Skarbiec Global High Yield Bond

Subfundusz działający na rynku obligacji wysokiego dochodu, w oparciu o zdyscyplinowany i stabilny proces inwestycyjny oraz rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Zespół zarządzający korzysta z kilkudziesięcioletniego doświadczenia zarządzania portfelami dłużnymi przez JP Morgan AM, a także z innych rozwiązań zapewniających ekspozycję na globalne rynki dłużne.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Global High Yield Bond

Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. Subfundusz może też lokować aktywa w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także bezpośrednio w papiery dłużne. Subfundusz zabezpiecza ryzyko kursowe portfela.
#
Ekspozycja na obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych.

#
Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel.

#
Minimalizacja ryzyka kursu walutowego.

Wyniki historyczne

129.55 PLN
+7.87 (6.47%)
2021-09-23

Stopy zwrotu Skarbca Global High Yield Bond

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.05%
Miesiąc 0.54%
3 miesiące 0.4%
Pół roku 1.79%
Rok 6.47%
3 lata 7.36%
5 lat 16.32%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 2.31%
20200.37%
201910.56%
2018-4.26%
20175.62%
201613.45%
2015-4.37%
Od początku 29.55%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global High Yield Bond
Relatywne:
Dzień: 0.05%, Miesiąc: 0.54%, 3 miesiące: 0.4%, Pół roku: 1.79%, Rok: 6.47%, 3 lata: 7.36%, 5 lat: 16.32%, 10 lat: –
0.05% 0.54% 0.4% 1.79% 6.47% 7.36% 16.32%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Global High Yield Bond
Pełne okresy:
W tym roku: 2.31%, 2020: 0.37%, 2019: 10.56%, 2018: -4.26%, 2017: 5.62%, 2016: 13.45%, 2015: -4.37%, Od początku: 29.55%
2.31% 0.37%10.56%-4.26%5.62%13.45%-4.37% 29.55%
Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wielkość funduszu 15 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Opłata stała za zarządzanie 1,3%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 5476 1200 1003
Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Odpowiada za selekcję funduszy polskich

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

  • PDF 08.09.2021 Skarbiec Global High Yield Bond karta funduszu pobierz
  • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Global High Yield Bond kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec Global Funds SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij