Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty – co to jest i jak działa?

23.02.2023

Fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla wielu osób zainteresowanych inwestowaniem. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) jest jednym z typów funduszy inwestycyjnych, którego charakterystyka łączy w sobie cechy funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych. Zalicza się go do grona alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W niniejszym artykule wyjaśniamy m.in.: czym jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w jaki sposób działa, jakie są jego zalety, a także kto go tworzy i sprawuje nad nim kontrolę.

Co to jest fundusz inwestycyjny i jakie są jego rodzaje?

Zanim przejdziemy do omówienia tego, czym są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, warto przedstawić podstawowe informacje na temat tego, co to jest fundusz inwestycyjny. Według przepisów polskiego prawa jest to osoba prawna, której działalność ma u swoich podstaw lokowanie pieniędzy inwestorów w różnego rodzaju papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.

Zgodnie z podstawową klasyfikacją fundusze inwestycyjne możemy podzielić na:

  • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
  • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

W dalszej części wpisu skoncentrujemy się na ostatnim z wymienionych sposobów inwestowania pieniędzy, czyli specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych.

Czym jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty?

Wiele osób, które interesują efektywne sposoby inwestowania własnych pieniędzy, rozważa uczestnictwo w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym. Przed rozpoczęciem aktywnego oszczędzania pieniędzy poprzez inwestycję w SFIO warto wcześniej poznać dokładnie jego charakterystykę.

Co to jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty? Jest to fundusz inwestycyjny stanowiący swego rodzaju hybrydę FIO oraz FIZ. Jedną z fundamentalnych własności tego produktu inwestycyjnego jest możliwość ograniczenia grona osób mogących zostać uczestnikami SFIO. Kwestia takiego ograniczenia musi jednak zostać dokładnie uregulowana w statucie. Możliwość nabycia jednostek uczestnictwa SFIO może być skierowana np. do uczestników programów emerytalnych. Jednocześnie, co warto podkreślić, liczba uczestników funduszu oraz jednostek uczestnictwa cechuje się pewną zmiennością w tych ustalonych ramach.

Osoby, które zastanawiają się, gdzie inwestować pieniądze i biorące pod uwagę wybór specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinny również zdawać sobie sprawę z faktu, że może on precyzować warunki oraz terminy odkupowania jednostek uczestnictwa. Ustalenia dotyczące tego obszaru także muszą zostać ujęte w statucie.

Ważne w kontekście specjalistycznych funduszy inwestycyjnych jest to, że spełniając określone wymogi, mogą one stosować ograniczenia i zasady charakterystyczne dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Aby takie rozwiązanie było możliwe, niezbędne jest ustanowienie go w statucie SFIO oraz ograniczenie grona potencjalnych uczestników funduszu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych, które jednorazowo wpłacą do funduszu minimum równowartość 40 000 euro w polskiej walucie.

Jak działa SFIO?

Poza wcześniej omówionymi aspektami funkcjonowania specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych warto omówić to, w co mogą one lokować swoje aktywa. Jakie możliwości inwestycyjne ma SFIO?

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować swoje aktywa na przykład w:

  • jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych,
  • tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
  • tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które funkcjonują na określonych warunkach.

Warto przy tym wyszczególnić dwie inne modele, zgodnie z którymi może inwestować SFIO. W pierwszym z nich, jeśli statut funduszu przewiduje taką możliwość i wskazuje dany fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania, SFIO może lokować od powyżej 20% do maksimum 50% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego FIO bądź tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, która działa według reguł zawartych w ustawie o funduszach inwestycyjnych

Istnieje również druga sytuacja, w której specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ma możliwość inwestowania do 100% posiadanych aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego bądź instytucji wspólnego inwestowania, o jakiej mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Aby to jednak było możliwe, statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego musi wskazywać dany fundusz bądź instytucję wspólnego inwestowania, określać zasady polityki inwestycyjnej takiego podmiotu, a także wskazywać wysokość opłat, które są pobierane przez podmiot odpowiedzialny za zarządzanie nim.

Zalety inwestowania w specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Często osoby zainteresowane różnymi sposobami oszczędzania pieniędzy poprzez ich inwestowanie zadają sobie pytanie: fundusze inwestycyjne – czy warto zostać ich uczestnikiem? Ten sam dylemat spotyka ich także, gdy zastanawiają się nad inwestycją w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Aby rozjaśnić sobie tę kwestię, warto się przyjrzeć temu, jakie są najważniejsze zalety SFIO.

  • Za zarządzanie funduszami zgromadzonymi przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty odpowiadają doświadczeni specjaliści towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
  • SFIO wyróżnia duża elastyczność inwestycyjna – jeśli statut tak stanowi, to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może np. lokować do 100% aktywów np. w jednostki uczestnictwa jednego FIO bądź stosować zasady oraz ograniczenia, które są wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne zamknięte FIZ.
  • W statucie SFIO ma prawo zawrzeć możliwość utworzenia dodatkowego organu kontrolnego w postaci rady inwestorów, która jest złożona z uczestników funduszu. Co istotne, ma ona także kompetencję umożliwiającą rozwiązanie funduszu.
  • SFIO określają w swoim prospekcie tzw. profil inwestora, dzięki czemu można w prosty sposób zweryfikować dopasowanie danego funduszu do naszych potrzeb.

Kto tworzy i sprawuje kontrolę nad specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym?

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI). Kontrolę nad SFIO sprawuje organ administracji państwowej, w postaci Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Innymi podmiotami kontrolującymi działanie takiego funduszu są m.in. biegły rewident oraz depozytariusz. Na uwagę zasługuje także fakt, że specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może dopuścić w statucie możliwość utworzenia dodatkowego organu kontrolnego, czyli rady inwestorów, złożonej uczestników funduszu spełniających określone warunki bądź ich przedstawiciela.

Podsumowanie

Wiele osób, które interesuje inwestowanie pieniędzy dla początkujących, zastanawia się nad rozwiązaniem, jakim są fundusze inwestycyjne. Istnieją różne rodzaje tych produktów inwestycyjnych. Inwestorzy rozważający sposoby na oszczędzanie pieniędzy poprzez ich inwestowanie mogą zdecydować się na m.in. fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Ostatnie z tych rozwiązań stanowi swego rodzaju połączenie cech obu wcześniejszych – grono inwestorów SFIO może być ograniczone statutowo, ale jednocześnie, aby stać się uczestnikiem funduszu, muszą oni nabyć jednostki inwestycyjne. Zawarcie odpowiednich zapisów w statucie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego pozwala mu również stosować zasady i ograniczenia, które wykorzystują fundusze inwestycyjne zamknięte.

Interesuje Cię inwestowanie w fundusze inwestycyjne? W takim razie zachęcamy do zapoznania się z ofertą Skarbiec TFI. Od ponad 25 lat budujemy naszą pozycję jako renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Proponujemy różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów, dzięki czemu każda zainteresowana osoba znajdzie u nas odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb. Zapewniamy profesjonalną obsługę klientom instytucjonalnym oraz indywidualnym. W naszej ofercie dostępne są także różnego rodzaju produkty emerytalne i usługa Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Zaciekawił Cię ten wpis? W takim razie zachęcamy do lektury innych artykułów na naszej stronie, w ramach których poruszamy wiele interesujących tematów, w tym m.in.:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij