Skarbiec Market Opportunities

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities skupia się na poszukiwaniu różnego rodzaj okazji rynkowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jego podstawową cechą jest to, że realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu, dzięki której istnieje szansa na zarabianie również w niekorzystnych warunkach. Subfundusz Market Opportunities wyróżnia także bardzo elastyczna polityka inwestycyjna pozwalająca na lokowanie nawet całości aktywów w akcje bądź obligacje. Jest on interesującą propozycją dla inwestorów, których interesuje fundusz inwestycyjny o wysokiej płynności wykorzystujący strategię absolute return. Powinni oni być przy tym gotowi na umiarkowane do wysokiego ryzyko inwestycyjne oraz minimum trzyletni okres inwestycyjny.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Market Opportunities.

Polityka inwestycyjna

Na czym opiera się działanie subfunduszu Skarbiec Market Opportunities?

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ma unikalny charakter, na który składają się: strategia absolutnej stopy zwrotu z możliwością uzyskania ujemnej ekspozycji na wybrane, ocenione jako nieperspektywiczne rynki bądź indeksy. Co istotne, realizacja tej strategii odbywa się z priorytetem płynności w transparentnej formie FIO.

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec Market Opportunities cechuje duża dywersyfikacja bez benchmarku. Środki pozyskane od uczestników funduszu mogą zostać zainwestowane w różnego rodzaju produkty, w tym m.in. akcje, obligacje czy instrumenty pochodne. Decyzja o wyborze klasy aktywów, a także geografii, sali i kierunku zaangażowania w rynek jest wynikiem oceny gospodarki, polityki gospodarczej, emitenta bądź instrumentu. W tym celu stosuje się analizę fundamentalną, która przebiega od ogółu do szczegółu. Za priorytet przy selekcji składników portfela uznaje się płynność, a także atrakcyjny profil ryzyko-dochód. Zarządzający funduszem aktywnie szukają okazji rynkowych i w elastyczny sposób zmieniają kierunki inwestowania, co ma na celu uniezależnienie osiąganych wyników od tego, jaka panuje koniunktura.

Kto może być zainteresowany subfunduszem Skarbiec Market Opportunities?

Cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponuje klientom szeroki wybór produktów inwestycyjnych. W naszej ofercie znajdują się różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym np. fundusze akcyjne. Dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszy się subfundusz Skarbiec Market Opportunities. Rekomendujemy go inwestorom poszukującym funduszu działającego zgodnie ze strategią absolutnej stopy zwrotu oraz pragnącym minimalizować ryzyko gwałtownej przeceny podstawowych indeksów akcji w porównaniu z inwestycją w standardowe fundusze inwestycyjne akcyjne.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Market Opportunities.

#
Fundusz absolutnej stopy zwrotu, który dąży do osiągnięcia zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie.

#
Elastyczna polityka inwestowania
w różnorodne klasy aktywów. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 4-letni horyzont inwestycyjny.

#
Najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza fundamentalna w formule od-ogółu-do-szczegółu.

Wyniki historyczne

153.74 PLN
2023-03-20

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.19%
Miesiąc 1.36%
3 miesiące 5.56%
Pół roku 8.31%
Rok -1.86%
3 lata 1.93%
5 lat -17.05%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 5.18%
2022-14.41%
2021-6.58%
20208.82%
20190.44%
2018-12.71%
201722.88%
Od początku 15.45%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Opportunities
Relatywne:
Dzień: -0.19%, Miesiąc: 1.36%, 3 miesiące: 5.56%, Pół roku: 8.31%, Rok: -1.86%, 3 lata: 1.93%, 5 lat: -17.05%, 10 lat: –
-0.19% 1.36% 5.56% 8.31% -1.86% 1.93% -17.05%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Market Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: 5.18%, 2022: -14.41%, 2021: -6.58%, 2020: 8.82%, 2019: 0.44%, 2018: -12.71%, 2017: 22.88%, Od początku: 15.45%
5.18% -14.41%-6.58%8.82%0.44%-12.71%22.88% 15.45%
Początek działalności Kategoria A – 26.02.2014, Kategoria PPE – 12.09.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 10.2021), Łukasz Siwek (03.2022)
Wielkość funduszu 23 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria PPE – 0,05%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie Opłata zmienna może zostać naliczona wyłącznie w sytuacji wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ponad najwyższą wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa osiągniętą po 30 grudnia 2021 roku. Opłata zmienna wynosi maksymalnie 20% takiej nadwyżki.
Rachunek nabyć Kategoria A – 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 17.04.2023 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Market Opportunities

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-02-28

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

60%

Akcje

14%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

26%

Dane z dnia 2023-02-28

Polska

67%

USA

33%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Łukasz Siwek Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Market Opportunities karta funduszu pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 06.03.2023 Skarbiec Market Opportunities komentarz do wyników pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Market Opportunities prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Market Opportunities historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Market Opportunities dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij