Fundusz inwestycyjny otwarty – co to jest i jak działa?

30.01.2023

Fundusz inwestycyjny otwarty to jedna z form zbiorowego inwestowania umożliwiająca lokowanie środków swoich uczestników w różne rodzaje aktywów. Ten rodzaj funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością liczby inwestorów, którymi mogą zostać nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki administracyjne nieposiadające osobowości prawnej. Fundusze inwestycyjne otwarte wyróżniają się szeregiem zalet, które sprawiają, że dla wielu inwestorów są one atrakcyjnym rozwiązaniem. W niniejszym artykule wyjaśniamy między innymi: co to jest fundusz inwestycyjny otwarty i na jakich zasadach działa, a także kto tworzy oraz sprawuje kontrolę nad tego rodzaju funduszami inwestycyjnymi.

Co to jest fundusz inwestycyjny i jakie są jego rodzaje?

Aby zrozumieć to, czym są fundusze inwestycyjne otwarte, należy uprzednio przypomnieć sobie, co to jest fundusz inwestycyjny. Zgodnie z polskim prawem, tym mianem określa się osobę prawną, której działalność opiera się na lokowaniu środków finansowych inwestorów w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także inne prawa majątkowe.

Fundusze inwestycyjne można podzielić na trzy podstawowe rodzaje:

 • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
 • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

W dalszej części artykułu skupimy się na pierwszym z wymienionych typów funduszy, którym jest fundusz inwestycyjny otwarty.

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) – czym się charakteryzuje?

Fundusz inwestycyjny otwarty – co to jest? To pytanie zadaje sobie wielu początkujących inwestorów, którzy zastanawiają się, gdzie inwestować pieniądze. Fundusz inwestycyjny otwarty, podobnie jak inne fundusze, jest formą zbiorowego inwestowania. Inwestowanie pieniędzy w ten fundusz polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa, które stanowią rodzaj instrumentu finansowego, ale nie są papierem wartościowym. Co istotne, jednostki uczestnictwa nie mogą być zbyte wobec osób trzecich a jego „zbycie” polega na odkupieniu jednostek przez fundusz na żądanie uczestnika. Podlegają też dziedziczeniu. Fundusz inwestycyjny otwarty inwestuje zebrane środki swoich uczestników zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną. Liczba nabytych jednostek uczestnictwa przez inwestora odzwierciedla to, jaki jest jego udział w majątku funduszu.

Jak działa fundusz inwestycyjny otwarty?

Kiedy wiemy już, co to jest fundusz inwestycyjny otwarty, warto przeanalizować sposób jego działania. Jak wspomnieliśmy, inwestorzy stają się uczestnikami funduszu poprzez nabycie jednostek uczestnictwa w zamian za środki pieniężne. Inwestor może w dowolnej chwili zażądać od funduszu odkupienia jego jednostek uczestnictwa. Odbywa się to zgodnie z częstotliwością zapisaną w statucie funduszu, jednak odkup nie może być prowadzony rzadziej niż raz na siedem dni (w praktyce nabywanie i odkupywanie jest każdego dnia roboczego). Odkupienie jednostki uczestnictwa przez FIO powoduje jej umorzenie. Wartość jednostek uczestnictwa określa się, co do zasady, w każdy dzień roboczy – wykorzystuje się w tym celu bieżące kursy papierów wartościowych, które tworzą portfel inwestycyjny. Wzrost tej wartości skutkuje uzyskaniem dochodu.

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte

Efektywne sposoby na inwestowanie własnych pieniędzy stanowią obiekt zainteresowania każdego inwestora. Wielu z nich, zastanawiając się, w co warto inwestować pieniądze, rozważa uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym otwartym. Do najistotniejszych zalet tego rozwiązania można zaliczyć m.in.:

 • brak ograniczeń związanych z wejściem i wyjściem z inwestycji,
 • możliwość działania w formie funduszu parasolowego, czyli funduszu z wydzielonymi subfunduszami,
 • możliwość zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa – inwestor ma prawo skorzystać z opcji żądania odkupienia od siebie jednostek uczestnictwa danego funduszu i nabycia za uzyskane środki finansowe jednostek uczestnictwa innego funduszu lub subfunduszu, którym zarządza dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Na uczestnictwo w FIO decydują się zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i osoby, które interesuje inwestowanie pieniędzy dla początkujących.

Jak długo można inwestować w fundusze inwestycyjne otwarte?

Początkujący inwestorzy nierzadko zastanawiają się, czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte jest w jakiś sposób ograniczone czasowo. Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ okres inwestowania zależy od strategii oraz horyzontu inwestycyjnego uczestnika funduszu. Inwestorzy mogą zdecydować się zarówno na inwestowanie krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Czym różnią się fundusz inwestycyjny otwarty i zamknięty?

Fundusze inwestycyjne otwarte oraz zamknięte w znaczący sposób różnią się pod niektórymi względami. Wśród najistotniejszych różnic między tymi formami zbiorowego inwestowania można wyróżnić m.in.:

 • rodzaj tytułu uczestnictwa – w przypadku FIO jest nim jednostka uczestnictwa, natomiast przy FIZ mamy do czynienia z certyfikatami inwestycyjnymi,
 • stopień stabilizacji aktywów – jest on większy w przypadku FIZ ze względu na to, że dotyczą go ograniczenia związane z przystępowaniem i występowaniem z inwestycji,
 • częstotliwość wycen – certyfikaty inwestycyjne są wyceniane rzadziej niż jednostki uczestnictwa, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
 • możliwości inwestycyjne – większe możliwości daje FIZ, który pozwala m.in. na lokowanie aktywów w nieruchomościach czy udziałach spółek z o.o., co nie jest osiągalne w przypadku FIO.

Czym różnią się FIO od specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych?

Innym porównaniem, które warto zaprezentować, jest zestawienie funduszu otwartego ze specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. SFIO łączy w sobie cechy charakterystyczne dla FIO oraz FIZ. Fundamentalną kwestią różniącą ten rodzaj funduszu od funduszy inwestycyjnych otwartych jest możliwość statutowego ograniczenia grona potencjalnych inwestorów. Mogą być to np. osoby prawne lub fizyczne, które są w stanie ponieść koszt pierwszej wpłaty wynoszącej 40 tysięcy euro. Co istotne, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może również określać warunki, w których uczestnik funduszu ma prawo żądać odkupienia jednostek uczestnictwa.

Jakie jeszcze różnice między FIO oraz SFIO możemy zaobserwować? Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest uprawniony do wprowadzania zasad oraz ograniczeń, które są wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Innym aspektem, o jakim należy wspomnieć, jest możliwość lokowania nawet do 100% aktywów SFIO w:

 • jednostki uczestnictwa pojedynczego FIO,
 • tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego,
 • tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.

Kto tworzy i sprawuje kontrolę nad otwartymi funduszami inwestycyjnymi?

Fundusz inwestycyjny otwarty, jak każdy inny fundusz inwestycyjny, może utworzyć wyłącznie podmiot, zwany towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI). Jego specjaliści odpowiadają również za zarządzanie funduszem. Kontrolę nad otwartymi funduszami inwestycyjnymi sprawuje natomiast organ administracji państwowej w postaci Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowymi podmiotami kontrolującymi fundusze inwestycyjne otwarte są także m.in. depozytariusz oraz biegły rewident.

Czy fundusz inwestycyjny może zbankrutować?

Częstym dylematem osób, które rozważają inwestowanie pieniędzy w fundusz inwestycyjny otwarty, jest to, czy może on zbankrutować. Uspokajamy – bankructwo funduszy inwestycyjnych nie jest możliwe ze względu na to, że to, że posiadają one osobowość prawną. Co istotne, charakteryzuje je rozdzielność majątkowa z TFI, więc w przypadku, gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych zbankrutuje, to zgromadzone przez fundusz środki nie wejdą do masy upadłościowej towarzystwa.

Podsumowanie

Istnieją różnorodne sposoby na oszczędzanie pieniędzy poprzez ich inwestowanie. Jednym z możliwych rozwiązań są fundusze inwestycyjne, wśród których znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne otwarte (FIO). Należy więc zadać sobie pytanie: inwestowanie w otwarte fundusze inwestycyjne – czy warto to zrobić? To rozwiązanie ma wiele plusów, wśród których można wymienić choćby dużą płynność inwestycyjną. Osobom zastanawiającym się, gdzie oszczędzać pieniądze w aktywny sposób, polecamy rozważyć fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Dlaczego warto z nami współpracować? Jako Skarbiec TFI z sukcesami działamy na rynku już od ponad 25 lat. W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów. W ramach naszej działalności profesjonalnie obsługujemy klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki wybór produktów inwestycyjnych sprawia, że każdy inwestor może znaleźć rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. Poza funduszami inwestycyjnymi oferujemy zróżnicowane produkty emerytalne, a także usługę Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny? Zapoznaj się z innymi tekstami dostępnymi na naszej stronie internetowej, w których poruszamy wiele ciekawych zagadnień, w tym m.in.:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij