skarbiec top funduszy akcji

Polityka inwestycyjna

  • fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy akcji
  • najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu
  • wysoka płynność i bezpieczeństwo 

Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% i nie więcej niż 95% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym, tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych oraz akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji -0,49% -1,99% -4,80% -4,64% -1,99% 8,96% 6,76% 20,49%
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji 2,08% -11,57% 16,18% 9,63% -5,24% -3,46% 5,15% 54,92%

Zarządzający

Paweł Regulski

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. W latach 2005 -2011 w Pioneer TFI S.A. a następnie Agent Transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o., na stanowiskach: asystenta ds. obsługi klienta, młodszego konsultanta ds. obsługi klienta, konsultanta ds. obsługi klienta, starszego konsultanta ds. obsługi klienta, oraz koordynatora grupy obsługującej klientów Pioneer TFI. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Tytuły uczestnictwa (akcyjne)
56,00%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa
27,00%
Pozostałe aktywa
17,00%

Struktura geograficzna na 30.09.2019

Polska 90% Pozostałe 10%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 154,92 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 31 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj