znajdz doradcezainwestuj online

skarbiec mis

Zdobywca ALFY 2018
w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek

Polityka inwestycyjna

  • akcje najlepszych polskich małych i średnich spółek
  • inwestycje w segment najlepiej przygotowany do skorzystania ze wzrostu PKB
  • polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej
 

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Portfel uzupełniany jest o akcje firm zagranicznych oferujących często wyższy potencjał wzrostu niż spółki polskie. Wyróżnikiem funduszu, jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Małych i Średnich Spółek 0,20% 0,80% -0,09% -0,88% 5,67% 19,80% 42,02% 64,59%
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Małych i Średnich Spółek 13,07% -13,73% 21,15% 15,70% 4,11% -9,04% 40,19% -4,75%

Zarządzający

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. W 2019 roku Michał otrzymał nagrodę Alfa 2018 od Analiz Online.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Akcje
99,00%
Gotówka i ekwiwalenty
1,00%

Struktura geograficzna na 30.09.2019

Polska 97% Rynki Wschodzące i pozostałe 0% Rynki Rozwinięte bez USA 3% USA 0%
Turcja 0%

Struktura sektorowa na 30.09.2019

Usługi
11,00%
Ochrona zdrowia
11,00%
Pozostałe
28,00%
Dobra konsumpcyjne
39,00%
IT
11,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 20.06.2007
Benchmark 10% 3-miesięczny WIBID + 90% mWIG40, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 95,25 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 106 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 32 1140 1010 0000 5185 0800 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Małych i Średnich Spółek - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj