Nota prawna

Informacje oraz dane podane na stronach niniejszego portalu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom Skarbiec TFI S.A. (dalej „Skarbiec”), i udostępnione zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.

Skarbiec dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych klientom produktów były przedstawiane rzetelnie i z najwyższą starannością. Korzystanie przez klientów z informacji zamieszczonych na stronach niniejszego portalu internetowego w zakresie podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na ryzyko klienta.

Serwisy są aktualizowane czasowo. Skarbiec dokłada najwyższej staranności przy aktualizowaniu danych finansowych, udostępnianiu prospektów oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje.

Uzyskując dostęp do stron internetowych, w tym niniejszego serwisu, klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.

Żaden fundusz/subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

Z zastrzeżeniem następnego zdania, fundusze inwestycyjne otwarte oraz Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO mogą lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Subfundusz SKARBIEC–MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, Subfundusz SKARBIEC-Nowej Generacji, Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfundusz SKARBIEC–Top Brands może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz SKARBIEC–MARKET NEUTRAL nie lokuje więcej niż 35% w ww. składniki lokat.

Wartość aktywów netto Subfunduszu Akcji SKARBIEC-AKCJA, Subfunduszu, SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, Subfunduszu SKARBIEC-Spółek Wzrostowych, Subfunduszu SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek, Subfunduszu SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfunduszu SKARBIEC–Top Brands, Subfunduszu SKARBIEC-MARKET NEUTRAL, Subfunduszu Skarbiec Emerging Markets Opportunities, cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities, Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond, lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A.

Aktualne informacje finansowe dostępne są na www.skarbiec.pl.

Plany systematycznego oszczędzania, plan rentierski i indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego związane są z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Skarbiec TFI S.A. Usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest oferowana od drugiej połowy listopada 2006 r.

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij