Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec Konserwatywny to fundusz inwestycyjny, który charakteryzuje się ograniczonym poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz wysoką płynnością. Stanowi on produkt inwestycyjny o jednej z najmniejszych historycznie zmienności spośród funduszy znajdujących się w ofercie towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI. Dzięki temu uznaje się go za odpowiednie rozwiązanie w czasach dużej zmienności panującej na rynkach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą funduszu.

Minimalizuj ryzyko, zachowaj płynność inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny?

Podstawową informacją, jaką na temat funduszu Skarbiec Konserwatywny powinna posiadać osoba zainteresowana uczestnictwem w nim, jest to, że określa się go mianem funduszu dłużnego. Co to oznacza dla inwestora? Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje środki finansowe swoich uczestników przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na polskim rynku. Inwestycje tego funduszu charakteryzują się bardzo konserwatywnym podejściem do ryzyka kredytowego – priorytetową rolę odgrywa w tym przypadku bezpieczeństwo. Warto dodać, że fundusz Skarbiec Konserwatywny inwestuje nie tylko w obligacje Skarbu Państwa, ale także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje banków i jednostek samorządu terytorialnego. Jedynie marginalna część aktywów lokowana jest w obligacjach przedsiębiorstw niefinansowych. Dzięki takiej polityce inwestycyjnej fundusz Skarbiec Konserwatywny ma szansę realizować postawiony przed nim cel inwestycyjny, a mianowicie długoterminowy, stabilny wzrost wartości aktywów.

W kontekście funduszu Skarbiec Konserwatywny należy również podkreślić to, że wyróżnia się wysoką elastycznością inwestowania. Wiąże się to z możliwością wycofania przez inwestora pieniędzy z funduszu w wybranym momencie, a także możliwością zmiany strategii lokowania swoich środków.

Fundusz Skarbiec Konserwatywny jest jednym z najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych proponowanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Do kogo skierowana jest oferta funduszu Skarbiec Konserwatywny?

Skarbiec TFI jest renomowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które zna się na tym, jak inwestować pieniądze. Proponujemy naszym klientom różnorodne fundusze inwestycyjne. Jednym z najważniejszych punktów jego oferty jest fundusz Skarbiec Konserwatywny. Na uczestnictwo w nim decydują się zwykle osoby zainteresowane wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynności inwestycji i akceptujące wyłącznie niski poziom ryzyka inwestycyjnego. Potencjalni uczestnicy funduszu Skarbiec Konserwatywny wymagają rzeczywistego zabezpieczenia wartości aktywów, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięciu wyższych stop zwrotu niż w przypadku lokat.

Zachęcamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych funduszem Skarbiec Konserwatywny.

#
Inwestycja dla tych, którzy chcą mieć stały dostęp do zgromadzonego kapitału i chronić jego wartość. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

#
Charakteryzuje się wysoką płynnością
i niskim ryzykiem (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Odpowiednia przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach.

Wyniki historyczne

389.75 PLN
+22.01 (5.99%)
2024-06-19

Stopa Zwrotu

na 19.06.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.02%
Miesiąc 0.49%
3 miesiące 1.21%
Pół roku 1.59%
Rok 5.99%
3 lata 7.81%
5 lat 9.9%
10 lat 20.37%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.74%
20238.11%
20221.04%
2021-4.07%
20202.24%
20191.56%
20181.77%
Od początku 289.75%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.49%, 3 miesiące: 1.21%, Pół roku: 1.59%, Rok: 5.99%, 3 lata: 7.81%, 5 lat: 9.9%, 10 lat: 20.37%
0.02% 0.49% 1.21% 1.59% 5.99% 7.81% 9.9% 20.37%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Konserwatywny
Pełne okresy:
W tym roku: 1.74%, 2023: 8.11%, 2022: 1.04%, 2021: -4.07%, 2020: 2.24%, 2019: 1.56%, 2018: 1.77%, Od początku: 289.75%
1.74% 8.11%1.04%-4.07%2.24%1.56%1.77% 289.75%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 17.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od.01.2024), Mateusz Roda (od 01.2019), Agnieszka Cieszkowska (od. 01.2024)
Wielkość funduszu na 05.2024 265 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 0%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,9%, Kategoria B – 0,45%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.
Rachunek nabyć Kategoria A – 84 1140 1010 0000 2820 5200 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-05-31

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 6,05%

Duracja na koniec miesiąca: 1,93

Ekspozycja na rynek długu z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 95,09%

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

40%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

27%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

16%

Obligacje Złotowe Bankowe

6%

Obligacje Samorządowe

5%

Obligacje Złotowe Pozostałe

4%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Dane z dnia 2024-05-31

PLN

99%

EUR

1%

USD

0%

CZK

0%

HUF

0%

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Michał Stawicki Dyrektor Zespołu Funduszy Dłużnych i Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

  • PDF 13.06.2024 Skarbiec Konserwatywny karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2024 Skarbiec Konserwatywny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.06.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 11.01.2024 Skarbiec Konserwatywny historyczne wyniki pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Konserwatywny prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Konserwatywny dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij