Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Skarbiec Emerging Markets Opportunities to subfundusz wydzielony w ramach funduszu Skarbiec Global Funds. Charakterystyczną cechą tego subfunduszu jest to, że co najmniej 80% jego aktywów jest lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities może inwestować również w inne instrumenty – inwestuje w jednostki uczestnictwa innych, w tym zagranicznych, funduszy inwestycyjnych, a także bezpośrednio w akcje.

Inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Emerging Markets Opportunities?

Proponowany przez Skarbiec TFI subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities ma na celu długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu poprzez wzrost wartości lokat. W jaki sposób osiąga się ten cel? Jak zaznaczono wcześniej, co najmniej 80% aktywów lokowanych jest w tytuły uczestnictwa JP Morgan Emerging Markets Opportunities Fund. Zarządzanie w funduszu JPMorgan – Emerging Markets Opportunities odbywa się w oparciu o wiedzę specjalistów, którzy działają na lokalnych rynkach. Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities cechuje również dywersyfikacja w inne fundusze akcji Emerging Markets. Subfundusz ma prawo bowiem lokować aktywa bezpośrednio w akcje lub nabywać do portfela jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Maksymalnie 35% środków subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities może inwestować natomiast w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP, a także depozyty bankowe.

Komu rekomendujemy subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities?

Skarbiec TFI to renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które oferuje swoim klientom różnego typu fundusze inwestycyjne. W ofercie Skarbiec TFI znajduje się m.in. subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities, który inwestuje w akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących. Kto może być zainteresowany tym produktem inwestycyjnym? Rekomendujemy go inwestorom, którzy oczekują atrakcyjnej stopy zwrotu i są gotowi podjąć ryzyko inwestycyjne 4 na 7 w skali KID. Powinni oni przy tym planować utrzymywać swoje środki w subfunduszu przez minimum 5 lata od rozpoczęcia inwestycji.

Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities charakteryzuje się dużą zmiennością ceny jednostki oraz znacznym ryzykiem związanym z inwestycjami na rynkach wschodzących, przez co zachodzi zarówno szansa na duży zysk, jak i poniesienie znaczących strat. Subfundusz może zainteresować osoby posiadające globalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i chcące poszerzyć go o bardziej ryzykowne aktywa, licząc na potencjalnie większe zyski.

Fundusz posiada istotne ryzyko walutowe ze względu na brak zabezpieczania pozycji walutowej w stosunku do koszyka walut krajów rozwijających się.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane inwestycją w subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities.

#
Akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących.

#
Dynamicznie zarządzany portfel. Lokalni zarządzający i analitycy.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

142.90 PLN
+7.67 (5.67%)
2024-06-20

Stopy zwrotu

na 20.06.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.4%
Miesiąc 2.75%
3 miesiące 8.36%
Pół roku 12.64%
Rok 5.67%
3 lata -22.21%
5 lat 2.67%
10 lat 38.27%
Okres Pełne okresy
W tym roku 11.34%
2023-7.47%
2022-20.31%
20212.38%
202011.24%
201922.36%
2018-9.47%
Od początku 42.9%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Relatywne:
Dzień: 0.4%, Miesiąc: 2.75%, 3 miesiące: 8.36%, Pół roku: 12.64%, Rok: 5.67%, 3 lata: -22.21%, 5 lat: 2.67%, 10 lat: 38.27%
0.4% 2.75% 8.36% 12.64% 5.67% -22.21% 2.67% 38.27%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: 11.34%, 2023: -7.47%, 2022: -20.31%, 2021: 2.38%, 2020: 11.24%, 2019: 22.36%, 2018: -9.47%, Od początku: 42.9%
11.34% -7.47%-20.31%2.38%11.24%22.36%-9.47% 42.9%
Początek działalności Kategoria A – 02.12.2013, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wielkość funduszu na 10.2023 20 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003
Dariusz Świniarski Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Paweł Regulski Zarządzający

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz funduszami Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

  • PDF 13.06.2024 Skarbiec Emerging Markets Opportunities karta funduszu pobierz
  • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec Global Funds SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 09.01.2024 Skarbiec Emerging Markets Opportunities historyczne wyniki pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF Skarbiec Emerging Markets Opportunities prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Emerging Markets Opportunities dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij