znajdz doradcezainwestuj online

Skarbiec 3 filar

Polityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
  • elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
  • zdywersyfikowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne

Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część (od 10% do 50%) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 05.12.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar 0,37% -0,23% 1,66% 3,62% 5,30% 13,55% 11,09% 38,84%
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec III Filar 7,03% -5,97% 11,06% 4,69% -3,71% 5,84% 2,93% 248,16%

Zarządzający

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. W 2019 roku Michał otrzymał nagrodę Alfa 2018 od Analiz Online.

Mateusz Roda

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Alokacja aktywów na 29.11.2019

Akcje
45,00%
Papiery dłużne
52,00%
Gotówka i ekwiwalenty
4,00%

Struktura geograficzna na 29.11.2019

USA 22% Polska 76% Rynki Rozwinięte bez USA 2%

Struktura sektorowa na 29.11.2019

Banki
14,00%
Dobra konsumpcyjne
38,00%
IT
7,00%
Pozostałe
26,00%
Usługi finansowe
10,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 21.07.1999
Benchmark 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 05.12.2019 174,08 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.11.2019 137 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec III Filar - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj