znajdz doradceinwestuj online


Polityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych
  • inwestuje w szerokie spektrum bezpiecznych obligacji różnych emitentów
  • wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
 

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 66% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy) -0,05% -0,13% 1,38% 3,08% 4,87% 9,02% 12,09% 55,65%
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy) 4,96% 0,37% 4,19% 1,13% 0,75% 5,95% 1,02% 115,23%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem. Główny strateg Skarbiec TFI.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Obligacje Złotowe Pozostałe
3,00%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
3,00%
Obligacje Złotowe Bankowe
4,00%
Obligacje Skarbowe Polskie
49,00%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
16,00%
Depozyty (gotówka)
16,00%
Należności
9,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 27.12.2002
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 37,45 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 230 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 1,00%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Dłużny Uniwersalny - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj