skarbiec rynkow surowcowych

Polityka inwestycyjna

  • inwestycje w rynki towarowe
  • ekspozycja na wszystkie grupy surowców
  • płynny portfel oparty o ETFy
 

Subfundusz umożliwia uczestnikom inwestycje na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Polityka zakłada, że ekspozycja na te rynki nie będzie stanowiła mniej niż 66% portfela. Osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w ETFy replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych. Pozostała część portfela może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych -0,38% -1,71% -2,66% -6,58% -19,35% -22,46% -47,57% -60,87%
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych -8,48% -14,87% -2,33% 8,46% -28,48% -19,58% -9,71% -57,57%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem. Główny strateg Skarbiec TFI.

Edgar Mikołajek

jest absolwentem Finansów i Bankowości na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Informatyki na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Jest doradcą inwestycyjnym (nr licencji 637) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja nr 3154). Uczestnik programów CFA, CAIA, FRM. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Domu Maklerskim BZW BK. Od listopada 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Surowce Energetyczne
31,00%
Surowce Rolne
38,00%
Metale Szlachetne
11,00%
Metale Przemysłowe
17,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 03.01.2008
Benchmark 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 42,43 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 19 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Rynków Surowcowych - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj