Polityka inwestycyjna

  • fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji
  • inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno spośród blue chipów jak i mniejszych spółek
  • polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej


Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród blue chipów jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w  akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowanie akcje spółek zagranicznych, zwłaszcza w sytuacji gdy mają większy potencjał niż podobne polskie spółki. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 19.07.2017

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Akcja 0,37% 1,30% 4,98% 16,05% 37,09% 20,81% 39,06% -16,45%
pełne okresy w tym roku 2016 2015 2014 2013 2012 2011 od początku
Skarbiec Akcja 20,23% 10,92% -8,19% -7,65% 4,73% 25,57% -23,61% 237,10%

Zarządzający

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inżynieria Finansowa. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w BPH TFI obejmując stanowisko analityka a następnie zarządzającego funduszami. W latach 2010-2015 odpowiadał za zarządzanie funduszami z ochroną kapitału oraz akcji polskich i europejskich. Uczestnik licznych międzynarodowych szkoleń z zakresu analizy spółek oraz zarządzania portfelem, m.in. „Advanced Risk and Portfolio Management” w Baruch College w Nowym Jorku oraz „Financial & Valuation Modeling for the Oil & Gas Industry” prowadzonym przez WallStreet Prep w Houston. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Alokacja aktywów na 30.06.2017

Akcje
94,00%
Pozostałe
6,00%

Struktura geograficzna na 30.06.2017

Polska 88.1% Rynki Rozwinięte bez USA 8.2% USA 3.7%

Struktura sektorowa na 30.06.2017

Banki
28,70%
Ubezpieczenia
4,90%
Metale przemysłowe
7,00%
Paliwa
5,50%
IT
5,90%
Dobra konsumpcyjne
12,10%
Pozostałe
18,30%
Usługi
4,90%
Przemysłowe produkty i usługi
12,90%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 09.10.1997
Benchmark 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 19.07.2017 337,10 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.06.2017 376 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj