofertą dla tych którzy oczekują spadających rentowności.

W kwietniu lekko negatywnie zachowywały się ceny miedzi. Spadki miały łagodny przebieg, a mocne dane z początku maja z rynku pracy w USA wsparły ruch powrotny. Korekta cen miedzi bardziej wynikała z gorszego postrzegania ryzykownych aktywów niż sytuacji fundamentalnej na rynku metali. A ta jest wciąż zaskakująco dobra. W Chinach popyt na miedź rośnie w tempie 5% r/r. Pomaga stabilizacja na rynku budowlanym, wzrost zielonej gospodarki (systemy związane z pozyskiwaniem energii z wiatru i słońca) oraz transformacja na rynku aut w kierunku pojazdów elektrycznych. Chiny prognozują wzrost sprzedaży aut elektrycznych o 30% r/r.

Zmienność cen towarzyszyła również rynkowi produktów rolnych. Ważnymi wydarzeniami minionego miesiąca było wprowadzenie przez Polskę oraz kilka innych sąsiadujących z Ukrainą krajów członkowskich UE ograniczenia importu ukraińskich surowców rolnych. Równolegle pojawiły się informacje o nieprzestrzeganiu przez Rosję zasad „umowy zbożowej” dotyczącej transportu przez Morze Czarne. Ceny pszenicy wciąż pozostają w trendzie spadkowym. Pierwsze prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów zbóż w UE są pozytywne. Według kwietniowej oceny Komisji Europejskiej łączna produkcja zbóż może przekroczyć 290 mln ton, co oznacza wzrost o 8% r/r. Jednym z powodów jest właśnie prognozowana wyższa produkcja pszenicy. Również wyjątkowo obiecujące pozostają szacunki dotyczące produkcji kukurydzy. Komisja Europejska spodziewa się wzrostu w krajach unijnych r/r aż o 30%.

Pozycjonowanie

Na koniec miesiąca udział funduszy inwestujących w surowce wyniósł 77% aktywów, a udział akcji 13% aktywów. Akcje służą do wydobycia określonych wrażliwości na surowce bez używania ETF, zwiększenia wrażliwości albo do pozycjonowania na zmieniającą się strukturę istotnych dla gospodarki surowców czy zasobów. Fundusz nie posiadał otwartych pozycji na rynku kontraktów terminowych na koniec miesiąca. Wolne środki lokowane były w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego.

Stopa zwrotu funduszu Skarbiec Rynków Surowcowych za kwiecień wynosi -1.44%. Jest to siódmy wynik w grupie porównawczej funduszu. W kwietniu wynik benchmarku był o 0.3 pp lepszy. Średnia i mediana grupy porównawczej znalazły się powyżej wyniku funduszu o odpowiednio 1.17pp i 0.52%. Od początku roku stopa zwrotu z inwestycji w fundusz wynosi -5.45%
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij