Skarbiec Global High Yield Bond

Polityka inwestycyjna

 • inwestycje w obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych
 • płynny i silnie zdywersyfikowany portfel
 • minimalizacja ryzyka kursu walutowego

Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedyńczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.

Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedyńczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 08.07.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global High Yield Bond 0,03% 1,08% 4,11% -4,89% -3,27% 1,12% 12,94% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Global High Yield Bond -5,22% 10,56% -4,26% 5,62% 13,45% -4,37% 3,74% 19,57%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 08.07.2020 119,57 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.05.2020 17 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,3%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 5476 1200 1003

Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Funds Global High Yield Bond Fund C (acc) PLN

 

Informacje o funduszu bazowym

Istotne informacje

 • Benchmarkiem dla funduszu jest ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) zabezpieczony w PLN.
   
 • Co najmniej 67% aktywów funduszu stanowi obligacje korporacyjne. Fundusz może dokonywać lokat w obligacje emitentów z całego świata, również krajów z rynków wschodzących.
   
 • Fundusz może inwestować w papiery wartościowe bez ratingu inwestycyjnego. Może inwestować w dowolnej walucie. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne.
   
 • Mocną stroną funduszu jest proces inwestycyjny, którego podstawą cechą jest zdyscyplinowany i stabilny proces inwestycyjny, jak i rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Zespół zarządzający korzysta z kilkudziesięcioletniego doświadczenia zarządzania portfelami dłużnymi przez JP Morgan AM , obejmującego różne okoliczności rynkowe, jak i wspomaga się autorskimi rozwiązaniami informatycznymi uławiającymi proces zarządzania ryzykiem.
Początek działalności:
24.03.2000
Wielkość subfunduszu:
6,2 mld USD
Zarządzajacy:
Robert Cook,
Thomas Hauser
Benchmark:
MSCI Emerging ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index
(Total Return Gross) Hedged to PLN
 

TOP 10

Aktywa

nazwa udział region udział sektor udział
Sprint (USA) 1,5% Stany Zjednoczone 87,6% Komunikacja 27,3%
First Data (USA) 1,3% Luksemburg 4,2% Dobra niecykliczne 17,1%
Clear Channel (USA) 1,2% Kanada 2,7% Dobra cykliczne 12,9%
Sprint Capital (USA) 1,2% Holandia 1,3% Energetyka 12,8%
HCA (USA) 1,2% Wileka Brytania 1,1% Techonolgia 10,0%
HCA (USA) 1,2% Irlandia 1,1% Dobra inwestycyjne 6,5%
HCA (USA) 1,0% Franca 0,8% Przemysł 4,9%
VICI Properties (USA) 1,0% Kajmany 0,5% Finanse 4,3%
CCO Holdings (USA) 1,0% Włochy 0,4% Transport 2,3%
Intelsat Jackson (L) 1,0% Pozostałe 1,1% Pozostałe 6,7%

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielonym w ramach Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. W dniu 1.12.2017 nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu. Poprzednia nazwa to Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj