Skarbiec Nowej Generacji

Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji to subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z globalnym spektrum inwestycyjnym. Cel inwestycyjny tego subfunduszu stanowi długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu będący efektem wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. W jaki sposób dąży on do realizacji założonego celu inwestycyjnego? Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji robi to głównie poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym przede wszystkim akcje określonego typu spółek. Są to spółki, których profil biznesowy, a także wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi. Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji rekomendujemy inwestorom, którzy zainteresowani są lokowaniem swoich środków w spółkach oferujących potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

trendy społeczne

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Nowej Generacji?

Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji jest funduszem tematycznym, który w 100% bazuje na selekcji przeprowadzanej zgodnie z przewodnim tematem trendów społecznych oraz wszystkich spółek, które skorzystają z tych przemian. Przez spółki o profilu biznesowym oraz wynikach powiązanych z globalnymi trendami społecznymi należy rozumieć takie podmioty, których produkty i usługi stanowią odpowiedź na potrzeby tej części społeczeństwa o rosnącej liczebności oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.

Cechą charakterystyczną dla subfunduszu Skarbiec Nowej Generacji jest stosowanie strategii alokacji aktywów. Zakłada ona, że udział części akcyjnej wynosi przynajmniej 66% wszystkich aktywów subfunduszu. Wiąże się to z tym, że akcje oraz inne instrumentu o wysokim ryzyku inwestycyjnym będą wchodzić w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu nawet w okresach dekoniunktury na rynku. Warto zaznaczyć również, że subfundusz Skarbiec Nowej Generacji odznacza się cechami typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego.

Do 34% aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i depozyty bankowe.

Komu rekomendowany jest subfundusz Skarbiec Nowej Generacji?

Skarbiec TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które ma w swojej ofercie fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka. Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji możemy zarekomendować inwestorom szukającym funduszu inwestującego przede wszystkim w akcje spółek o profilu biznesowym i wynikach powiązanych z globalnymi trendami społecznymi. Inwestorzy muszą przy tym zdawać sobie sprawę z wysokiego ryzyka wiążącego się z inwestycją w subfundusz.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych w subfunduszem Skarbiec Nowej Generacji.

#
Fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają.

#
Fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego.

Wyniki historyczne

197.98 PLN
2023-03-20

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień 1.12%
Miesiąc -3.47%
3 miesiące 1.05%
Pół roku 4.62%
Rok -11.95%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.39%
2022-31.12%
20211.77%
2020
2019
2018
2017
Od początku -17.99%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Nowej Generacji
Relatywne:
Dzień: 1.12%, Miesiąc: -3.47%, 3 miesiące: 1.05%, Pół roku: 4.62%, Rok: -11.95%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
1.12% -3.47% 1.05% 4.62% -11.95%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Nowej Generacji
Pełne okresy:
W tym roku: 1.39%, 2022: -31.12%, 2021: 1.77%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: -17.99%
1.39% -31.12%1.77% -17.99%
Początek działalności Kategoria A – 02.11.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Index (USD)
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 41 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Index (USD)
Rachunek nabyć 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-02-28

Akcje

95%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Dane z dnia 2023-02-28

USA

86%

Francja

5%

Niemcy

3%

Szwajcaria

2%

Wielka Brytania

2%

Holandia

2%

Dane z dnia 2023-02-28

IT

49%

Przemysł

28%

Ochrona zdrowia

12%

Energetyka & Paliwa

7%

Surowce & Wydobycie

4%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Tomasz Piotrowski Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Nowej Generacji karta funduszu pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 07.03.2023 Skarbiec Nowej Generacji komentarz do wyników pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Nowej Generacji prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Nowej Generacji historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Nowej Generacji dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Nowej Generacji kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Nowej Generacji kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Nowej Generacji kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 08.11.2020 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Wyceny archiwalne pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij