skarbiec spółek wzrostowych


Złoty Portfel 2017 roku
w kategorii Najlepszy Fundusz z udziałem Rynków Zagranicznych

Polityka inwestycyjna

  • akcje liderów w swoich branżach
  • walory najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych
  • firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale
 

Subfundusz inwestuje w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Spółek Wzrostowych 0,93% -4,66% -17,41% -18,57% -2,02% 39,49% 52,17% -
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Spółek Wzrostowych -1,63% 38,27% 3,12% 1,61% 8,54% 17,91% 36,32% 98,53%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Akcje
89,00%
JU, ETF, NFI
0,00%
Gotóka i ekwiwalenty
11,00%

Struktura geograficzna na 31.10.2018

Polska 9% USA 78% Rynki Wschodzące i pozostałe 3% Rynki Rozwinięte bez USA 10%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Usługi
24,00%
IT
37,00%
Przemysłowe produkty i usługi
17,00%
Dobra konsumpcyjne
21,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 11.05.2011
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID3M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018 100,22 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 433 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 54 1140 1010 0000 5182 6700 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj