Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.

Bezpieczny horyzont inwestycji

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela subfunduszu. Udział obligacji korporacyjnych w portfelu zależy od sytuacji rynkowej. Emitenci są starannie selekcjonowani, a ryzyko kredytowe limitowane. Bardzo ważnym kryterium doboru składników portfela jest ich płynność.
#
Obligacje skarbowe i korporacyjne w kraju i za granicą.

#
Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Może być odpowiedni dla inwestora szukającego alternatywy dla lokat bankowych.

Wyniki historyczne

114.44 PLN
-1.03 (-0.89%)
2021-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.04%
Miesiąc -0.51%
3 miesiące -0.2%
Pół roku -1.26%
Rok -0.89%
3 lata 6.86%
5 lat 11.53%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.48%
20204.4%
20193.29%
20181.28%
20173.13%
20162.82%
2015
Od początku 14.44%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus
Relatywne:
Dzień: 0.04%, Miesiąc: -0.51%, 3 miesiące: -0.2%, Pół roku: -1.26%, Rok: -0.89%, 3 lata: 6.86%, 5 lat: 11.53%, 10 lat: –
0.04% -0.51% -0.2% -1.26% -0.89% 6.86% 11.53%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus
Pełne okresy:
W tym roku: -1.48%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, 2015: -, Od początku: 14.44%
-1.48% 4.4%3.29%1.28%3.13%2.82% 14.44%
Początek działalności Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wielkość funduszu 299 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak
Rachunek nabyć Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

72%

Obligacje skarbowe pozostałe

11%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

9%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

3%

Obligacje Złotowe Bankowe

1%

Obligacje Samorządowe

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

  • PDF 08.09.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus karta funduszu pobierz
  • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.09.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus komentarz do wyników pobierz
  • PDF 13.08.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij