Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne i ile można zarobić?

17.08.2022

Osoby zainteresowane inwestowaniem części swoich oszczędności często biorą pod uwagę ofertę funduszy inwestycyjnych. Dlaczego warto zdecydować się na tę formę inwestowania i na czym ona polega?

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zanim przejdziemy do omówienia tego, czy opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne, warto najpierw sprecyzować, co to jest fundusz inwestycyjny. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: „fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.

W praktycznym ujęciu fundusze inwestycyjne umożliwiają zbiorowe inwestowanie środków zebranych od uczestników w papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także inne prawa majątkowe. Podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie oraz zarządzanie funduszami są towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne można klasyfikować wedle różnych kryteriów. Polskie prawo wyróżnia trzy podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO),
  • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Sprawdźmy, czym charakteryzuje się każdy z tych rodzajów funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusze inwestycyjne otwarte działają na tej zasadzie, że w zamian za wkład finansowy, inwestor nabywa jednostki uczestnictwa. Fundamentalną cechą FIO jest to, że inwestor ma dużą kontrolę nad wpłacanym kapitałem. Na jego żądanie fundusz musi mu zbyć lub odkupić od niego jednostkę uczestnictwa w terminie zgodnym ze statutem funduszu.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty charakteryzuje się tym, że jego statut określa m.in.:

  • kto może znaleźć się w kręgu uczestników funduszu,
  • specyficzne zasady żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym np. termin, w jakim może to nastąpić.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogą inwestować środki uczestników np. w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Osoby inwestujące w fundusze inwestycyjne zamknięte nie nabywają jednostek uczestnictwa, a certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi. Ten rodzaj funduszy cechuje się różnymi ograniczeniami pod względem przystępowania oraz wychodzenia z nich, m.in. poprzez umożliwienie zakupu certyfikatów wyłącznie w okresie subskrypcji lub z rynku wtórnego. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych zamkniętych zapewnia zarządzającym nimi specjalistom większą swobodę inwestycyjną.

Na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne?

Aby móc znaleźć rozwiązanie dylematu: fundusz inwestycyjny – czy warto w niego zainwestować, należy najpierw zrozumieć, na czym polega ta forma inwestowania.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne polega na dokonaniu wpłat do funduszu w zamian za jednostki uczestnictwa (w przypadku FIO oraz SFIO) lub certyfikaty inwestycyjne (w przypadku FIZ). Udział inwestora w majątku funduszu jest uzależniony od liczby jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Zarządzaniem środkami kapitałowymi przeznaczonymi przez inwestorów oraz ich lokowaniem w odpowiednie instrumenty finansowe zajmuje się doświadczony specjalista. Jego zadaniem jest takie dysponowanie środkami finansowymi funduszu, aby przynosiło to korzyści inwestorom, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że wpłacony przez nich kapitał obarczony jest ryzykiem straty i nie ma w tym przypadku gwarancji zysku.

Jakie są zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma wiele zalet. Przede wszystkim fundusze inwestycyjne stanowią komfortowy sposób inwestowania dla osób, które nie mają czasu lub odpowiedniej wiedzy do samodzielnego inwestowania na rynku kapitałowym. Rola inwestora polega przede wszystkim na określeniu poziomu ryzyka, jakie jest w stanie podjąć, a obracaniem wpłaconych środków zajmują się wykwalifikowani eksperci, którzy działają pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Inną ważną zaletą inwestowania w fundusze inwestycyjne jest możliwość dywersyfikacji portfela. Ten sposób inwestowania pozwala na bardziej efektywne rozproszenie ryzyka inwestycyjnego, niż ma to miejsce w przypadku samodzielnego inwestora. Dochodzą do tego inne plusy, w tym m.in.:

  • niższe koszty inwestowania, co wynika np. z rozłożenia kosztów funkcjonowania funduszu na wielu inwestorów,
  • elastyczność oferty funduszy inwestycyjnych,
  • możliwość udziału w dużych operacjach kapitałowych, które z reguły zarezerwowane są dla najbardziej znaczących inwestorów.

Jak najlepiej inwestować w fundusze inwestycyjne?

Aby proces inwestycji w fundusze inwestycyjne zachodził optymalnie, konieczny jest przemyślany wybór odpowiedniego funduszu. Wybierając fundusz inwestycyjny, należy dobrze zastanowić się, czy warto zdecydować się na dany produkt inwestycyjny. Jak dokonać właściwego wyboru?

Zanim inwestor zdecyduje się na przystąpienie do funduszu, powinien przeanalizować własne potrzeby i oczekiwania. Ważna jest przy tym realna ocena sytuacji, zarówno pod względem tego, jakimi finansami dysponuje, jak i tego, jakie ryzyko jest skłonny podjąć. Na tym etapie istotne jest także wyznaczenie horyzontu czasowego inwestycji środków finansowych czy określenie oczekiwanej stopy zwrotu.

Kolejnym krokiem, który musi podjąć inwestor, jest wybór odpowiedniego typu funduszu. Należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak m.in. rodzaj funduszu, jego cel i politykę inwestycyjną czy czas, na jaki go utworzono. W trakcie selekcji nie można zapominać również o tym, aby zapoznać się z prospektami rozważanych funduszy, w których zawarte są istotne informacje na temat tych produktów inwestycyjnych.

W wyborze konkretnego funduszu inwestycyjnego z oferty danego towarzystwa pomóc może wypełnienie udostępnionej przez towarzystwo ankiety adekwatności, która pomoże określić, które fundusze z oferty danego TFI są odpowiednie, a które nieodpowiednie dla inwestora.

Kiedy inwestor wybierze interesujący go fundusz, powinien przeanalizować jego wyniki inwestycyjne z kilku ostatnich lat na tle innych, konkurencyjnych funduszy. Należy przy tym pamiętać, że dobre wyniki historyczne nie dają gwarancji sukcesu w przyszłości, ale stanowią dowód na to, że funduszem zarządzają kompetentni specjaliści.

Podczas analizy przed wejściem w dany fundusz nie może zabraknąć również weryfikacji zarządzającego nim towarzystwa. Warto przy tym zwrócić uwagę na takie aspekty jak m.in. historia i renoma TFI, doświadczenie i kwalifikacje pracowników, doświadczenie i kwalifikacje zarządu TFI a także wyniki finansowe innych funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Dokładna analiza przedstawionych kwestii sprawia, że inwestor zwiększa swoje szanse na to, że podejmie racjonalną decyzję w związku z wyborem funduszu.

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

Działalność funduszy inwestycyjnych podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Warto wspomnieć również o innych aspektach zwiększających bezpieczeństwo tej formy inwestowania. Fundusz inwestycyjny ma osobowość prawną oraz odrębny majątek od TFI, który nie wchodzi do masy upadłościowej w razie ewentualnego bankructwa towarzystwa. Co istotne, środki finansowe wpłacane przez inwestorów przechowywane są na rachunku depozytariusza, czyli banku, który sprawuje nad nimi pieczę. Pod względem instytucjonalnym jest to więc rozwiązanie bezpieczne. Ponownie zaznaczymy jednak, że nie oznacza to, gwarancji zysków. Inwestor, decydując się na inwestycję w fundusz, podejmuje ryzyko, które może prowadzić do utraty zainwestowanych środków.

Ile można zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ile można zarobić na funduszach inwestycyjnych. Inny będzie potencjalny zysk z inwestycji w fundusz o niskim poziomie ryzyka, a inny np. w przypadku funduszy agresywnych, w przypadku których to ryzyko jest większe. Kwestię tę należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od tego, jaki cel przyświeca inwestorowi oraz jaką strategię inwestycyjną obiera.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Liczne zalety tej formy inwestowania sprawiają, że odpowiedź na pytanie, czy opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne, w wielu przypadkach będzie twierdząca. Należy jednak podkreślić, że inwestować powinno się wyłącznie wtedy, jeżeli dobrze rozumiemy charakterystykę funduszu, w którym chcemy ulokować nasze oszczędności. Brak pochopnych, podszytych emocjami decyzji pozwoli uchronić się przed kosztownymi błędami inwestycyjnymi.

Podsumowanie

Wiele osób na starcie swojej inwestorskiej przygody staje przed dylematem: czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne? Jeżeli inwestor odpowiednio przygotuje się do takiej inwestycji i będzie świadomy jej ryzyka, to może się ona dla niego okazać opłacalnym przedsięwzięciem. Aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie, warto skorzystać z usług renomowanego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, takiego jak Skarbiec TFI, które działa na rynku od ponad dwudziestu lat. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dostępnych jest w niej wiele funduszy inwestycyjnych w każdej klasie aktywów, dzięki czemu każdy inwestor znajdzie u nas odpowiednie rozwiązanie dla siebie.

Skorzystaj z oferty Skarbiec TFI i inwestuj w najlepszym Towarzystwie!

Jeżeli zaciekawił Cię ten artykuł i szukasz innych tekstów na temat tego, jak inwestować pieniądze, to zapoznaj się z pozostałymi wpisami na naszej stronie internetowej.

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij