Skarbiec Top Funduszy Akcji

Fundusz funduszy – nabywa jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych
i zagranicznych. Strategia funduszu opiera się
na doborze najlepszych funduszy akcji w celu maksymalizacji szans na zysk.

Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się o inwestycję w jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, które muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze udziałowym. O udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu decydują członkowie specjalnie powołanego Komitetu Alokacji.
#
Fundusz funduszy – inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji.

#
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu.

#
Wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową
i dłużną.

Wyniki historyczne

216.20 PLN
+49.52 (29.71%)
2021-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień 1.76%
Miesiąc 3.19%
3 miesiące 5.46%
Pół roku 15.73%
Rok 29.71%
3 lata 30.07%
5 lat 52.18%
10 lat 85.53%
Okres Pełne okresy
W tym roku 17.28%
202015.76%
20194.93%
2018-11.57%
201716.18%
20169.63%
2015-5.24%
Od początku 116.2%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: 1.76%, Miesiąc: 3.19%, 3 miesiące: 5.46%, Pół roku: 15.73%, Rok: 29.71%, 3 lata: 30.07%, 5 lat: 52.18%, 10 lat: 85.53%
1.76% 3.19% 5.46% 15.73% 29.71% 30.07% 52.18% 85.53%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: 17.28%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, 2017: 16.18%, 2016: 9.63%, 2015: -5.24%, Od początku: 116.2%
17.28% 15.76%4.93%-11.57%16.18%9.63%-5.24% 116.2%
Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Paweł Regulski (od 09.2018), Odpowiada za alokację na klasy aktywów – Kamil Sobolewski (od 01.2019), Odpowiada za selekcję funduszy polskich – Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Wielkość funduszu 39 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Dane z dnia 2021-08-31

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

85%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

5%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Gotówka i pozostałe aktywa

5%

Dane z dnia 2021-08-31

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

74%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

24%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

2%

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację na klasy aktywów

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Dariusz Świniarski Odpowiada za selekcję funduszy polskich

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

 • PDF 08.09.2021 Skarbiec Top Funduszy Akcji – karta funduszu pobierz
 • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Top Akcyjny kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria MultiBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria mBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 21.07.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 31.05.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
 • PDF 02.01.2018 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij