Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec Konserwatywny to fundusz inwestycyjny, który charakteryzuje się ograniczonym poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz wysoką płynnością. Stanowi on produkt inwestycyjny o jednej z najmniejszych historycznie zmienności spośród funduszy znajdujących się w ofercie towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI. Dzięki temu uznaje się go za odpowiednie rozwiązanie w czasach dużej zmienności panującej na rynkach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą funduszu.

Minimalizuj ryzyko, zachowaj płynność inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny?

Podstawową informacją, jaką na temat funduszu Skarbiec Konserwatywny powinna posiadać osoba zainteresowana uczestnictwem w nim, jest to, że określa się go mianem funduszu dłużnego. Co to oznacza dla inwestora? Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje środki finansowe swoich uczestników przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na polskim rynku. Inwestycje tego funduszu charakteryzują się bardzo konserwatywnym podejściem do ryzyka kredytowego – priorytetową rolę odgrywa w tym przypadku bezpieczeństwo. Warto dodać, że fundusz Skarbiec Konserwatywny inwestuje nie tylko w obligacje Skarbu Państwa, ale także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje banków i jednostek samorządu terytorialnego. Jedynie marginalna część aktywów lokowana jest w obligacjach przedsiębiorstw niefinansowych. Dzięki takiej polityce inwestycyjnej fundusz Skarbiec Konserwatywny ma szansę realizować postawiony przed nim cel inwestycyjny, a mianowicie długoterminowy, stabilny wzrost wartości aktywów.

W kontekście funduszu Skarbiec Konserwatywny należy również podkreślić to, że wyróżnia się wysoką elastycznością inwestowania. Wiąże się to z możliwością wycofania przez inwestora pieniędzy z funduszu w wybranym momencie, a także możliwością zmiany strategii lokowania swoich środków.

Fundusz Skarbiec Konserwatywny jest jednym z najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych proponowanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Do kogo skierowana jest oferta funduszu Skarbiec Konserwatywny?

Skarbiec TFI jest renomowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które zna się na tym, jak inwestować pieniądze. Proponujemy naszym klientom różnorodne fundusze inwestycyjne. Jednym z najważniejszych punktów jego oferty jest fundusz Skarbiec Konserwatywny. Na uczestnictwo w nim decydują się zwykle osoby zainteresowane wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynności inwestycji i akceptujące wyłącznie niski poziom ryzyka inwestycyjnego. Potencjalni uczestnicy funduszu Skarbiec Konserwatywny wymagają rzeczywistego zabezpieczenia wartości aktywów, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięciu wyższych stop zwrotu niż w przypadku lokat.

Zachęcamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych funduszem Skarbiec Konserwatywny.

#
Inwestycja dla tych, którzy chcą mieć stały dostęp do zgromadzonego kapitału i chronić jego wartość. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

#
Charakteryzuje się wysoką płynnością
i umiarkowanym bezpieczeństwem (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach.

Wyniki historyczne

379.50 PLN
+34.18 (9.9%)
2023-11-30

Stopa Zwrotu

na 30.11.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.03%
Miesiąc 0.57%
3 miesiące 1.76%
Pół roku 3.38%
Rok 9.9%
3 lata 3.92%
5 lat 8.13%
10 lat 18.7%
Okres Pełne okresy
W tym roku 7.1%
20221.04%
2021-4.07%
20202.24%
20191.56%
20181.77%
20172.95%
Od początku 279.5%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny
Relatywne:
Dzień: -0.03%, Miesiąc: 0.57%, 3 miesiące: 1.76%, Pół roku: 3.38%, Rok: 9.9%, 3 lata: 3.92%, 5 lat: 8.13%, 10 lat: 18.7%
-0.03% 0.57% 1.76% 3.38% 9.9% 3.92% 8.13% 18.7%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Konserwatywny
Pełne okresy:
W tym roku: 7.1%, 2022: 1.04%, 2021: -4.07%, 2020: 2.24%, 2019: 1.56%, 2018: 1.77%, 2017: 2.95%, Od początku: 279.5%
7.1% 1.04%-4.07%2.24%1.56%1.77%2.95% 279.5%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 17.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym Mateusz Roda (od 01.2019)
Wielkość funduszu na 10.2023 306 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 0%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,9%, Kategoria B – 0,45%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.
Rachunek nabyć Kategoria A – 84 1140 1010 0000 2820 5200 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-10-31

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 6,41%

Duracja na koniec miesiąca: 1,68

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

44%

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

42%

Obligacje Skarbowe Zagraniczne

6%

Obligacje Samorządowe

4%

Obligacje Złotowe Bankowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2023-10-31

PLN

98%

USD

0%

ILS

1%

EUR

1%

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 14.11.2023 Skarbiec Konserwatywny karta funduszu pobierz
  • PDF 13.11.2023 Skarbiec Konserwatywny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 13.11.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.11.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 17.10.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 04.10.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Konserwatywny prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 02.02.2023 Skarbiec Konserwatywny historyczne wyniki pobierz
  • PDF Skarbiec Konserwatywny dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij