Polityka inwestycyjna

 
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli fundusz, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. Zdefiniowaną Datą Subfunduszu jest 2040 rok.

W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia 2019 roku) nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie czyli od roku 2040 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 31.07.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2040 0,27% 3,78% 8,40% 5,79% - - - -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec PPK SFIO 2040 7,13% - - - - - - 9,70%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 18.12.2019
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 31.07.2020 10,97 PLN
Limit opłaty stałej za zarządzanie Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO.
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO.

Do pobrania

KIID
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj