Skarbiec Krótkoterminowy nowym subfunduszem Skarbiec TFI

09.09.2022

Skarbiec Konserwatywny Plus zmienia się w Skarbiec Krótkoterminowy. Wyróżnikiem strategii inwestycyjnej nowego subfunduszu Skarbiec TFI będą inwestycje w obligacje i papiery skarbowe o krótkim terminie wykupu. Skarbiec Krótkoterminowy dostępny jest dla inwestorów od 9 września 2022 r.

Skarbiec TFI sfinalizował zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Konserwatywny Plus. Od 9 września 2022 r. subfundusz ten nosi nazwę Skarbiec Krótkoterminowy.

Skarbiec Krótkoterminowy jest aktualnie subfunduszem o najniższym poziomie ryzyka spośród wszystkich rozwiązań dostępnych w ofercie Skarbiec TFI. Ma dążyć do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem będą Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego – mówi Radosław Cholewiński, Członek Zarządu Skarbiec TFI.

Skarbiec Krótkoterminowy, zgodnie z nazwą subfunduszu, będzie rozwiązaniem dedykowanym inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe i w związku z tym poszukującym stabilnego oraz przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.

Wysoka inflacja, podwyżki stóp procentowych i duże wahania na rynku obligacji w tym roku skłaniają inwestorów, szczególnie korporacyjnych i instytucjonalnych, do poszukiwania rozwiązań o ograniczonym poziomie ryzyka i krótszym niż dotychczas horyzoncie inwestycyjnym. Skarbiec Krótkoterminowy uzupełnia nasze portfolio o rozwiązania dopasowane do tego typu oczekiwań – dodaje Radosław Cholewiński.

Średni okres wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela subfunduszu nie będzie przekraczał jednego roku. Co istotne, w przypadku dłużnych papierów o zmiennym oprocentowaniu, okres ten będzie zbieżny z datą wykupu najbliższego kuponu. Przyjęcie takich założeń w strategii inwestycyjnej subfunduszu ma ograniczać ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych.

Powiązane aktualności
09.06.2022, 12:37
Inwestycje w obligacje i papiery skarbowe o krótkim terminie wykupu będą wyróżnikiem strategii realizowanej w subfunduszu Skarbiec…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij