Fundusz parasolowy – co to jest i jak z niego korzystać?

23.08.2022

Fundusz parasolowy – co to jest i jak z niego korzystać?

Jedną z dopuszczalnych przez polskie prawo konstrukcji funduszu inwestycyjnego stanowi tzw. fundusz parasolowy. Co to jest za forma funduszu i czym się charakteryzuje? Fundusz parasolowy to potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, spośród których każdy może realizować niezależną od siebie politykę inwestycyjną. W tym przypadku rolę parasola pełni sam fundusz posiadający osobowość prawną i mogący być podmiotem praw oraz obowiązków. Pod tym parasolem kryją się subfundusze, które w rzeczywistym ujęciu stanowią odrębne portfele inwestycyjne i nie posiadają osobowości prawnej.

W niniejszym tekście wyjaśniamy m.in.: co to jest fundusz inwestycyjny parasolowy, jakie są jego rodzaje, a także jakie są zalety tego rozwiązania.

Fundusz parasolowy – co to jest?

Parasolowy fundusz inwestycyjny jest jednym z rodzajów konstrukcji funduszy inwestycyjnych. W ramach funduszu parasolowego posiadającego osobowość prawną można utworzyć dowolną liczbę subfunduszy mogących realizować własną politykę inwestycyjną. Za zarządzanie parasolowym funduszem inwestycyjnym odpowiada towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI).

Subfundusz wydzielony z funduszu parasolowego może znacząco różnić się pod względem polityki inwestycyjnej od innego subfunduszu wydzielonego z tego samego funduszu parasolowego. Przykładowo z jednego funduszu parasolowego mogą być wyodrębnione jednocześnie subfundusze specjalizujące się w agresywnym inwestowaniu w akcje oraz subfundusze, których celem jest ochrona powierzonego kapitału. Co istotne, w trakcie funkcjonowania funduszu parasolowego można stale tworzyć nowe subfundusze oraz w uproszczony sposób likwidować te, które do tej pory istniały.

Jedną z najważniejszych cech funduszy parasolowych jest możliwość przenoszenia środków między subfunduszami wydzielonymi z jednego parasola bez opłacania podatku od zysków kapitałowych. Naliczenie i pobranie podatku od dochodu z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym następuje dopiero w momencie wycofania przez inwestora środków z funduszu. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych subfunduszach parasolowych w ramach jednego funduszu ulegają kompensacji, dzięki czemu maleje obciążenie podatkiem od zysków kapitałowych.

Rodzaje funduszy parasolowych

Fundusze inwestycyjne parasolowe można podzielić na kilka rodzajów ze względu na kryteria takie jak prowadzona polityka inwestycyjna czy liczba subfunduszy wchodzących w ich skład. Charakterystyczną cechą funduszy parasolowych jest to, że wydziela się w ich ramach subfundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego, takie jak:

  • subfundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, np. subfundusz akcji czy subfundusz małych i średnich spółek,
  • subfundusz średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, np. subfundusz stabilnego wzrostu bądź subfundusz zrównoważony,
  • subfundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, np. subfundusz obligacji długoterminowych czy subfundusz obligacji skarbowych.

W ramach parasola TFI może wyodrębnić także subfundusze, które dywersyfikuje się ze względu na kryterium geograficzne lub kryterium aktywów oraz rynków, na jakich działa dany subfundusz. Ze względu na te aspekty można wyróżnić m.in. subfundusze obligacji globalnych czy subfundusze rynku złota. Na uwagę zasługują także subfundusze tematyczne, takie jak np. subfundusze perspektywicznych branż.

Jak wygląda inwestowanie w fundusze parasolowe?

Fundusze parasolowe ze względu na swoją charakterystykę oferują inwestorom wiele możliwości. Uczestnicząc w jednym funduszu, mogą oni inwestować w różne subfundusze, takie jak m.in. subfundusz lokujący środki w akcje lub w papiery dłużne. Inwestor ma dużą swobodę, jeśli chodzi o przenoszenie swoich środków pomiędzy wybranymi subfunduszami, a dodatkowo taki transfer środków nie jest obarczony koniecznością opłacania podatku od zysków kapitałowych. Opłata naliczana jest, dopiero gdy inwestor zdecyduje się wycofać środki z funduszu parasolowego.

Warto zwrócić również uwagę na kwestię opłat manipulacyjnych za zainwestowanie środków. Jeżeli inwestor dokonuje w ramach funduszu parasolowego przeniesienia środków z subfunduszu obarczonego wyższą opłatą do subfunduszu wymagającego niższej opłaty, to zwykle nie ponosi dodatkowych kosztów. W odwrotnej sytuacji konieczne jest zazwyczaj poniesienie wyłącznie kosztu różnicy między obiema opłatami manipulacyjnymi.

Zalety funduszy parasolowych

Fundusze parasolowe są cenione przez wielu inwestorów ze względu na liczne korzyści płynące z tego rozwiązania. Do najważniejszych zalet funduszy parasolowych można zaliczyć m.in.:

  • możliwość samodzielnego decydowania, w jaki subfundusz chcemy zainwestować oraz jaką kwotę chcemy na ten cel przeznaczyć,
  • swobodę w zakresie zmian strategii inwestycyjnej,
  • bezproblemowe przenoszenie kapitału między subfunduszami wewnątrz parasola bez podatku od zysków kapitałowych,
  • kompensację zysków i strat osiągniętych w poszczególnych subfunduszach, umożliwiającą optymalizację podatkową,
  • możliwość oferowania w ramach funduszu parasolowego produktów opartych o wiele subfunduszy naraz, takich jak IKE, IKZE czy PSO, gdzie klient określa procentowy podział wpłat na poszczególne subfundusze i dokonuje jednego przelewu, a TFI dba o to, aby wpłata została rozdzielona na poszczególne subfundusze zgodnie z wolą klienta.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zanim przejdziemy do porównania funduszu parasolowego oraz tradycyjnego funduszu inwestycyjnego, warto przypomnieć, co to jest fundusz inwestycyjny.

Jak wynika z definicji wyrażonej w art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: „fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.

Fundusze inwestycyjne są zatem formą zbiorowego inwestowania środków finansowych w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.

Fundusz parasolowy a fundusz inwestycyjny – wyjaśniamy

Wielu potencjalnych inwestorów zastanawia się nad tym, czym właściwie fundusz parasolowy różni się od klasycznego funduszu inwestycyjnego. Mimo licznych podobieństw pomiędzy obiema formami inwestowania można zaobserwować również istotne różnice.

W przypadku klasycznego funduszu inwestor ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zmianę strategii inwestycyjnej. Fundusze parasolowe są pod tym względem bardziej elastyczne, ze względu na to, że składają się z licznych, zróżnicowanych subfunduszy. Mogłoby się wydawać, że analogiczny efekt w przypadku klasycznego funduszu można osiągnąć, decydując się na umorzenie jednostek uczestnictwa w nim i nabyciu w innym funduszu. Tkwi w tym jednak pewien problem związany z podatkiem Belki. Osoby inwestujące w fundusz parasolowy mogą dowolnie transferować środki między subfunduszami i nie muszą opłacać podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli natomiast przenosilibyśmy środki między tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, to każde osiągnięcie dochodu wiązałoby się z koniecznością opłacenia tego podatku.

Istotną zaletą funduszy parasolowych w porównaniu z tradycyjnymi funduszami jest także możliwość kompensacji zysków i strat osiągniętych w danych subfunduszach, co pozwala na uzyskanie optymalizacji podatkowej.

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

Istnieje kilka aspektów, które przemawiają za tym, że inwestowanie w fundusze jest bezpieczne. Przede wszystkim ich działalność podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Warty uwagi jest również fakt, że fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną, a także odrębny majątek od zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że w razie bankructwa towarzystwa majątek funduszu nie wchodzi do masy upadłościowej. Należy dodatkowo zaznaczyć, że środki wpłacane przez inwestorów przechowywane są na rachunku depozytariusza, którym jest bank.

Instytucjonalne bezpieczeństwo funduszy inwestycyjnych w żadnym wypadku nie oznacza jednak gwarancji zysków. Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że inwestując w fundusz, podejmuje pewne ryzyko, które może skutkować utratą zainwestowanych środków.

Podsumowanie

Wiesz już, jak scharakteryzować fundusz parasolowy i co to za forma inwestowania. Inwestorzy cenią fundusze parasolowe przede wszystkim za elastyczność, która pozwala im na inwestowanie w subfundusze o różnym poziomie ryzyka w ramach jednego parasola. Co istotne, przenoszenie środków finansowych z jednego do drugiego subfunduszu nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Wpływa to bardzo pozytywnie na swobodę kształtowania strategii inwestycyjnej.

Skarbiec TFI to renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które proponuje klientom możliwość inwestycji w fundusze inwestycyjne parasolowe z wyodrębnionymi różnymi subfunduszami. Jednym z tego typu funduszy dostępnych w naszej ofercie jest parasol Skarbiec FIO, w ramach którego wydzielono m.in. subfundusz parasolowy Skarbiec Akcja czy subfundusz parasolowy Skarbiec Konserwatywny. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane inwestycją w fundusz parasolowy zarządzany przez doświadczonych ekspertów.

Zainteresował Cię ten artykuł? Jeśli szukasz innych przydatnych tekstów na temat tego, jak inwestować pieniądze, to sprawdź pozostałe wpisy dostępne na naszej stronie internetowej.

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij