Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.

Bezpieczny horyzont inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela subfunduszu. Udział obligacji korporacyjnych w portfelu zależy od sytuacji rynkowej. Emitenci są starannie selekcjonowani, a ryzyko kredytowe limitowane. Bardzo ważnym kryterium doboru składników portfela jest ich płynność.
#
Obligacje skarbowe i korporacyjne w kraju i za granicą.

#
Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Może być odpowiedni dla inwestora szukającego alternatywy dla lokat bankowych.

Wyniki historyczne

111.55 PLN
2022-01-17

Stopy zwrotu

na 17.01.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.01%
Miesiąc 0.1%
3 miesiące -1.73%
Pół roku -2.32%
Rok -4.12%
3 lata 3.26%
5 lat 8%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 0.2%
2021-4.16%
20204.4%
20193.29%
20181.28%
20173.13%
20162.82%
Od początku 11.55%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus
Relatywne:
Dzień: 0.01%, Miesiąc: 0.1%, 3 miesiące: -1.73%, Pół roku: -2.32%, Rok: -4.12%, 3 lata: 3.26%, 5 lat: 8%, 10 lat: –
0.01% 0.1% -1.73% -2.32% -4.12% 3.26% 8%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus
Pełne okresy:
W tym roku: 0.2%, 2021: -4.16%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, Od początku: 11.55%
0.2% -4.16%4.4%3.29%1.28%3.13%2.82% 11.55%
Początek działalności Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021)
Wielkość funduszu 204 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

71%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

10%

Obligacje skarbowe pozostałe

8%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

3%

Obligacje Złotowe Bankowe

2%

Obligacje Samorządowe

2%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

3%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 17.01.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.01.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 11.01.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus karta funduszu pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus komentarz do wyników pobierz
  • PDF 10.01.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij