Pracowniczy Program Emerytalny

PPE to zorganizowana forma oszczędzania na emeryturę, będąca uzupełnieniem polskiego systemu emerytalnego, finansowana przez pracodawcę, niezależna od składek ZUS. To rozwiązanie dedykowane pracodawcom świadomie i odpowiedzialnie kształtującym długoterminową politykę personalną, chcącym zadbać o przyszłość finansową swoich pracowników. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia PPE, tak by program emerytalny przyniósł korzyści zarówno pracodawcy, jak i uczestnikom.

Dodatkowe pieniądze na Twoją emeryturę

 • #
  Pracowniczy Program Emerytalny – większa efektywność
  Oszczędzanie w ramach PPE zapewnia większą efektywność inwestycji dzięki ustawowo zagwarantowanemu zwolnieniu wypłat z PPE z podatku od zysków kapitałowych. Systematyczność wpłat przekazywanych co miesiąc do programu emerytalnego (wpłaty skorelowane są z wynagrodzeniem), przekłada się na wyższą efektywność inwestycji w okresach o podwyższonej zmienności na rynkach finansowych. Pracowniczy Program Emerytalny oferuje możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne pobierające obniżone wynagrodzenie za zarządzanie, dzięki czemu, w długim okresie, wyniki z inwestycji osiągane w PPE istotnie przewyższają wyniki analogicznej inwestycji dokonywanej w ramach standardowej oferty funduszy (np. dostępnych w sieciach dystrybucyjnych).
 • Bezpieczeństwo PPE
  Pracownicze Programy Emerytalne działają w oparciu o ustawowe regulacje i są rejestrowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która nie tylko weryfikuje poprawność umów składających się na program, ale także nadzoruje instytucje finansowe zarządzające środkami zgromadzonymi w programie. PPE w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego to rozwiązanie, w którym aktywa uczestników są odseparowane od aktywów TFI zarządzającego funduszem (fundusze inwestycyjne mają odrębną osobowość prawną).
  #
Elastyczność Pracowniczych Programów Emerytalnych
 • W trakcie trwania PPE jego warunki mogą być w razie potrzeby modyfikowane przez pracodawcę i reprezentację pracowników – tak, aby jak najpełniej dostosować pracowniczy program emerytalny do oczekiwań uczestników lub do zmieniającej się rzeczywistości.
 • Pracodawca może okresowo zawiesić odprowadzanie składek do programu.
 • Pracodawca może podjąć decyzję o likwidacji Pracowniczego Planu Emerytalnego.
Oszczędność płynąca z PPE
 • Składki finansowane przez pracodawcę nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne w odróżnieniu np. od podwyżek czy premii.
 • Składki finansowane przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodu.
Silniejsza pozycja rynkowa dzięki PPE
 • Uczestnictwo w programie świadczy o społecznej odpowiedzialności pracodawcy. To także ważny benefit dla pracowników i element wyróżniający firmę na rynku pracy.
Wszechstronne wsparcie
 • Na każdym etapie prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego towarzyszy Ci gotowy do pomocy zespół. Zapewniamy pomoc w rejestracji programu w KNF, niezbędne szkolenia, wsparcie w komunikacji wewnętrznej, aplikację do obsługi programu po stronie pracodawcy, a także wygodny dostęp dla uczestników do informacji na temat środków zgromadzonych w PPE.

PPE – program emerytalny dający poczucie bezpieczeństwa
 • Prywatna własność środków zgromadzonych w programie.
 • Ustawowo regulowane dziedziczenie środków zgromadzonych w PPE.
 • Możliwość wskazania (na wypadek śmierci uczestnika Pracowniczego Programu Emerytalnego), osób uprawnionych do wypłaty środków zgromadzonych w programie.
 • Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – środki na przyszłą, dodatkową emeryturę niezależnie od ZUS i OFE.
 • Po odejściu z pracy przed 60 rokiem życia istnieje możliwość pozostawienia środków w Pracowniczym Programie Emerytalnym do momentu wypłaty lub przeniesienia ich na Indywidualne Konto Emerytalne.
Wygoda
 • Jedynym kryterium uczestnictwa w PPE jest staż pracy określony zasadami programu.
 • Formalności związane z przystąpieniem do PPE ograniczają się do złożenia stosownej deklaracji pracodawcy, który administruje programem.
 • W celu złożenia jakichkolwiek oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w PPE wystarczy złożyć je u pracodawcy.
 • Comiesięczne naliczanie i odprowadzanie składek do PPE to obowiązek pracodawcy.
 • Pracowniczy Program Emerytalny daje możliwość zwiększenia przyszłego kapitału emerytalnego poprzez zadeklarowanie Składki Dodatkowej, dobrowolnie finansowanej przez uczestnika w zależności od indywidualnych możliwości finansowych.
 • Składka Dodatkowa potrącana jest z wynagrodzenia pracownika i przekazywana wraz ze składką finansowaną przez pracodawcę.
Dodatkowe oszczędności
 • Niezależne od OFE i ZUS środki na przyszłą, dodatkową emeryturę.
 • Możliwość zwiększenia przyszłego kapitału emerytalnego poprzez zadeklarowanie Składki Dodatkowej – dobrowolnie finansowanej przez uczestnika, w zależności od jego indywidualnych chęci i możliwości finansowych.
Korzyści fiskalne płynące z PPE
 • Zwolnienie wypłaty z Pracowniczych Programów Emerytalnych z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • W przypadku śmierci uczestnika wypłata z PPE na rzecz osób uprawnionych do tych środków nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Dokumenty do pobrania

 • PDF 18.10.2022 Oferta PPE pobierz

Nasze referencje

Związek Banków PolskichMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji – Wrocław
Iuslaboris

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij