Skarbiec Market Opportunities

Fundusz realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu, która pozwala zarabiać także w niekorzystnych warunkach.

Sprawdza się w każdych warunkach rynkowych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Opportunities

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities to wyjątkowa mieszanka: strategia absolutnej stopy zwrotu, z możliwością uzyskania ujemnej ekspozycji na wybrane, ocenione jako nieperspektywiczne rynki czy indeksy, realizowana
z priorytetem płynności w przejrzystej formule FIO.
Portfel inwestycyjny nie jest budowany pod kątem realizacji benchmarku, a zgromadzone środki mogą być inwestowane
w zdywersyfikowane produkty: akcje, obligacje, instrumenty pochodne i inne. Priorytetem przy doborze składników portfela jest płynność i atrakcyjny profil ryzyko-dochód.

Wybór klasy aktywów, geografii, skali i kierunku zaangażowania w rynek wynika z oceny gospodarki, polityki gospodarczej i perspektyw rynku, emitenta lub instrumentu. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji rynkowych i elastycznie modyfikują obrane kierunki inwestowania, koncentrując się na uniezależnieniu wyników od panującej koniunktury. W praktyce oznacza to możliwość osiągania dodatnich stóp zwrotu również w okresach dekoniunktury.

#
Fundusz absolutnej stopy zwrotu, który dąży do osiągnięcia zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie.

#
Elastyczna polityka inwestowania
w różnorodne klasy aktywów.

#
Najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza fundamentalna w formule od-ogółu-do-szczegółu.

Wyniki historyczne

180.11 PLN
+5.26 (3.01%)
2021-06-16

Stopy zwrotu

na 16.06.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.32%
Miesiąc -1.19%
3 miesiące -1.99%
Pół roku -0.41%
Rok 3.01%
3 lata -5.81%
5 lat 29.83%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.47%
20208.82%
20190.44%
2018-12.71%
201722.88%
201610.69%
20152.28%
Od początku 35.25%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Opportunities
Relatywne:
Dzień: -0.32%, Miesiąc: -1.19%, 3 miesiące: -1.99%, Pół roku: -0.41%, Rok: 3.01%, 3 lata: -5.81%, 5 lat: 29.83%, 10 lat: –
-0.32% -1.19% -1.99% -0.41% 3.01% -5.81% 29.83%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Market Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: -1.47%, 2020: 8.82%, 2019: 0.44%, 2018: -12.71%, 2017: 22.88%, 2016: 10.69%, 2015: 2.28%, Od początku: 35.25%
-1.47% 8.82%0.44%-12.71%22.88%10.69%2.28% 35.25%
Początek działalności Kategoria A – 26.02.2014, Kategoria PPE – 12.09.2018
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 05.2020)
Wielkość funduszu 33 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 10% w skali roku, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć Kategoria A – 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-05-31

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

45%

Akcje

29%

Obligacje Skarbowe Zagraniczne

23%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Panstwa

17%

Kontrakty akcyjne

-15%

Dane z dnia 2021-05-31

Polska

59%

USA

28%

Francja

6%

Włochy

3%

Holandia

2%

Szwajcaria

2%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

  • PDF 11.06.2021 Skarbiec Market Opportunities karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.06.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.06.2021 Skarbiec Market Opportunities komentarz do wyników pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec Global Funds SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 22.02.2021 Skarbiec Market Opportunities kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 22.02.2021 Skarbiec Market Opportunities kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij