Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.

Bezpieczny horyzont inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela subfunduszu. Udział obligacji korporacyjnych w portfelu zależy od sytuacji rynkowej. Emitenci są starannie selekcjonowani, a ryzyko kredytowe limitowane. Bardzo ważnym kryterium doboru składników portfela jest ich płynność.
#
Obligacje skarbowe i korporacyjne w kraju i za granicą.

#
Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne.

#
Dla inwestora szukającego alternatywy dla lokat bankowych.

Wyniki historyczne

114.92 PLN
+1.16 (1.02%)
2021-06-16

Stopy zwrotu

na 16.06.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.03%
Miesiąc -0.47%
3 miesiące -0.89%
Pół roku -0.85%
Rok 1.02%
3 lata 7.11%
5 lat 12.98%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.07%
20204.4%
20193.29%
20181.28%
20173.13%
20162.82%
2015
Od początku 14.92%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus
Relatywne:
Dzień: -0.03%, Miesiąc: -0.47%, 3 miesiące: -0.89%, Pół roku: -0.85%, Rok: 1.02%, 3 lata: 7.11%, 5 lat: 12.98%, 10 lat: –
-0.03% -0.47% -0.89% -0.85% 1.02% 7.11% 12.98%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus
Pełne okresy:
W tym roku: -1.07%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, 2015: -, Od początku: 14.92%
-1.07% 4.4%3.29%1.28%3.13%2.82% 14.92%
Początek działalności Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wielkość funduszu 403 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

71%

Obligacje Skarbowe Zagraniczne

18%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

4%

Obligacje Złotowe Bankowe

2%

Obligacje Samorządowe

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

  • PDF 11.06.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.06.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.06.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus komentarz do wyników pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij