Co to jest fundusz inwestycyjny i w jaki sposób działa? Poznaj rodzaje funduszy.

17.08.2022

Co to jest fundusz inwestycyjny? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które znajdują się na początku swojej drogi inwestorskiej. Zrozumienie tego zagadnienia jest warunkiem koniecznym do odpowiedzialnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w tym obszarze. W niniejszym artykule wyjaśniamy między innymi: co to jest fundusz inwestycyjny, w jakim celu się go powołuje, a także jakie są jego rodzaje.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Nierzadko ludzie nie chcą wpłacać swoich oszczędności na lokatę bankową i szukają innych sposobów na zainwestowanie pieniędzy. Jedną z możliwości, którą takie osoby mogą rozważyć, są fundusze inwestycyjne. Dlaczego jednak są one godne uwagi i w jaki sposób działają?

Fundusz inwestycyjny pozwala na zbiorowe inwestowanie środków zebranych od uczestników w różnego rodzaju papiery wartościowe, a także instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Za tworzenie funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi odpowiadają towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Kluczowe w funkcjonowaniu funduszu inwestycyjnego jest połączenie zasobów kapitałowych indywidualnych inwestorów, a następnie ich wspólne inwestowanie. Specjaliści zarządzający funduszem mają za zadanie inwestowanie powierzonych środków zgodnie z polityką inwestycyjną opisaną w statucie funduszu. Zarządzający funduszem dbają o to, aby udział poszczególnych aktywów w portfelu funduszu (takich jak akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), mieścił się w określonych statutem limitach inwestycyjnych, a także decydują o inwestycji w papiery wartościowe poszczególnych emitentów.

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami, fundusze inwestycyjne łączą środki kapitałowe indywidualnych inwestorów w celu wspólnego inwestowania ich w różne instrumenty finansowe. Po dokonaniu wpłat do funduszu inwestorom przydziela się tytuły uczestnictwa, którymi są:

 • jednostki uczestnictwa (dotyczy to funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych),
 • certyfikaty inwestycyjne (w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Liczba jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych wskazuje, jaki jest proporcjonalny udział inwestora w majątku zgromadzonym przez fundusz inwestycyjny. Wpłaty uczestników funduszu, stanowią majątek funduszu, który jest następnie inwestowany zgodnie z przyjętą strategią.

Fundusz inwestycyjny – definicja

Definicja pojęcia „fundusz inwestycyjny” została zawarta w art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (określanej w dalszej części jako „Ustawa”). Treść tego przepisu wygląda następująco:

„Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.

Aby lepiej zobrazować to, czym są fundusze inwestycyjne, warto przeanalizować informacje, które wyraża powyższa definicja. Fundusz inwestycyjny zajmuje się gromadzeniem środków pieniężnych indywidualnych inwestorów oraz ich późniejszym lokowaniem w różnego rodzaju instrumentach finansowych. W co inwestują fundusze inwestycyjne? Mają one między innymi możliwość nabywania papierów wartościowych, takich jak akcje bądź obligacje, czy praw majątkowych. Inwestycja w fundusz wiąże się więc z przekazywaniem zasobów kapitałowych ekspertom z TFI, którzy następnie obracają nimi w sposób, który ma przynieść korzyści inwestorom. Należy jednak przy tym podkreślić, że fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysku i inwestor musi mieć świadomość ryzyka potencjalnej straty zainwestowanych środków.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne dzieli się na różne sposoby w zależności od tego, jakie kryterium zostanie wykorzystane do ich klasyfikacji. Ustawa wyróżnia trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
 • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

Przekonajmy się, czym charakteryzuje się każdy z tych rodzajów funduszy inwestycyjnych.

Czym są fundusze inwestycyjne otwarte?

Fundusze inwestycyjne otwarte to instytucje, których funkcjonowanie opiera się na lokowaniu powierzonych im przez klientów środków w określone w przepisach papiery wartościowe, a także instrumenty rynku pieniężnego. Inwestor, który przekazuje swój kapitał funduszowi inwestycyjnemu otwartemu, nabywa jednostkę uczestnictwa. Jest to tytuł prawny umożliwiający inwestorowi udział w aktywach FIO. Warto przy tym pamiętać, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich sprzedać innej osobie, ale podlegają dziedziczeniu i mogą być wykorzystane jako przedmiot zastawu. Ich wartość jest ustalana co do zasady w każdy dzień roboczy na bazie bieżących kursów papierów wartościowych znajdujących się w jego portfelu. Jeżeli wartość jednostki uczestnictwa wzrośnie, to oznacza to uzyskanie dochodu.

Cechą charakterystyczną funduszy inwestycyjnych otwartych jest to, że zapewniają one inwestorom dużą kontrolę nad swoim kapitałem. Mogą oni w trybie ciągłym zarówno nabywać jednostki uczestnictwa, jak i żądać od funduszu odkupienia posiadanych jednostek, co jest jednoznaczne z umorzeniem takiej jednostki. Inwestor ma również prawo do złożenia zlecenia zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa, która skutkuje odkupieniem posiadanych jednostek uczestnictwa i nabycie za uzyskane środki jednostek uczestnictwa w ramach innego funduszu lub subfunduszu zarządzanego przez dane TFI. Fundusz inwestycyjny może działać w formule funduszu parasolowego, czyli funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Każdy subfundusz w ramach funduszu parasolowego realizuje swoją własną politykę inwestycyjną, a klient decyduje, w którym subfunduszu (lub subfunduszach) ulokuje swoje środki. W przypadku funduszy parasolowych zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami nie będzie wiązała się z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Brak ograniczeń związanych z możliwością przystępowania oraz rezygnacji z uczestnictwa w funduszu wiąże się z tym, że w jego obrębie stale dochodzi do zmian liczby tytułów uczestnictwa oraz samych inwestorów.

Fundusz inwestycyjny zamknięty – co to jest?

Innym rodzajem funduszu jest fundusz inwestycyjny zamknięty. W tym przypadku inwestor nie nabywa jednostek uczestnictwa, tylko certyfikaty inwestycyjne, będące papierami wartościowymi. Osoby zainteresowane uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zamkniętym mogą do niego przystąpić w okresie subskrypcji certyfikatów, ewentualnie poprzez nabycie ich na rynku wtórnym, jeżeli dany fundusz zamknięty prowadzi działalność w formule funduszu publicznego, a jego certyfikaty notowane są na GPW. Należy wspomnieć również o tym, że w przypadku FIZ mamy do czynienia z ograniczeniem możliwości wyjścia z inwestycji – fundusz wykupuje certyfikaty inwestycyjne wyłącznie w przypadkach wskazanych w statucie. Ze wskazanymi ograniczeniami wiążą się również większe możliwości w innych obszarach. Dla przykładu, ze względu na to, że fundusz inwestycyjny zamknięty nie musi stale dysponować określoną sumą środków na spłatę uczestników funduszu, TFI zarządzające takim funduszem ma większą swobodę inwestycyjną.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty – co to za rodzaj funduszu?

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty to, podobnie jak fundusz inwestycyjny zamknięty, typ alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Jest to instytucja hybrydowa, która proponuje część rozwiązań analogicznych do FIO, a przy tym ma niektóre cechy podobne do FIZ. Co istotne, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może w statucie określać warunki, w jakich uczestnik funduszu ma prawo żądać odkupienia jednostki uczestnictwa przez fundusz. Precyzowany może być na przykład termin, w którym inwestor powinien zgłosić taki zamiar. Istotną cechą SFIO jest również to, że może on w swoim statucie ograniczyć krąg uczestników funduszu. Oznacza to, że dany fundusz może być przeznaczony wyłącznie dla wybranej grupy inwestorów.

Czym różnią się otwarty i zamknięty fundusz inwestycyjny?

Pomiędzy otwartym i zamkniętym funduszem inwestycyjnym istnieje kilka fundamentalnych różnic. Zachodzą one w różnych obszarach, wśród których można wyróżnić m.in.:

 • tytuły uczestnictwa,
 • stabilność,
 • możliwości inwestycyjne.

Jak prezentują się różnice między otwartym a zamkniętym funduszem inwestycyjnym w przypadku każdej z tych kwestii?

Tytuły uczestnictwa

Podstawowym aspektem pozwalającym na rozróżnienie FIO oraz FIZ jest rodzaj tytułu uczestnictwa związanego z danym typem funduszu. W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego są to jednostki uczestnictwa, otrzymywane przez inwestorów w zamian za wpłaty. Charakteryzuje je to, że m.in.:

 • nie są papierami wartościowymi,
 • nie można ich sprzedać innemu uczestnikowi,
 • można je odziedziczyć i zastawić,
 • są podzielne – jest możliwe nabycie niecałkowitej liczby jednostek, co okazuje się bardzo korzystne, gdy inwestor chce przeznaczyć na zakup ściśle określoną kwotę.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ich aktywów nie dzieli się na jednostki, ale na certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi. Certyfikaty można sprzedawać innym inwestorom, przy czym należy pamiętać, że nie są one niepodzielne.

Stabilność

Inną istotną różnicą między FIO a FIZ jest stopień stabilizacji aktywów. Jest on większy w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, co wynika z ograniczeń związanych z przystąpieniem i wyjściem z inwestycji. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, inwestor pragnący stać się uczestnikiem takiego funduszu musi wnieść wpłatę podczas emisji certyfikatów inwestycyjnych, których liczba jest ograniczona lub nabyć je na rynku wtórnym. Ograniczona jest także możliwość odkupienia certyfikatów inwestycyjnych, co oznacza, że fundusz odkupuje certyfikaty jedynie w ustalonych odgórnie okresach wykupu. Charakterystyczne dla tych funduszy jest również to, że wyceny certyfikatów publikowane są rzadziej niż odbywa się to w przypadku jednostek uczestnictwa w FIO, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych. W ich przypadku nie ma takich ograniczeń związanych z wejściem i wyjściem z inwestycji. Na żądanie uczestnika fundusz zobowiązany jest do sprzedaży oraz odkupienia jednostek uczestnictwa. Co ważne, standardowo są one wyceniane w każdy dzień roboczy, dzięki czemu inwestor nie musi długo czekać na realizację zlecenia. Wiąże się to jednak z dużą płynnością zarówno liczby uczestników funduszu, jak i liczby jednostek uczestnictwa, co ma istotny wpływ na stopień stabilizacji aktywów.

Możliwości inwestycyjne

FIO oraz FIZ różnią się także pod względem elastyczności w budowie portfela i puli możliwości inwestycyjnych. Są one większe w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które umożliwiają lokowanie aktywów m.in. w udziałach spółek z o.o. czy nieruchomościach, co nie jest możliwe w przypadku FIO. Fundusze inwestycyjne otwarte objęte są większymi ograniczeniami związanymi z limitami inwestycyjnymi niż w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Fundusz inwestycyjny zamknięty może również zainwestować większą część aktywów w papiery wartościowe jednego emitenta, co w określonych sytuacjach może zwiększać ryzyko inwestycyjne w porównaniu z inwestycją w FIO, które co do zasady mają bardziej zdywersyfikowane portfele.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Na rynku funkcjonuje bardzo wiele różnorodnych funduszy inwestycyjnych. Zasadne jest więc pytanie, jak wybrać fundusz inwestycyjny dopasowany do swoich potrzeb?

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do funduszu należy zrealizować kilka istotnych działań. Wśród nich znajdują się:

 • analiza własnych potrzeb i oczekiwań, w tym ryzyka, jakie jesteśmy w stanie podjąć,
 • wybór właściwego typu funduszu,
 • analiza wyników inwestycyjnych funduszu,
 • analiza TFI zarządzającego danym funduszem.

Zapoznajmy się teraz z tym, co należy zrealizować w ramach każdego z tych działań.

Analiza własnych potrzeb i oczekiwań

W jaki sposób można sprecyzować potrzeby i oczekiwania? W tym celu należy:

 • określić cel inwestycji,
 • ocenić swoje możliwości finansowe,
 • wyznaczyć horyzont czasowy inwestycji środków finansowych,
 • ocenić realną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego,
 • wskazać oczekiwaną stopę zwrotu, pamiętając, że wysoka stopa zwrotu, to również wyższy poziom ryzyka,
 • zapoznać się z prospektem funduszu inwestycyjnego oraz jego dokumentem KIID.

Aby ułatwić potencjalnemu inwestorowi określenie jego preferencji inwestycyjnych, poszczególne Towarzystwa udostępniają testy adekwatności. Na podstawie odpowiedzi klienta, określana jest grupa funduszy z oferty danego TFI, które są odpowiednie i nieodpowiednie dla danego klienta.

Wybór właściwego typu funduszu

Jakie aspekty inwestor powinien wziąć pod uwagę podczas analizy tego, jaki fundusz będzie dla niego odpowiedni? Wśród nich znajdują się m.in.:

 • rodzaj funduszu, który determinuje jego możliwości inwestycyjne, sposoby wejścia i wyjścia z inwestycji,
 • cel inwestycyjny funduszu i związane z nim ryzyko inwestycyjne,
 • polityka inwestycyjna funduszu,
 • czas, na jaki utworzono fundusz,
 • reguły realizacji dochodów z inwestycji,
 • koszty uczestnictwa w funduszu i wysokość wynagrodzenia TFI za zarządzanie funduszem,
 • ocena ratingowa (jeśli została przyznana).

Analiza wyników inwestycyjnych funduszu

Przydatnym narzędziem w procesie wyboru funduszu inwestycyjnego jest analiza jego wyników finansowych. Warto w tym celu prześledzić wyniki z okresu minimum ostatnich kilku lat interesującego nas funduszu na tle konkurencyjnych funduszy. Jeżeli wyniki okażą się obiecujące, to pozytywnie świadczy to o umiejętnościach i wiedzy specjalistów zarządzających funduszem. Dobrym posunięciem jest również zapoznanie się z rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym funduszu. Podczas całej analizy należy jednak mieć na względzie to, że pod uwagę są brane wyniki historyczne. Oznacza to, że nawet jeżeli przez długi okres fundusz notował sukcesy, to nie ma gwarancji, że w przyszłości również tak będzie. Pozwala to jednak sądzić, że zarządzają nim kompetentne osoby.

Analiza TFI zarządzającego funduszem

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki funduszu jest to, kto nim zarządza. Dlatego, zanim inwestor wejdzie w jakiś fundusz inwestycyjny, powinien zwrócić uwagę na zarządzające nim towarzystwo. Co warto przeanalizować? Wśród aspektów, którym warto się przyjrzeć, znajdują się m.in.:

 • wyniki finansowe innych funduszy zarządzanych przez to TFI,
 • doświadczenie, kwalifikacje i wyniki osoby zarządzającej funduszem,
 • doświadczenie i kwalifikacje zarządu TFI,
 • historia i renoma TFI.

Jakie są zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Nie ma przypadku w tym, że fundusze inwestycyjne są często wybieraną metodą inwestowania. Warto zauważyć, że dobrze wypadają one zarówno w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie, jak i z tradycyjnymi lokatami bankowymi. W kontekście pierwszego zestawienia należy zwrócić uwagę na m.in.:

 • mniejszy poziom ryzyka,
 • profesjonalne zarządzanie,
 • płynność inwestycji,
 • rozproszenie ryzyka inwestycyjnego.

Jeśli mowa natomiast o porównaniu z lokatami bankowymi, to podstawowym plusem funduszy są potencjalnie wyższe dochody.

Fundusze inwestycyjne w zestawieniu z tradycyjnymi formami oszczędzania charakteryzują się szeregiem zalet – poniżej krótko scharakteryzowaliśmy najważniejsze z nich.

 • Fundusze inwestycyjne to wygodny sposób inwestowania oszczędności dla osób, które nie posiadają czasu lub wystarczającej wiedzy do tego, aby skutecznie samodzielnie działać na rynku kapitałowym. Inwestor musi jedynie określić poziom ryzyka, jakie chce podjąć, a wpłaconymi środkami na wybrany fundusz zajmą się doświadczeni specjaliści z TFI, działający pod nadzorem KNF.
 • W porównaniu z samodzielnym inwestowaniem na rynku kapitałowym inwestowanie poprzez fundusz inwestycyjny generuje niższe koszty dla jego uczestnika. Wynika to z różnych przyczyn, wśród których można wyróżnić to, że koszty funkcjonowania funduszu rozkładają się na wielu inwestorów, a sam fundusz może np. negocjować warunki zakupu poszczególnych instrumentów finansowych.
 • Inwestowanie poprzez fundusz inwestycyjny umożliwia większą dywersyfikację portfela, a w konsekwencji bardziej efektywne rozproszenie ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku pojedynczego inwestora.
 • Fundusze inwestycyjne często posiadają elastyczną ofertę, co umożliwia dostosowanie strategii budowy długookresowych planów inwestowania do indywidualnych potrzeb.
 • Wielkość kapitału zgromadzonego przez fundusz inwestycyjny pozwala mu na udział w operacjach kapitałowych, które są dostępne przede wszystkim dla inwestorów instytucjonalnych.
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają ściśle określone i kontrolowane procedury zarządzania ryzykiem. Zapobiega to możliwości podjęcia przez zarządzającego nadmiernego ryzyka.
 • Pracujący w TFI zarządzający muszą wykazać się ponadprzeciętnymi kompetencjami. Ustawowym obowiązkiem jest, aby Towarzystwo zarządzające funduszami otwartymi zatrudniało co najmniej dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Czy można zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Na starcie należy przypomnieć, że w przypadku funduszy inwestycyjnych nie ma gwarancji zysku. Perspektywa tego, ile można zarobić na inwestycji w dany fundusz inwestycyjny, w dużej mierze zależy od jego polityki inwestycyjnej. Inwestując w fundusze o strategii konserwatywnej, należy się spodziewać potencjalnie niższych zarobków, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka utraty zainwestowanych środków. Jeżeli inwestor zdecyduje się natomiast na inwestycję w fundusze wysokiego ryzyka, to może spodziewać się większych zysków, ale jednocześnie musi liczyć się również z wyższym prawdopodobieństwem straty. Jak widać, bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile można zarobić na funduszach inwestycyjnych, zależy to bowiem od wielu czynników. Dlatego też, zanim zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu do funduszu, należy dokładnie wszystko przeanalizować.

Czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne?

Wielu inwestorów zastanawia się nad tym, czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne. Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od tego, co mamy na myśli, mówiąc o bezpieczeństwie funduszy inwestycyjnych. Jeśli mowa o pewności zysku, to ta forma inwestowania nie może jej zagwarantować. Istnieją fundusze o różnym poziomie ryzyka, ale w przypadku żadnego z nich ryzyko straty nie jest równe zeru.

Możemy jednak spojrzeć na to pytanie pod innym kątem. Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne wiąże się z bezpieczeństwem powierzonych im środków ze względu na m.in.:

 • formę prawną – fundusz inwestycyjny ma osobowość prawną; ma osobny majątek od TFI, a w razie ewentualnego bankructwa towarzystwa, to środki zgromadzone w nim nie wchodzą do masy upadłościowej towarzystwa,
 • bieżącą kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego,
 • przechowywanie środków finansowych inwestorów na rachunku depozytariusza – jest nim bank, który dba o bezpieczeństwo tych środków.

Okazuje się więc, że fundusze inwestycyjne są bezpiecznymi instytucjami, ale inwestując w nie, należy zawsze być świadomym mniejszego lub większego ryzyka straty.

Kto tworzy fundusz inwestycyjny?

Jedynymi podmiotami uprawnionymi przez polskie prawo do tworzenia funduszy inwestycyjnych są towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych i jakie są jego zadania? Jest to podmiot działający w formie spółki akcyjnej, który ma prawo m.in. do:

 • tworzenia funduszy inwestycyjnych,
 • zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • reprezentowania funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma za zadanie podejmowanie wszelkich działań, które są niezbędne do tego, aby fundusz funkcjonował prawidłowo. Odpowiada ono wobec uczestników funduszu za ewentualne szkody wynikające z nienależytego wykonywania obowiązków w obszarze zarządzania funduszem. Warto podkreślić, że aby TFI mogło funkcjonować, niezbędne są:

 • zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego,
 • posiadanie odpowiedniego kapitału,
 • posiadanie koniecznych zasobów organizacyjnych oraz osobowych.

W celu zwiększenia ochrony uczestników funduszy TFI podlegają wielu rygorystycznym normom zawartym w Ustawie.

Kto sprawuje kontrolę nad funduszami inwestycyjnymi?

Fundusze inwestycyjne powszechnie zalicza się do kategorii instytucji zaufania publicznego. Utrata takiego zaufania przez fundusz ma negatywne konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale także dla innych uczestników rynku. Aby uniknąć takiej sytuacji, działalność funduszy inwestycyjnych pozostaje pod nadzorem organu administracji państwowej, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Pomoc KNF w sprawowaniu kontroli nad funduszami inwestycyjnymi zapewniają także wewnętrzne mechanizmy kontrolno-nadzorcze w TFI, takie jak compliance, audyt wewnętrzny, organ kontroli wewnętrznej w TFI, a także kontrola ze strony depozytariusza i biegłego rewidenta.

Kiedy wycofać się z funduszu inwestycyjnego?

W życiu inwestora zdarzają się sytuacje, w których opłaca mu się wyjść z aktualnego funduszu inwestycyjnego i zainwestować w inny fundusz u tego samego lub innego TFI. Nie należy tego robić pochopnie – nieostrożna zmiana funduszu, spowodowana np. okresowo niższą stopą zwrotu od innych funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej, jest błędną decyzją. Wyróżnia się jednak kilka sytuacji, których wystąpienie sprawia, że inwestor może zacząć się zastanawiać nad ewentualnym wycofaniem się z funduszu inwestycyjnego. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • zmiana strategii funduszu,
 • zmiana specjalisty zarządzającego funduszem inwestycyjnym,
 • długotrwałe, niezadowalające wyniki funduszu,
 • nieuzasadniony wzrost opłat pobieranych przez fundusz,
 • zmiana celów inwestycyjnych inwestora.

Zanim inwestor jednak zdecyduje się wycofać z funduszu inwestycyjnego i zacznie przeglądać inne produkty inwestycyjne z tego segmentu, to powinien całą sytuację gruntownie przeanalizować.

Podsumowanie

Wiele osób zainteresowanych tematem inwestowania na pewnym etapie zadało sobie pytanie: co to jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania, która może przynieść swoim uczestnikom wiele korzyści, jednak muszą oni pamiętać o podejmowanym ryzyku i braku gwarancji zysku. Dlatego przed wejściem w dany fundusz należy wszystko dokładnie przemyśleć i wybrać dopasowany do swoich potrzeb fundusz. który jest zarządzany przez uznane, profesjonalne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Skarbiec TFI to renomowane, niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych z ponad dwudziestoletnią historią działalności. Naszą ofertę, która obejmuje różnorodne fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów, kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. U nas każdy inwestor znajdzie odpowiedni fundusz inwestycyjny dla siebie. Jako Skarbiec TFI oferujemy także różnego rodzaju produkty emerytalne oraz usługę Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł i interesują Cię wartościowe treści dotyczące tego, jak inwestować pieniądze, to zapoznaj się z innymi wpisami na naszej stronie internetowej.

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij