Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Polityka inwestycyjna

 • akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących
 • dynamicznie zarządzany portfel
 • lokalni zarządzający i analitycy

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 08.07.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Emerging Markets Opportunities 0,99% 6,82% 8,19% 0,13% 4,26% 14,49% 37,66% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Emerging Markets Opportunities -2,79% 22,36% -9,47% 19,45% 15,80% -10,94% 13,28% 48,56%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 08.07.2020 148,56 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.05.2020 40 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,50%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,04%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003

Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C (acc) PLN

 

Informacje o funduszu bazowym

Istotne informacje

 • Benchmarkiem dla funduszu jest 100% MSCI Emerging Markets (TRN) obejmujący indeksy w 23 gospodarkach wschodzących.
   
 • Mocną stroną funduszu jest proces inwestycyjny z wykorzystaniem analizy top-down polegającej na ocenie ogólnej sytuacji gospodarki oraz poszczególnych sektorów w celu selekcji krajów i określenia poziomu alokacji w poszczególnych sektorach oraz bottom-up, by wyselekcjonować spółki, które mają spore szanse zachować się dobrze niezależnie od cyklu koniunkturalnego.
   
 • Nowatorskie połączenie tych dwu podejść do rynku jest bardziej skuteczne i przynosi lepsze rezultaty od inwestowania benchmarkowego, które jest najbardziej powszechne na rynku.lokalni zarządzający i analitycy.
   
 • Jest to fundusz typowo akcyjny , gdzie minimum 67% aktywów funduszu jest lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących.
   
 • Fundusz działa od 1990 roku i posiada nieco ponad 3,2 mld USD aktywów.
Początek działalności:
31.07.1990
Wielkość subfunduszu:
3,0 mld USD
Zarządzajacy:
Richard Titherington, Sonal Tanna, Anuj Arora
Benchmark:
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 

TOP 10

Aktywa

nazwa udział region udział sektor udział
Tencent (IT) 7,2% Chiny 32,5% Finanse 28,8%
Samsung Electronics (IT) 4,7% Korea 14,2% IT 29,0%
Alibaba (IT) 4,1% Taiwan 8,5% Dobra luksusowe 6,5%
Sberbank of Russia (Finanse) 3,5% Rosja 8,4% Materiały 6,3%
Ping An Insurance (Finanse) 3,2% Brazylia 7,9% Energia 3,6%
China Construction Bank (Finanse) 3,1% Meksyk 3,0% Nieruchomości 2,9%
Housing Development Finance (Finanse) 2,9% Tajlandia 2,1% Dobra użyteczności publicznej 1,3%
Itau Unibanco (Materiały) 2,9% Indonezja 1,8% Przemysł 0,9%
Mr Price (Dobra konsumenckie) 2,1% Turcja 1,7% Służba zdrowia 0,5%
Tata Consultancy Services (IT) 1,8% Pozostałe i gotówka 10,9% Gotówka 4,8%

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielonym w ramach Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. W dniu 1.12.2017 nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu. Poprzednia nazwa to Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj