znajdz doradcezainwestuj online

skarbiec mop
Polityka inwestycyjna

  • silnie zdywersyfikowany portfel o charakterze total return
  • poszukuje okazji rynkowych w Polsce i na świecie
  • istotna rola analizy jakościowej w procesie decyzyjnym

 

Subfundusz cechuje elastyczna polityka inwestycyjna, która pozwala na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Priorytetem przy doborze składników portfela jest potencjał wzrostowy lub korzystna relacja bieżącego dochodu do ryzyka kredytowego w przypadku obligacji. Limity koncentracji są wyższe niż w klasycznych funduszach akcyjnych.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 07.04.2020

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Opportunities -2,31% -6,19% -10,38% -9,13% -12,64% -6,78% 1,26% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Market Opportunities -9,65% 0,44% -12,71% 22,88% 10,69% 2,28% - 13,97%

Zarządzający

Paweł Gierczak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Metody Ilościowe w Ekonomii oraz Finanse i Bankowość. W latach 2004-06 doświadczenie zawodowe zdobywał w konsultingu jako analityk biznesowy. Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2006 roku w biurze maklerskim DB Securities gdzie zajmował się analizowaniem oraz wydawaniem rekomendacji dla spółek z sektora detalicznego, chemicznego oraz wybranymi spółkami z sektora TMT. W latach 2010-14 pracował w ING Investment Management jako analityk spółek: wydobywczych, paliwowych, chemicznych, detalicznych, TMT i deweloperów. Od września 2014 roku związany ze Skarbiec TFI.

Alokacja aktywów na 31.03.2020

Zaangażowanie w akcje netto 29,7%
Akcje
70,00%
Gotówka i ekwiwalenty
30,00%

Struktura geograficzna na 31.03.2020

Polska 54% Turcja 7% USA 39% Rynki Rozwinięte bez USA 0%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 26.02.2014
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Paweł Gierczak (od 10.2015)
Wartość jednostki uczestnictwa na 07.04.2020 151,77 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.03.2020 44 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 10% w skali roku, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Market Opportunities - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w marcu 2020
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Ochrony Kapitału zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec– Market Opportunities.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj