Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
Treść Twojego zgłoszenia trafia bezpośrednio do Prezesa Skarbiec TFI S.A.

​PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGLASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości wprowadzana jest w związku z art. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
2. Niniejsza Procedura określa zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu Towarzystwa lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Towarzystwa naruszeń prawa w szczególności naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014, oraz obowiązujących w Towarzystwie procedur i standardów etycznych, jakich dopuścili się pracownicy Spółki.
3. Niniejsza Procedurę udostępnia się na stronie internetowej www.skarbiec.pl/whistleblowing.

§ 2. Definicje
Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
1) Towarzystwo, Spółka – Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
2) Fundusze – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; 
3) Procedura – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości;
4) Rozporządzenia 596/2014 – rozporządzenie dotyczące wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku).
§ 3. Zgłaszanie nieprawidłowości
1. Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa, która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa lub o naruszeniach obowiązujących w Towarzystwie procedur i standardów etycznych, w tym w zakresie dotyczącym działania Funduszy, ma możliwość anonimowego przekazania Prezesowi Zarządu Towarzystwa zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie internetowej www.skarbiec.pl/whistleblowing lub za pośrednictwem poczty na adres Towarzystwa z dopiskiem Prezesa Zarządu, do rąk własnych.
2. Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa, która zetknęła się lub pozyskała informacje o nieprawidłowościach w działalności Zarządu Towarzystwa, ma możliwość anonimowego przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem poczty na adres Towarzystwa z dopiskiem Przewodniczący Rady Nadzorczej, do rąk własnych.
3. Zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej następujące elementy:
1) naturę zaobserwowanej nieprawidłowości;
2) opis zdarzenia;
3) osoby zaangażowane w zgłaszana nieprawidłowość.
4. Prezes Zarządu po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności:
1) zwołanie posiedzenia Zarządu;
2) wydanie poleceń pracownikom;
3) wydania polecenia przeprowadzenia kontroli Zespołowi Nadzoru lub Audytorowi Wewnętrznemu;
4) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika;
5) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
6) powiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zdarzeniu.
5. Prezes Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w ust. 1.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności:
1) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2) podjęcie działań dyscyplinujących wobec członka Zarządu;
3) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w ust. 2.
8. Fakt przekazana informacji jest objęty poufnością niezależnie od sposobu przekazania i nie jest ujawniany innym osobom, w tym pracownikom, za wyjątkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz przypadków opisanych w ust. 4 pkt 3 i 5. 
9. Przekazanie informacji nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby przekazującej informacje, chyba że działanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa.

§ 4. Skuteczność i adekwatność postanowień Procedury
1. Towarzystwo bada co najmniej raz do roku skuteczność i adekwatność postanowień Procedury, i o ile zachodzi taka konieczność, aktualizuje jej postanowienia.
2. Zarząd Towarzystwa przekazuje Radzie Nadzorczej raz do roku raport o ujawnionych w trybie niniejszej Procedury nadużyciach i każdorazowo raport o ujawnionym poważnym nadużyciu.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj