Kalkulator wyników historycznych

Wielkość inwestycji
? Maksymalna suma wpłat 10 000 000 zł.

Okres historyczny
? Wybierz zakres dat

Wybierz fundusze
? Maksymalnie 3

Dłużne

Mieszane

Absolutnej stopy zwrotu

Akcyjne


Niniejszy Kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do zaprezentowania symulacji korzyści możliwych do uzyskania w przypadku zawarcia ze Skarbiec TFI S.A. umowy o świadczenie dodatkowe, oraz nie uwzględnia wszystkich aspektów inwestowania w jednostki uczestnictwa.

Towarzystwo dokłada najlepszych starań aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem kalkulatora były rzetelne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje są wolne od błędów i nieścisłości. Wyniki, obliczenia oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie zawierają ewentualnych należnych opłat i prowizji.

Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo są informacje zawarte w prospekcie, statucie funduszu, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, które Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej www.skarbiec.pl

Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem niniejszego kalkulatora.

Nota prawna

Informacje oraz dane podane na stronach niniejszego portalu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom Skarbiec TFI S.A. (dalej „Skarbiec”), i udostępnione zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.

Skarbiec dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych klientom produktów były przedstawiane rzetelnie i z najwyższą starannością. Korzystanie przez klientów z informacji zamieszczonych na stronach niniejszego portalu internetowego w zakresie podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na ryzyko klienta.

Serwisy są aktualizowane czasowo. Skarbiec dokłada najwyższej staranności przy aktualizowaniu danych finansowych, udostępnianiu prospektów oraz kluczowych informacji dla inwestorów.

Uzyskując dostęp do stron internetowych, w tym niniejszego serwisu, klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.

Żaden fundusz/subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

Z zastrzeżeniem następnego zdania, fundusze inwestycyjne otwarte oraz Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO, Skarbiec Global Funds SFIO oraz Skarbiec PPK SFIO mogą lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Wartość aktywów netto Subfunduszu SKARBIEC-AKCJA, Funduszu SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, Subfunduszu SKARBIEC-Spółek Wzrostowych, Subfunduszu SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek, Subfunduszu SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfunduszu SKARBIEC–Top Brands, Subfunduszu Skarbiec Emerging Markets Opportunities, Subfunduszu Skarbiec – Value, Subfunduszu Skarbiec – Nowej Generacji, cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities, Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond, Subfundusz mFundusz dla każdego, Subfundusz mFundusz dla aktywnych i Subfundusz mFundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A.

Aktualne informacje finansowe dostępne są na www.skarbiec.pl.

Plany systematycznego oszczędzania, plan rentierski i indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego związane są z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Skarbiec TFI S.A. Usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest oferowana od drugiej połowy listopada 2006 r.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij