Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Subfundusz może też lokować aktywa w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także bezpośrednio w akcje. Subfundusz zabezpiecza ryzyko kursowe portfela.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących.

Zarządzanie w funduszu JPMorgan – Emerging Markets Opportunities odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach. Subfundusz może również nabywać do portfela jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy zagranicznych, a także akcje.

#
Akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących.

#
Dynamicznie zarządzany portfel.

#
Lokalni zarządzający i analitycy.

Wyniki historyczne

147.92 PLN
-26.66 (-15.27%)
2022-05-13

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 1.92%
Miesiąc -5.57%
3 miesiące -13.66%
Pół roku -19.3%
Rok -15.27%
3 lata 8.82%
5 lat 18.7%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -15.01%
20212.38%
202011.24%
201922.36%
2018-9.47%
201719.45%
201615.8%
Od początku 47.92%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Relatywne:
Dzień: 1.92%, Miesiąc: -5.57%, 3 miesiące: -13.66%, Pół roku: -19.3%, Rok: -15.27%, 3 lata: 8.82%, 5 lat: 18.7%, 10 lat: –
1.92% -5.57% -13.66% -19.3% -15.27% 8.82% 18.7%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: -15.01%, 2021: 2.38%, 2020: 11.24%, 2019: 22.36%, 2018: -9.47%, 2017: 19.45%, 2016: 15.8%, Od początku: 47.92%
-15.01% 2.38%11.24%22.36%-9.47%19.45%15.8% 47.92%
Początek działalności Kategoria A – 02.12.2013, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wielkość funduszu 43 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003
Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Paweł Regulski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Adam Czorniej Zarządzający

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

  • PDF 10.05.2022 Skarbiec Emerging Markets Opportunities karta funduszu pobierz
  • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 12.04.2022 Skarbiec Global Funds SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec Emerging Markets Opportunities kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 22.11.2021 Skarbiec Emerging Markets Opportunities kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij