Skarbiec Top Brands

Skarbiec Top Brands to subfundusz, który inwestuje środki finansowe swoich uczestników w akcje światowych spółek o powszechnie rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku. Charakterystycznymi cechami tych spółek są m.in. wysoki stopień lojalności klientów, a także to, że ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta. Skarbiec Top Brands rekomendujemy inwestorom, którzy pragną czerpać zysk z inwestycji w akcje spółek charakteryzujących się najlepszymi fundamentami i globalnym zasięgiem. Uczestnicy funduszu powinni równocześnie być otwarci na zmienność oraz ryzyko płynące z krótkoterminowego inwestowania w akcje. Istotne jest także to, aby osoba zainteresowana inwestycją w subfundusz Skarbiec Top Brands posiadała okres inwestycyjny wynoszący minimum 5 lat.

Światowi liderzy w kreowaniu nowych trendów konsumenckich

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Brands?

Subfundusz Skarbiec Top Brands oferowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI inwestuje w akcje spółek, które mają światową rozpoznawalność i zdobywają znaczącą przewagę nad konkurencją. Dzięki budowaniu i utrwalaniu tej przewagi subfundusz kreuje wartość dla akcjonariuszy. Subfundusz Skarbiec Top Brands jest aktywnie zarządzanym funduszem, który bazuje na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu na podstawie analizy fundamentalnej. W portfelu inwestycyjnym znajdują się walory kilkudziesięciu dokładnie wyselekcjonowanych spółek. Posiadają one duże grono lojalnych klientów, a dzięki swojej marce oraz innym wartościom niematerialnym lub prawnym, takim jak patenty, prawa autorskie czy technologie, mają zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję na rynku. Aktywność zarządzającego przejawia się natomiast w niestandardowym podejściu do procesu inwestycyjnego, w przypadku którego najważniejszą rolę odgrywa ilościowa i jakościowa analiza rozwiązań proponowanych przez każdą ze spółek.

Jaki jest cel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec Top Brands? Jest to długoterminowy wzrost wartości aktywów będący konsekwencją wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się głównie poprzez inwestowanie w akcje i udziałowe papiery wartościowe spółek posiadających istotną przewagę konkurencyjną oraz konsekwentnie budujących silną markę i lojalność klientów. Do 34% aktywów subfunduszu Skarbiec Top Brands mogą natomiast stanowić inwestycje w instrumenty dłużne, instrumenty pochodne, a także tytuły uczestnictwa funduszy krajowych oraz zagranicznych.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Top Brands?

Jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponujemy różnorodne fundusze inwestycyjne. W naszej ofercie znajduje się subfundusz Skarbiec Top Brands, który rekomendujemy inwestorom zainteresowanym osiągnięciem zysków poprzez inwestowanie w akcje spółek osiągających istotną przewagę konkurencyjną. Uczestnicy tego subfunduszu chcą wykorzystać potencjał spółek adresujących trendy u nowoczesnego konsumenta. Subfundusz Skarbiec Top Brands to produkt inwestycyjny skierowany do inwestorów, których celem jest długoterminowe oszczędzanie przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji, a także ponadprzeciętny zysk. Muszą oni jednak akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne 5 na 7 w skali KIID oraz mieć świadomość braku gwarancji zysku.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Top Brands.

#
Dla inwestora poszukującego aktywnie zarządzanego funduszu opartego na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu w oparciu o analizę fundamentalną.

#
Dla inwestora zainteresowanego posiadaniem funduszu inwestującego
w liderów swoich branż, adresujących nowe trendy u nowoczesnego konsumenta.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

235.60 PLN
-7.24 (-2.98%)
2023-01-27

Stopy zwrotu

na 27.01.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.04%
Miesiąc 7.27%
3 miesiące 11.16%
Pół roku 8.15%
Rok -2.98%
3 lata 15.5%
5 lat 24.85%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 7.07%
2022-26.38%
20213.47%
202041.39%
201929.4%
2018-7.18%
201732.6%
Od początku 96.35%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Brands
Relatywne:
Dzień: -0.04%, Miesiąc: 7.27%, 3 miesiące: 11.16%, Pół roku: 8.15%, Rok: -2.98%, 3 lata: 15.5%, 5 lat: 24.85%, 10 lat: –
-0.04% 7.27% 11.16% 8.15% -2.98% 15.5% 24.85%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Top Brands
Pełne okresy:
W tym roku: 7.07%, 2022: -26.38%, 2021: 3.47%, 2020: 41.39%, 2019: 29.4%, 2018: -7.18%, 2017: 32.6%, Od początku: 96.35%
7.07% -26.38%3.47%41.39%29.4%-7.18%32.6% 96.35%
Początek działalności Kategoria A – 26.02.2014, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Index (USD).
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 90 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od benchmark
Rachunek nabyć 04 1140 1010 0000 5249 2500 1004
Dodatkowe informacje Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec – Top Brands. Z dniem 11 grudnia 2020 r. Subfundusz Skarbiec – Top Brands („Subfundusz przejmujący”) został połączony z Subfundusz Skarbiec – Rynków Rozwiniętych („Subfundusz przejmowany”).

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2022-12-30

Akcje

93%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

7%

Dane z dnia 2022-12-30

USA

86%

Francja

12%

Niemcy

2%

Dane z dnia 2022-12-30

Dobra dyskrecjonalne

53%

Dobra podstawowe

25%

Telekomunikacja

7%

Przemysł

6%

Ochrona zdrowia

5%

IT

4%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający

Ze Skarbiec TFI związany od 2018 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami/Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Karierę zawodową rozpoczynała w 2011 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 r. na stanowisku Młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem.

 • PDF 11.01.2023 Skarbiec Top Brands karta funduszu pobierz
 • PDF 10.01.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 09.01.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 09.01.2023 Skarbiec Top Brands komentarz do wyników pobierz
 • PDF 05.01.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Top Brands prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Top Brands dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Brands kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Brands kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Brands kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 11.12.2020 Wyceny historyczne Skarbiec Rynków Rozwiniętych w USD pobierz
 • PDF 11.12.2020 Wyceny historyczne Skarbiec Rynków Rozwiniętych w PLN pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij