Skarbiec Konserwatywny

Nasz fundusz o jednej z najmniejszych historycznie zmienności w ofercie Skarbiec FIO, dedykowany wszystkim, dla których ważna jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego i bardzo wysoka płynność.

Minimalizuj ryzyko, zachowaj płynność inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec Konserwatywny cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz ograniczoną zmiennością ceny jednostki – to subfundusz o jednej z najmniejszych historycznie zmienności. Skarbiec Konserwatywny inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na rynku polskim, z zachowaniem bardzo konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego. Poza obligacjami Skarbu Państwa, aktywa lokuje w zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje banków i jednostek samorządu terytorialnego. Udział obligacji przedsiębiorstw niefinansowych jest minimalny. Fundusz charakteryzuje się wysoką elastycznością inwestowania, co oznacza, że w każdej chwili możesz wycofać swoje pieniądze z funduszu lub zmienić strategię lokowania środków. W przypadku zlecenia odkupienia złożonego do południa, środki trafią na Twój rachunek bakowy już następnego dnia. Skarbiec Konserwatywny pomoże Ci zachować wartość inwestycji przy niskim poziomie ryzyka.
#
Inwestycja dla tych, którzy chcą mieć stały dostęp do zgromadzonego kapitału i chronić jego wartość.

#
Charakteryzuje się wysoką płynnością
i bezpieczeństwem (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach.

Wyniki historyczne

356.72 PLN
-7.37 (-2.02%)
2021-10-21

Stopa Zwrotu

na 21.10.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.08%
Miesiąc -1.6%
3 miesiące -1.22%
Pół roku -2.38%
Rok -2.02%
3 lata 1.72%
5 lat 6.26%
10 lat 20.93%
Okres Pełne okresy
W tym roku -2.42%
20202.24%
20191.56%
20181.77%
20172.95%
20161.22%
20151.5%
Od początku 256.72%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny
Relatywne:
Dzień: -0.08%, Miesiąc: -1.6%, 3 miesiące: -1.22%, Pół roku: -2.38%, Rok: -2.02%, 3 lata: 1.72%, 5 lat: 6.26%, 10 lat: 20.93%
-0.08% -1.6% -1.22% -2.38% -2.02% 1.72% 6.26% 20.93%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Konserwatywny
Pełne okresy:
W tym roku: -2.42%, 2020: 2.24%, 2019: 1.56%, 2018: 1.77%, 2017: 2.95%, 2016: 1.22%, 2015: 1.5%, Od początku: 256.72%
-2.42% 2.24%1.56%1.77%2.95%1.22%1.5% 256.72%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 17.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 01.2019), Mateusz Roda (od 01.2019)
Wielkość funduszu 507 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 0%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,5%, Kategoria B – 0,35%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, Kategoria B – brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 84 1140 1010 0000 2820 5200 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-09-30

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

80%

Obligacje Złotowe Bankowe

5%

Obligacje Samorządowe

5%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

9%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych, Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Konserwatywny kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec Konserwatywny karta funduszu pobierz
  • PDF 12.10.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 07.10.2021 Skarbiec Konserwatywny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.10.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij