Skarbiec Konserwatywny

Nasz fundusz o jednej z najmniejszych historycznie zmienności w ofercie Skarbiec FIO, dedykowany wszystkim, dla których ważna jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego i bardzo wysoka płynność.

Minimalizuj ryzyko, zachowaj płynność inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec Konserwatywny cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz ograniczoną zmiennością ceny jednostki – to subfundusz o jednej z najmniejszych historycznie zmienności. Skarbiec Konserwatywny inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na rynku polskim, z zachowaniem bardzo konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego. Poza obligacjami Skarbu Państwa, aktywa lokuje w zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje banków i jednostek samorządu terytorialnego. Udział obligacji przedsiębiorstw niefinansowych jest minimalny. Fundusz charakteryzuje się wysoką elastycznością inwestowania, co oznacza, że w każdej chwili możesz wycofać swoje pieniądze z funduszu lub zmienić strategię lokowania środków. W przypadku zlecenia odkupienia złożonego do południa, środki trafią na Twój rachunek bakowy już następnego dnia. Skarbiec Konserwatywny pomoże Ci zachować wartość inwestycji przy niskim poziomie ryzyka.
#
Inwestycja dla tych, którzy chcą mieć stały dostęp do zgromadzonego kapitału i chronić jego wartość.

#
Charakteryzuje się wysoką płynnością
i bezpieczeństwem (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach.

Wyniki historyczne

345.50 PLN
-16.74 (-4.62%)
2022-08-12

Stopa Zwrotu

na 12.08.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.02%
Miesiąc 1.59%
3 miesiące 1.45%
Pół roku -2.17%
Rok -4.62%
3 lata -3.09%
5 lat 1.29%
10 lat 12.75%
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.49%
2021-4.07%
20202.24%
20191.56%
20181.77%
20172.95%
20161.22%
Od początku 245.5%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 1.59%, 3 miesiące: 1.45%, Pół roku: -2.17%, Rok: -4.62%, 3 lata: -3.09%, 5 lat: 1.29%, 10 lat: 12.75%
0.02% 1.59% 1.45% -2.17% -4.62% -3.09% 1.29% 12.75%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Konserwatywny
Pełne okresy:
W tym roku: -1.49%, 2021: -4.07%, 2020: 2.24%, 2019: 1.56%, 2018: 1.77%, 2017: 2.95%, 2016: 1.22%, Od początku: 245.5%
-1.49% -4.07%2.24%1.56%1.77%2.95%1.22% 245.5%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 17.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Mateusz Roda (od 01.2019)
Wielkość funduszu 424 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 0%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,5%, Kategoria B – 0,35%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, Kategoria B – brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 84 1140 1010 0000 2820 5200 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-07-29

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

90%

Obligacje Samorządowe

5%

Obligacje Złotowe Bankowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

 • PDF 09.08.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 09.08.2022 Skarbiec Konserwatywny karta funduszu pobierz
 • PDF 05.08.2022 Skarbiec Konserwatywny komentarz do wyników pobierz
 • PDF 04.08.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 30.06.2022 Skarbiec Konserwatywny kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.06.2022 Skarbiec Konserwatywny kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.06.2022 Skarbiec Konserwatywny kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.06.2022 Skarbiec Konserwatywny kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.06.2022 Skarbiec Konserwatywny kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 17.06.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij