znajdz doradcezainwestuj online


Polityka inwestycyjna

  • Fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają
  • Fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym
  • Fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego

 

Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrotu wyników finansowych.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 30.11.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Nowej Generacji -0,80% - - - - - - -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Nowej Generacji - - - - - - - 8,85%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Tomasz Piotrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Michał Cichosz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Michał Ficenes

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego a następnie Analityka Akcji, odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia. Obecnie Młodszy Zarządzający.

Alokacja aktywów na 30.10.2020

Akcje
92%
Gotówka i ekwiwalenty
6%
Kwity Depozytowe
2%

Struktura geograficzna na 30.10.2020

USA 88% Polska 4% Holandia 2% Pozostałe 3%
Niemcy 2% Szwajcaria 1%

Struktura sektorowa na 30.10.2020

Przemysł
4,00%
IT
34,00%
Dobra podstawowe
2,00%
Ochrona zdrowia
51,00%
Dobra dyskrecjonalne
4,00%
Finanse
2,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 14.10.2015
Benchmark 100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019), Michał Ficenes (11.2020)
Wartość jednostki uczestnictwa na 30.11.2020 262,77 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.10.2020 33 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Index (USD) pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Rachunek nabyć 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w październiku 2020
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Archiwalne wyceny Skarbiec Globalnych Małych i Średnich Spółek
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. W dniu 28 marca 2014 roku nastąpiło połączenie Subfunduszy Skarbiec-Selektywny Nowej Europy i Skarbiec Akcji Nowej Europy. W dniu 14 października 2015 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy. W dniu 30 paźdzernika 2020 roku nastąpiła dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj