Skarbiec Top Funduszy Akcji

Skarbiec Top Funduszy Akcji to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, który funkcjonuje jako fundusz funduszy. Oznacza to, że środki inwestorów wykorzystywane są do nabywania jednostek innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych oraz zagranicznych. Strategia funduszu Skarbiec Top Funduszy Akcji bazuje na selekcji najlepszych funduszy akcji w celu maksymalnego zwiększenia szans na zysk. Niniejszy fundusz inwestycyjny rekomendujemy osobom zainteresowanym inwestowaniem długoterminowym, które nie planują wycofywać swoich środków w ciągu 5 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji?

Fundusz Skarbiec Top Funduszy Akcji ma na celu stabilny oraz długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu, który jest osiągany poprzez wzrost wartości jego lokat. Zgodnie ze strategią inwestycyjną fundusz Skarbiec Top Funduszy Akcji bazuje na inwestycji w jednostki zarówno krajowych, jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Co istotne,w jednostkach uczestnictwa tych funduszy musi zostać ulokowane minimum 75% aktywów.

W co inwestowana jest pozostała część środków zgromadzonych przez ten fundusz inwestycyjny? Na pozostałą część portfela mogą składać się m.in. akcje oraz instrumenty dłużne. Należy podkreślić przy tym, że minimum 50% i maksimum 95% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa mające charakter akcyjny. Zalicza się do nich akcje, a także jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa uplasowane przez fundusz Skarbiec Top Funduszy Akcji w kategorii subfunduszy akcyjnych. Charakterystycznymi cechami tego funduszu są: duża płynność, a także aktywna alokacja między częścią udziałową a dłużną.

Warto wspomnieć również o tym, że do 50% wartości swoich aktywów fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa subfunduszy, które zostały wydzielone w ramach Skarbiec FIO. Decyzję na temat tego, jak kształtuje się udział poszczególnych klas aktywów funduszu Skarbiec Top Funduszy Akcji, podejmują członkowie Komitetu Inwestycyjnego Portfeli Skarbiec TFI SA.

Jakim inwestorom rekomendujemy fundusz inwestycyjny Skarbiec Top Funduszy Akcji?

Skarbiec TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferujące klientom różnego typu fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny Skarbiec Top Funduszy Akcji rekomendujemy inwestorom, których interesuje lokowanie środków finansowych w najlepsze fundusze inwestycyjne akcyjne. Uczestnictwo w tym funduszu daje szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, jednak wiąże się przy tym z wysokim poziomem ryzyka wynoszącym 4 na 7 w skali KIID.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych funduszem Skarbiec Top Funduszy Akcji.

#
Fundusz funduszy – inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji.

#
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową
i dłużną.

Wyniki historyczne

165.07 PLN
2023-03-20

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.49%
Miesiąc -3.11%
3 miesiące 2.53%
Pół roku 4.02%
Rok -9.87%
3 lata 24.08%
5 lat -1.3%
10 lat 19.98%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.23%
2022-20.23%
202110.9%
202015.76%
20194.93%
2018-11.57%
201716.18%
Od początku 65.07%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: -0.49%, Miesiąc: -3.11%, 3 miesiące: 2.53%, Pół roku: 4.02%, Rok: -9.87%, 3 lata: 24.08%, 5 lat: -1.3%, 10 lat: 19.98%
-0.49% -3.11% 2.53% 4.02% -9.87% 24.08% -1.3% 19.98%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: 1.23%, 2022: -20.23%, 2021: 10.9%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, 2017: 16.18%, Od początku: 65.07%
1.23% -20.23%10.9%15.76%4.93%-11.57%16.18% 65.07%
Początek działalności Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)
Informacje o zarządzającym Odpowiada za alokację funduszy – Grzegorz Zatryb (od 10.2021), odpowiada za selekcję i alokację funduszy – Paweł Regulski (od 09.2018), odpowiada za selekcję i alokację funduszy – Dariusz Świniarski (od 05.2021),
Wielkość funduszu 41 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1))
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Dane z dnia 2023-02-28

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

87%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

3%

Dane z dnia 2023-02-28

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

67%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

24%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

3%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Paweł Regulski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

 • PDF 16.03.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Top Funduszy Akcji karta funduszu pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria X kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Multi kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria mbank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.05.2022 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij