skarbiec top brands

Polityka inwestycyjna

  • akcje spółek o najsilniejszej marce
  • światowi liderzy innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu
  • globalny zasięg działalności firm w portfelu

 

Subfundusz inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji. Ich produkty i usługi charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka, patenty, prawa autorskie, technologie i unikalne metody dystrybucji zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Brands 0,08% -5,97% -14,51% -17,45% -3,41% 29,92% - -
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Top Brands -3,50% 32,60% 1,70% 7,88% - - - 36,79%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Akcje
87,00%
Gotówka i ekwiwalenty
13,00%

Struktura geograficzna na 31.10.2018

USA 67% Rynki Rozwinięte bez USA 28% Polska 5%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Usługi
22,00%
Dobra konsumpcyjne
34,00%
Samochodowy
3,00%
IT
24,00%
Przemysłowe produkty i usługi
14,00%
Spożywczy
3,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 26.02.2014
Benchmark 10% w skali roku
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018 164,14 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 64 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad 10% w skali roku
Rachunek nabyć 04 1140 1010 0000 5249 2500 1004

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Top Brands - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec - Top Brands.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj