Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Subfundusz może też lokować aktywa w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także bezpośrednio w akcje. Subfundusz zabezpiecza ryzyko kursowe portfela.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących.

Zarządzanie w funduszu JPMorgan – Emerging Markets Opportunities odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach. Subfundusz może również nabywać do portfela jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy zagranicznych, a także akcje.

#
Akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących.

#
Dynamicznie zarządzany portfel.

#
Lokalni zarządzający i analitycy.

Wyniki historyczne

Opcjonalnie jakiś podtytuł

181.08 PLN
+43.05 (31.19%)
2021-06-16

Stopy zwrotu

na 16.06.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.92%
Miesiąc 3.42%
3 miesiące -1.47%
Pół roku 10.54%
Rok 31.19%
3 lata 30.89%
5 lat 80.81%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 6.52%
202011.24%
201922.36%
2018-9.47%
201719.45%
201615.8%
2015-10.94%
Od początku 81.08%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Relatywne:
Dzień: -0.92%, Miesiąc: 3.42%, 3 miesiące: -1.47%, Pół roku: 10.54%, Rok: 31.19%, 3 lata: 30.89%, 5 lat: 80.81%, 10 lat: –
-0.92% 3.42% -1.47% 10.54% 31.19% 30.89% 80.81%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: 6.52%, 2020: 11.24%, 2019: 22.36%, 2018: -9.47%, 2017: 19.45%, 2016: 15.8%, 2015: -10.94%, Od początku: 81.08%
6.52% 11.24%22.36%-9.47%19.45%15.8%-10.94% 81.08%
Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wielkość funduszu 46 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,04%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003
Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Odpowiada za selekcję funduszy polskich

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

  • PDF 14.06.2021 Skarbiec Emerging Markets Opportunities karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec Global Funds SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF 22.02.2021 Skarbiec Emerging Markets Opportunities kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij