Nowe terminy realizacji zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI

09.09.2022

Od 9 września 2022 roku Skarbiec TFI wprowadza nowe terminy realizacji zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa wybranych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. W konsekwencji w przypadku szeregu z nich szybszy będzie dostęp do wycofywanych środków.

Terminy realizacji zleceń nabycia

W subfunduszach Skarbiec Krótkoterminowy (dawniej Skarbiec Konserwatywny Plus) oraz Skarbiec Konserwatywny dyspozycja nabycia jednostek uczestnictwa będzie realizowana na podstawie ich wyceny z dnia złożenia zlecenia (opisanego jako dzień D – czyli dzień roboczy, w którym zostało złożone i opłacone zlecenie nabycia).

Terminy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa w dwóch funduszach: Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO oraz Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO zostają skrócone. Od 9 września 2022 r. zlecenia te będą realizowane na podstawie wyceny obowiązującej w dniu następującym po dniu złożenia dyspozycji nabycia, czyli w D+1 (poprzednio D+2).

Terminy realizacji zleceń odkupienia

W dwóch subfunduszach: Skarbiec Krótkoterminowy (d. Skarbiec Konserwatywny Plus) oraz Skarbiec Konserwatywny termin odkupienia jednostek uczestnictwa zostaje ustalony na dzień D, co oznacza, że odkupienie będzie dokonywanie po wycenie z dnia złożenia zlecenia. W przypadku subfunduszu Krótkoterminowego termin realizacji zlecenia odkupienia zostaje skrócony o 2 dni robocze w stosunku do stanu poprzedniego.

W pozostałych subfunduszach parasola Skarbiec FIO odkupienie jednostek będzie realizowane po wycenie z kolejnego dnia wyceny po dniu złożenia zlecenia (D+1), co oznacza skrócenie realizacji zleceń o jeden dzień w stosunku do zasad stosowanych poprzednio.

Nowe zasady zleceń odkupienia oznaczają w kontekście szeregu funduszy szybszy dostęp do zgromadzonych środków. Przykładowo, w przypadku odkupienia dokonanego po wycenie D+1, środki te na konta klientów będą trafiać po 3 dniach roboczych od złożenia przez nich zlecenia.

Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI realizuje agent transferowy ProService Finteco Sp. z o.o. Terminy realizacji zleceń określone są w „Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi” Zgodnie z jej zapisami terminy te nie mogą być dłuższe niż 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia. Wszystkie zlecenia realizowane są w dni, w których odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Powyższe zmiany dotyczą zleceń składanych od 9 września 2022 roku włącznie. Dla zleceń składanych do 9 września 2022 roku obowiązują dotychczasowe zasady. Szczegółowe zasady realizacji zleceń opisane są w statutach i prospektach informacyjnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij