Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych. Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji starannie wybranych emitentów,
w kraju i za granicą.

Globalny rynek obligacji w zasięgu ręki

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz działa na polskim i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych, z możliwością istotnych odchyleń od swojego benchmarku. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki
i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach, w uzasadnionych przypadkach, może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta. Fundusz aktywnie wykorzystuje okazje rynkowe oraz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż w klasycznych funduszach obligacyjnych. Dedykowany inwestorom zainteresowanym korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.
#
Inwestycje na polskich i zagranicznych rynkach dłużnych papierów wartościowych.

#
Szeroki zakres starannie wyselekcjonowanych obligacji zapewniających płynność inwestycji.

#
Dla inwestorów pragnących w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rynki dłużne.

Wyniki historyczne

39.39 PLN
+2.69 (7.33%)
2021-04-15

Stopy Zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0%
Miesiąc -0.3%
3 miesiące -1.62%
Pół roku -0.68%
Rok 7.33%
3 lata 10.46%
5 lat 15.96%
10 lat 47.2%
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.33%
20206.88%
20194.68%
20180.37%
20174.19%
20161.13%
20150.75%
Od początku 126.38%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Relatywne:
Dzień: 0%, Miesiąc: -0.3%, 3 miesiące: -1.62%, Pół roku: -0.68%, Rok: 7.33%, 3 lata: 10.46%, 5 lat: 15.96%, 10 lat: 47.2%
0% -0.3% -1.62% -0.68% 7.33% 10.46% 15.96% 47.2%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Pełne okresy:
W tym roku: -1.33%, 2020: 6.88%, 2019: 4.68%, 2018: 0.37%, 2017: 4.19%, 2016: 1.13%, 2015: 0.75%, Od początku: 126.38%
-1.33% 6.88%4.68%0.37%4.19%1.13%0.75% 126.38%
Początek działalności Kategoria A – 27.12.2002, Kategoria B – 03.08.2015
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wielkość funduszu 376 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN,
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%,
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%,
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Dane z dnia 2021-03-31

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

74%

Obligacje Skarbowe Zagraniczne

18%

Obligacje Municypalne

1%

Obligacje Złotowe Bankowe

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

0%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 10.04.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij