Polityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
  • elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
  • zdywersyfikowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne
 
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski  minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.

 

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 27.04.2017

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar 0,33% 2,55% 5,44% 11,08% 13,83% 15,59% 36,74% 30,60%
pełne okresy w tym roku 2016 2015 2014 2013 2012 2011 od początku
Skarbiec III Filar 8,37% 4,69% -3,71% 5,84% 2,93% 18,59% -8,58% 237,54%

Zarządzający

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inżynieria Finansowa. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w BPH TFI obejmując stanowisko analityka a następnie zarządzającego funduszami. W latach 2010-2015 odpowiadał za zarządzanie funduszami z ochroną kapitału oraz akcji polskich i europejskich. Uczestnik licznych międzynarodowych szkoleń z zakresu analizy spółek oraz zarządzania portfelem, m.in. „Advanced Risk and Portfolio Management” w Baruch College w Nowym Jorku oraz „Financial & Valuation Modeling for the Oil & Gas Industry” prowadzonym przez WallStreet Prep w Houston. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Alokacja aktywów na 31.03.2017

Akcje
42,00%
Papiery dłużne
49,00%
Fundusze i ETF
0,00%
Pozostałe
9,00%

Struktura geograficzna na 31.03.2017

Rynki Rozwinięte bez USA 12.1% USA 4.4% Polska 83.5%

Struktura sektorowa na 31.03.2017

Metale przemysłowe
5,70%
Banki
27,90%
Usługi
5,10%
Ubezpieczenia
6,20%
Paliwa
9,20%
Dobra konsumpcyjne
10,20%
Budownictwo i materiały
5,50%
IT
9,20%
Przemysłowe produkty i usługi
8,70%
Pozostałe
21,50%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 21.07.1999
Benchmark 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 27.04.2017 168,77 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.03.2017 151 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj