Skarbiec Global High Yield Bond

Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond funkcjonuje na rynku obligacji wysokiego dochodu. Jego charakterystyczną cechą jest to, że działa w oparciu o zdyscyplinowany oraz stabilny proces inwestycyjny, a także rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Na uwagę zasługuje fakt, że zespół zarządzający korzysta z kilkudziesięcioletniego doświadczenia zarządzania portfelami dłużnymi przez JP Morgan AM. Istotną rolę w działalności subfunduszu Skarbiec Global High Yield Bond odgrywają również inne rozwiązania zapewniające ekspozycję na globalne rynki dłużne. Rekomendujemy ten subfundusz inwestorom, którzy są gotowi podjąć ryzyko w celu wypracowania ewentualnych wyższych stop zwrotu niż w przypadku oprocentowania depozytów czy potencjalnych dochodów z obligacji skarbowych.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Global High Yield Bond?

Skarbiec Global High Yield Bond to subfundusz proponowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI, którego celem inwestycyjnym jest długofalowy wzrost aktywów funduszu, będący konsekwencją zwiększenia się wartości lokat. W jaki sposób dąży się do realizacji tego celu?

Do 100% aktywów subfunduszu jest lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan Global High Yield Bond Fund. Inwestuje on środki finansowe w wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw – przede wszystkim są to podmioty z ratingiem niższym od inwestycyjnego, które pochodzą z rynków rozwiniętych. Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond ma na uwadze wszystkie rynki papierów korporacyjnych, charakteryzujących się wymaganą płynnością. Co istotne, środki uczestników subfunduszu mogą być lokowane bezpośrednio w papiery dłużne, a także jednostki uczestnictwa innych, w tym zagranicznych, funduszy inwestycyjnych.

Należy zaznaczyć, że subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond zakłada stopniową dywersyfikację portfela inwestycyjnego w kierunku innych funduszy obligacji.

Dla kogo subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond może być odpowiedni?

Renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI oferuje różnorodne produkty inwestycyjne, w tym m.in. fundusze inwestycyjne. Jednym z subfunduszy proponowanych przez Skarbiec TFI jest Skarbiec Global High Yield Bond. Polecamy go inwestorom, których portfel inwestycyjny charakteryzuje się umiarkowanym poziomem bezpieczeństwa i są oni chętni rozszerzyć go o bardziej ryzykowne aktywa. To również atrakcyjny produkt inwestycyjny dla osób zainteresowanych globalnym rynkiem wysokodochodowego długu korporacyjnego. Inwestorzy chcący stać się uczestnikami subfunduszu Skarbiec Global High Yield Bond muszą być jednak świadomi ryzyka inwestycyjnego 3 na 7 w skali KIID, a także chcieć inwestować swoje środki przez okres minimum 3 lat.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane tym, jak inwestować pieniądze w subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond.

#
Ekspozycja na obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych.

#
Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

121.04 PLN
+7.33 (6.45%)
2023-09-26

Stopy zwrotu Skarbca Global High Yield Bond

na 26.09.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.88%
Miesiąc -0.91%
3 miesiące 0.2%
Pół roku 2.02%
Rok 6.45%
3 lata 0.18%
5 lat 0.4%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku
2023
2022-8.68%
20211.77%
20200.37%
201910.56%
2018-4.26%
Od początku 21.04%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global High Yield Bond
Relatywne:
Dzień: -0.88%, Miesiąc: -0.91%, 3 miesiące: 0.2%, Pół roku: 2.02%, Rok: 6.45%, 3 lata: 0.18%, 5 lat: 0.4%, 10 lat: –
-0.88% -0.91% 0.2% 2.02% 6.45% 0.18% 0.4%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Global High Yield Bond
Pełne okresy:
W tym roku: -, 2023: -, 2022: -8.68%, 2021: 1.77%, 2020: 0.37%, 2019: 10.56%, 2018: -4.26%, Od początku: 21.04%
-8.68%1.77%0.37%10.56%-4.26% 21.04%
Początek działalności Kategoria A – 02.12.2013, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,3%, Kategoria C – 0,65%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 5476 1200 1003
Dariusz Świniarski Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Paweł Regulski Zarządzający

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz funduszami Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

  • PDF 09.05.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 18.04.2024 Skarbiec Global Funds SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF Skarbiec Global High Yield Bond prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 02.02.2023 Skarbiec Global High Yield Bond historyczne wyniki pobierz
  • PDF Skarbiec Global High Yield Bond dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij