Skarbiec Waga

Subfundusz dla klientów, którzy poszukują zrównoważonego wzrostu i są otwarci na umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Zróżnicowany portfel akcji i obligacji oparty jest na polskim rynku papierów wartościowych.

Twoje inwestycje w równowadze

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Waga

Skarbiec Waga łączy w sobie korzyści z inwestowania
w obligacje o wyższym poziomie bezpieczeństwa
oraz w akcje, które poszerzają możliwości inwestycyjne.
Od 30% do 70% powierzanych środków lokowanych jest
w akcjach polskich spółek, z możliwością elastycznego przenoszenia kapitału na rynki zagraniczne. Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek (ok. 30-40) o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu. Istotnym kryterium wyboru spółek jest ich płynność oraz zasada, że akcje najczęściej trudniej sprzedać niż kupić. To właśnie obroty są często pierwszym kryterium przy analizie nowych inwestycji. Takie podejście ułatwia kontrolę portfela oraz zwiększa szanse na generowania ponadprzeciętnych wyników w stosunku do benchmarku czy konkurencji.

Pozostała część dłużna stabilizuje portfel poprzez inwestycje w papiery dłużne pełniąc funkcję „poduszki bezpieczeństwa” ograniczającej zmienność komponentu akcyjnego. Zarządzający funduszem wykorzystują także pomysły z innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym Skarbca Akcja, Skarbca MIŚ oraz Skarbca Spółek Wzrostowych. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych rozwiązań subfunduszu Skarbiec Obligacja.

#
Subfundusz dedykowany przede wszystkim polskim papierom wartościowym.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Aktywnie zarządzany subfunduszu oparty na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji.

Wyniki historyczne

295.29 PLN
+0.2 (0.07%)
2021-10-21

Stopy zwrotu

na 21.10.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.07%
Miesiąc -2.82%
3 miesiące -2.57%
Pół roku 1.94%
Rok 0.07%
3 lata -2.48%
5 lat 5.07%
10 lat 23.8%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.15%
20205.01%
2019-5.83%
2018-9.22%
201713.89%
20163.41%
2015-3.8%
Od początku 195.29%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Waga
Relatywne:
Dzień: -0.07%, Miesiąc: -2.82%, 3 miesiące: -2.57%, Pół roku: 1.94%, Rok: 0.07%, 3 lata: -2.48%, 5 lat: 5.07%, 10 lat: 23.8%
-0.07% -2.82% -2.57% 1.94% 0.07% -2.48% 5.07% 23.8%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Waga
Pełne okresy:
W tym roku: 1.15%, 2020: 5.01%, 2019: -5.83%, 2018: -9.22%, 2017: 13.89%, 2016: 3.41%, 2015: -3.8%, Od początku: 195.29%
1.15% 5.01%-5.83%-9.22%13.89%3.41%-3.8% 195.29%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 11.03.2020, Kategoria D – 05.10.2021
Benchmark 60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2019), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 89 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 72 1140 1010 0000 2820 6000 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-09-30

Akcje (alokacja do WAN na poziomie 68%)

50%

Papiery dłużne

45%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Dane z dnia 2021-09-30

Polska

67%

USA

30%

Holandia

3%

Dane z dnia 2021-09-30

IT

39%

Dobra dyskrecjonalne

20%

Ochrona zdrowia

13%

Telekomunikacja

7%

Przemysł

7%

Finanse

4%

Użyteczność publiczna

4%

Dobra podstawowe

4%

Surowce & Wydobycie

2%

Michał Stalmach Zarządzający

Licencjonowany makler papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Od trzech lat jest częścią Zespołu Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar, a także Skarbiec Waga i Skarbiec Akcja. W 2019 i w 2020 roku zarządzany przez niego subfundusz został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Waga kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec Waga karta funduszu pobierz
  • PDF 12.10.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 07.10.2021 Skarbiec Waga komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.10.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Waga kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Waga kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij