Skarbiec III FilarPolityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
  • elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
  • zdywersyfikowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne
 
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski  minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.

 

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 28.08.2015

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar -0,08% -2,36% -4,12% -4,03% 2,38% 19,63% 19,83% 51,57%
pełne okresy w tym roku 2014 2013 2012 2011 2010 2009 od początku
Skarbiec III Filar -0,83% 5,84% 2,93% 18,59% -8,58% 4,67% 12,03% 206,44%

Zarządzający

Tomasz Piotrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. Od lutego 2010 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Alokacja aktywów na 31.07.2015

Akcje
50,00%
Papiery dłużne
47,00%
Fundusze i ETF
3,00%
Pozostałe
0,00%

Struktura geograficzna na 31.07.2015

Polska 64.5% Rynki Rozwinięte bez USA 19.4% Rynki Wschodzące i pozostałe 6.3% USA 9.3%

Struktura sektorowa na 31.07.2015

Banki
11,50%
Pozostałe
14,70%
Usługi
13,00%
Paliwa
8,00%
Budownictwo i materiały
5,00%
Chemiczny
3,10%
Metale przemysłowe
3,50%
Dobra konsumpcyjne
9,60%
IT
19,20%
Przemysłowe produkty i usługi
15,40%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 21.07.1999
Benchmark 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 28.08.2015 153,22 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.07.2015 198 705 119,72 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Opłata manipulacyjna 2,50 %
Opłata za zarządzanie 3,00 %
Rachunek nabyć 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj