Skarbiec Market Opportunities

Fundusz realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu, która pozwala zarabiać także w niekorzystnych warunkach.

Sprawdza się w każdych warunkach rynkowych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Opportunities

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities to wyjątkowa mieszanka: strategia absolutnej stopy zwrotu, z możliwością uzyskania ujemnej ekspozycji na wybrane, ocenione jako nieperspektywiczne rynki czy indeksy, realizowana
z priorytetem płynności w przejrzystej formule FIO.
Portfel inwestycyjny nie jest budowany pod kątem realizacji benchmarku, a zgromadzone środki mogą być inwestowane
w zdywersyfikowane produkty: akcje, obligacje, instrumenty pochodne i inne. Priorytetem przy doborze składników portfela jest płynność i atrakcyjny profil ryzyko-dochód.

Wybór klasy aktywów, geografii, skali i kierunku zaangażowania w rynek wynika z oceny gospodarki, polityki gospodarczej i perspektyw rynku, emitenta lub instrumentu. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji rynkowych i elastycznie modyfikują obrane kierunki inwestowania, koncentrując się na uniezależnieniu wyników od panującej koniunktury. W praktyce oznacza to możliwość osiągania dodatnich stóp zwrotu również w okresach dekoniunktury.

#
Fundusz absolutnej stopy zwrotu, który dąży do osiągnięcia zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie.

#
Elastyczna polityka inwestowania
w różnorodne klasy aktywów.

#
Najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza fundamentalna w formule od-ogółu-do-szczegółu.

Wyniki historyczne

140.21 PLN
-40.13 (-22.25%)
2022-07-01

Stopy zwrotu

na 01.07.2022

Okres Relatywne
Dzień 1.13%
Miesiąc -3.24%
3 miesiące -11.06%
Pół roku -17.9%
Rok -22.25%
3 lata -18.39%
5 lat -18.57%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -17.9%
2021-6.58%
20208.82%
20190.44%
2018-12.71%
201722.88%
201610.69%
Od początku 5.29%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Opportunities
Relatywne:
Dzień: 1.13%, Miesiąc: -3.24%, 3 miesiące: -11.06%, Pół roku: -17.9%, Rok: -22.25%, 3 lata: -18.39%, 5 lat: -18.57%, 10 lat: –
1.13% -3.24% -11.06% -17.9% -22.25% -18.39% -18.57%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Market Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: -17.9%, 2021: -6.58%, 2020: 8.82%, 2019: 0.44%, 2018: -12.71%, 2017: 22.88%, 2016: 10.69%, Od początku: 5.29%
-17.9% -6.58%8.82%0.44%-12.71%22.88%10.69% 5.29%
Początek działalności Kategoria A – 26.02.2014, Kategoria PPE – 12.09.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 10.2021), Łukasz Siwek (03.2022)
Wielkość funduszu 21 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 1,0%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 10% w skali roku, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć Kategoria A – 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-05-31

Akcje

13%

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

65%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

22%

Dane z dnia 2022-05-31

Polska

62%

USA

38%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Łukasz Siwek Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Market Opportunities kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.06.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 10.06.2022 Skarbiec Market Opportunities karta funduszu pobierz
  • PDF 07.06.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 06.06.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 05.06.2022 Skarbiec Market Opportunities komentarz do wyników pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij