Skarbiec Top Funduszy Akcji

Skarbiec Top Funduszy Akcji to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, który funkcjonuje jako fundusz funduszy. Oznacza to, że środki inwestorów wykorzystywane są do nabywania jednostek innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych oraz zagranicznych. Strategia funduszu Skarbiec Top Funduszy Akcji bazuje na selekcji najlepszych funduszy akcji w celu maksymalnego zwiększenia szans na zysk. Niniejszy fundusz inwestycyjny rekomendujemy osobom zainteresowanym inwestowaniem długoterminowym, które nie planują wycofywać swoich środków w ciągu 5 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji?

Fundusz Skarbiec Top Funduszy Akcji ma na celu stabilny oraz długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu, który jest osiągany poprzez wzrost wartości jego lokat. Zgodnie ze strategią inwestycyjną fundusz Skarbiec Top Funduszy Akcji bazuje na inwestycji w jednostki zarówno krajowych, jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Co istotne,w jednostkach uczestnictwa tych funduszy musi zostać ulokowane minimum 75% aktywów.

W co inwestowana jest pozostała część środków zgromadzonych przez ten fundusz inwestycyjny? Na pozostałą część portfela mogą składać się m.in. akcje oraz instrumenty dłużne. Należy podkreślić przy tym, że minimum 50% i maksimum 95% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa mające charakter akcyjny. Zalicza się do nich akcje, a także jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa uplasowane przez fundusz Skarbiec Top Funduszy Akcji w kategorii subfunduszy akcyjnych. Charakterystycznymi cechami tego funduszu są: duża płynność, a także aktywna alokacja między częścią udziałową a dłużną.

Warto wspomnieć również o tym, że do 50% wartości swoich aktywów fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa subfunduszy, które zostały wydzielone w ramach Skarbiec FIO. Decyzję na temat tego, jak kształtuje się udział poszczególnych klas aktywów funduszu Skarbiec Top Funduszy Akcji, podejmują członkowie Komitetu Inwestycyjnego Portfeli Skarbiec TFI SA.

Jakim inwestorom rekomendujemy fundusz inwestycyjny Skarbiec Top Funduszy Akcji?

Skarbiec TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferujące klientom różnego typu fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny Skarbiec Top Funduszy Akcji rekomendujemy inwestorom, których interesuje lokowanie środków finansowych w najlepsze fundusze inwestycyjne akcyjne. Uczestnictwo w tym funduszu daje szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, jednak wiąże się przy tym z wysokim poziomem ryzyka wynoszącym 4 na 7 w skali KID.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych funduszem Skarbiec Top Funduszy Akcji.

#
Fundusz funduszy – inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji.

#
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową
i dłużną.

Wyniki historyczne

238.44 PLN
2024-07-16

Stopy zwrotu

na 16.07.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.47%
Miesiąc 3.18%
3 miesiące 6.47%
Pół roku 17.13%
Rok 23.99%
3 lata 15.66%
5 lat 46.03%
10 lat 65.06%
Okres Pełne okresy
W tym roku 14.7%
202327.49%
2022-20.23%
202110.9%
202015.76%
20194.93%
2018-11.57%
Od początku 138.44%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: -0.47%, Miesiąc: 3.18%, 3 miesiące: 6.47%, Pół roku: 17.13%, Rok: 23.99%, 3 lata: 15.66%, 5 lat: 46.03%, 10 lat: 65.06%
-0.47% 3.18% 6.47% 17.13% 23.99% 15.66% 46.03% 65.06%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: 14.7%, 2023: 27.49%, 2022: -20.23%, 2021: 10.9%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, Od początku: 138.44%
14.7% 27.49%-20.23%10.9%15.76%4.93%-11.57% 138.44%
Początek działalności Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)
Informacje o zarządzającym Paweł Regulski (od 09.2018), Dariusz Świniarski (od 05.2021),
Wielkość funduszu na 10.2023 41 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1))
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Dane z dnia 2024-06-28

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

87%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

3%

Dane z dnia 2024-06-28

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

67%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

24%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

3%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Dariusz Świniarski Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Paweł Regulski Zarządzający

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz funduszami Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

  • PDF 11.07.2024 Skarbiec Top Funduszy Akcji karta funduszu pobierz
  • PDF 09.07.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.07.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 05.07.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 11.01.2024 Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO historyczne wyniki pobierz
  • PDF 29.09.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij