Skarbiec III FilarPolityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
  • elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
  • zdywersyfikowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne
 
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski  minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.

 

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 05.10.2015

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar 1,00% -0,51% -3,08% -5,62% -1,30% 13,97% 15,53% 44,03%
pełne okresy w tym roku 2014 2013 2012 2011 2010 2009 od początku
Skarbiec III Filar -2,33% 5,84% 2,93% 18,59% -8,58% 4,67% 12,03% 201,80%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. Od sierpnia 2011 roku zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Analityka. Odpowiedzialny za sektor bankowy, energetyczny oraz wydobywczy.

Alokacja aktywów na 30.09.2015

Akcje
47,00%
Papiery dłużne
52,00%
Fundusze i ETF
1,00%
Pozostałe
0,00%

Struktura geograficzna na 30.09.2015

Polska 71.6% Rynki Rozwinięte bez USA 18.4% Rynki Wschodzące i pozostałe 1.6% USA 8.4%

Struktura sektorowa na 30.09.2015

Banki
7,50%
Pozostałe
17,80%
Usługi
11,20%
Paliwa
7,40%
Budownictwo i materiały
4,30%
Samochodowy
4,10%
Ubezpieczenia
5,80%
Dobra konsumpcyjne
12,40%
IT
14,20%
Przemysłowe produkty i usługi
19,30%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 21.07.1999
Benchmark 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 05.10.2015 150,90 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2015 181 905 587,98 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Opłata manipulacyjna 2,50 %
Opłata za zarządzanie 3,00 %
Rachunek nabyć 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj