znajdz doradceinwestuj online

Skarbiec Akcja

Polityka inwestycyjna

  • fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji
  • inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno spośród blue chipów jak i mniejszych spółek
  • polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej
 

Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród blue chipów jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowanie akcje spółek zagranicznych, zwłaszcza w sytuacji gdy mają większy potencjał niż podobne polskie spółki. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Akcja 0,82% -2,78% -15,01% -17,86% -14,74% -0,81% -7,58% -3,71%
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Akcja -11,03% -16,46% 25,41% 10,92% -8,19% -7,65% 4,73% 161,32%

Zarządzający

Jakub Menc

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim na dwóch kierunkach matematyce i ekonomii. Posiada tytuł CFA i licencję doradcy inwestycyjnego. Od grudnia 2012 r. do czerwca 2016 r. związany z Nationale-Nederlanden PTE S.A., gdzie współzarządzał Otwartym Funduszem Emerytalnym i Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. Od czerwca 2016 r. do września 2017 r. pracował jako Zarządzający Funduszami w PKO BP Bankowy PTE S.A., gdzie zarządzał PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Akcja oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec Waga.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Akcje
60,00%
Gotówka i ekwiwalenty do zarządzania płynnością
38,00%
Kwity depozytowe
0,00%

Struktura geograficzna na 30.09.2019

Polska 99% Rynki Rozwinięte bez USA 1%

Struktura sektorowa na 30.09.2019

Banki
36,00%
Paliwa
10,00%
Usługi
14,00%
Ubezpieczenia
7,00%
Pozostałe
20,00%
Metale przemysłowe
12,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 09.10.1997
Benchmark 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 261,32 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 202 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Akcja - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj